ČSM: CZ » Cena prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

Česká společnost pro mechaniku každoročně uděluje cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku.

Finanční odměna s cenou spojená je 1200,- USD. Stanovy jsou přiloženy.

Z.P. Bažant je profesorem McCormickova Institutu na Northwestern University, Evanston. Je členem NAS, NAE, AAAS a emeritním profesorem na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Stanovy ceny profesora Zdeňka P. Bažanta

  • 1. Cenu prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku uděluje Česká společnost pro mechaniku každý rok.
  • 2. Soutěží se o jedinou cenu spojenou s odměnou 1200 USD, která bude udělena za článek, případně sérii článků na totéž originální téma, knihu nebo publikovanou disertaci či jinou práci v jazyce českém nebo anglickém. Aby komise mohla zodpovědně posoudit publikační ohlas, předložená práce by měla být publikována několik let před podáním do soutěže.
  • 3. Nutné je, aby se jednalo o originální aplikaci mechaniky, interdisciplinární studii nebo o práci, která přinesla nebo zjevně slibuje přinést pokrok v praxi. Přijatelné jsou teoretické i experimentální práce, především v kombinaci. Vyloučeny jsou naopak práce formalistické, tedy publikace cizelující či zobecňující formální aparát bez zřetelného přínosu mechanice jako oboru.
  • 4. Kandidát, navržený učeným kolegou nebo tuzemskou či zahraniční institucí musí být Čech, žijící v České republice nebo v kterémkoliv jiném státě, anebo cizinec, žijící v době vzniku práce v ČR, a to bez věkového omezeni. Kandidát musí uvést, jaká ocenění již za tuto práci či práce související získal v minulosti. Případné předchozí ocenění automaticky nediskvalifikuje předloženou práci, je nicméně na rozhodnuti komise, zda bude návrh připuštěn do soutěže.
  • 5. Komisi jmenuje předseda ČSM na návrh předsednictva společnosti.

Návrhy zasílejte na adresu

Česká společnost pro mechaniku,
Dolejskova 5, 182 00 Prague 8,
Česká republika.
phone: +420 266 053 045, e-mail: csm@it.cas.cz, web: www.csm.cz

Termín: 31. prosinec běžného roku

 

Přihláška do soutěže

Přihláška do soutĕže o cenu prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku - DOC

Hodnotitelská komise

DOC  

Výsledky soutěže

Česká společnost pro mechaniku v roce 2017 udělila cenu nazvanou

Cena Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200 USD Prof. RNDr. Zdeňkovi Dostálovi, DrSc.. Profesor Zdeněk Dostál je vůdčí osobností v oboru výpočetní mechaniky, zvláště pak v oblastech metod rozložení oblasti a duality kvadratického programování, které ve svých důsledcích vedly k vytvoření nových algoritmů pro řešení kontaktních úloh v mechanice poddajných těles. Jeho postupy, vykazující lineární a numerickou škálovatelnost na počítačích o statisících procesorech, jsou podloženy teoretickými výsledky o optimální konvergenci a škálovatelnosti, a jsou prokázány numerickými experimenty na soustavách rovnic čítajících stovky miliard neznámých.

Podle databáze Web of Science je profesor Dostál autorem 94 publikací s více než 1000 citacemi. Jeho h-index je 19. Databáze Scopus uvádí 106 publikací s více než 1200 citacemi.

Vedle své výzkumné činnosti se profesor Dostál věnoval výchově mladých vědeckých pracovníků – k doktorskému titulu dovedl úspěšně 9 doktorandů. Je autorem řady učebních textů. Byl též řešitelem řady výzkumných grantových úkolů s aplikacemi v počítačové mechanice.

Profesor Dostál je svým zaměřením ojedinělým příkladem vědecké osobnosti spojující hluboké znalosti mechaniky kontinua s tvorbou unikátních numerických postupů, které umožňují efektivně modelovat a řešit materiálově i geometricky nelineární úlohy v mechanice.

Hodnotitelská komise pro rok 2017 se sešla dne 23. ledna 2018 ve složení: M. Okrouhlík, J. Plešek, J. Příhoda a M. Jirásek, J. Náprstek.


Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.Česká společnost pro mechaniku v roce 2016 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200, USD Ing. Jiřímu Náprstkovi, DrSc.. Ing. Jiří Náprstek je vůdčí osobností v oboru racionální mechaniky, zvláště pak v oblastech nelineární, stochastické a počítačové mechaniky. Svými pracemi obohatil postupy pro analýzu a kritické posuzování spolehlivosti a stability konstrukcí.

Ing. Jiří Náprstek je členem redakčních rad mnoha zahraničních a domácích časopisů, recenzentem mnoha domácích a zahraničních časopisů, členem hodnotitelských a grantových komisí, členem výborů a komisí mezinárodních organizací a domácích a zahraničních univerzit.

Je autorem či spoluautorem stovek příspěvků v časopisech a na konferencích. Jen za posledních deset let publikoval 21 příspěvků v impaktovaných časopisech a 10 v časopisech ostatních. Byl řešitelem desítek grantových projektů.

Jeho teoretický výzkum je zaměřen na sledování jevů lokální a globální dynamické stability, bifurkačních, přechodových a post-kritických jevů na soustavách s obecně neholonomními vazbami, schopnými přijímat energii vlivem interakcí s vnějším prostředím. Zkoumají se soustavy autoparametrické, soustavy samobuzené a soustavy stochastické. Využívají se jevy stochastické rezonance. Zvláštní pozornost se věnuje numerickým metodám a jejich paralelizované počítačové implementaci na super-počítačových platformách.

Jeho teoretické závěry přispěly k vypracování metod, vedoucích k zvyšování spolehlivosti, životnosti a provozuschopnosti konstrukcí podrobených význačným dynamickým účinkům původu přírodního i technologického, a vedly k praktickým doporučením pro navrhování pasivních a aktivních antivibračních zařízení, ochraně proti účinkům vibrací a k využití vibrací pro bio-medicínské stimulace.

Hodnotitelská komise pro rok 2016 pracovala ve složení: předseda: Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., členové:  Prof. Ing. M. Jirásek, DrSc., Prof. Ing. J. Petruška, CSc., Ing. J. Plešek, CSc., Prof. Ing. J. Příhoda, CSc., Prof. Ing. M. Valášek, DrSc., Prof. Ing. V. Zeman, DrSc..

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku:
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2016:
Bazant_protokol_2016
Profesionální aktivity Ing. J. Náprstek, DrSc.


Ing. Jiří Náprstek, DrSc.Česká společnost pro mechaniku v roce 2015 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200, USD Prof. Ing. Petru Kryslovi, CSc.. Prof. Krysl významně přispěl k rozvoji metody konečných prvků a tzv. bezsíťových metod, v jejich rámci rozvinul adaptivní techniky a paralelní algoritmy pro nelineární dynamické výpočty.
Je autorem či spoluautorem 84 článků v recenzovaných časopisech a 4 učebnic. Jeho publikace mají evidováno 3069 citací v databázi Web of Science, 4023 citací v databázi Scopus a 6313 citací v Google Scholar. Během svého dlouholetého působení na prestižních amerických univerzitách podstatně přispěl ke zdokonalení diskretizačních a aproximačních postupů, adaptivních strategií, nelineárních paralelních výpočtů a integračních technik pro dynamické úlohy.

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku:
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2015: Zavery_Bazant_2015.pdf
Česká společnost pro mechaniku v roce 2014 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200, USD Prof. Ing. Vladimíru Zemanovi, DrSc.. Prof. Zeman založil v České republice školu metod modální syntézy a ladění parametrů mechanických soustav, které jsou vhodné pro vyšetřování dynamické odezvy rozsáhlých systémů s lineárními i nelineárními vazbami. Prof. Zeman je autorem nebo spoluautorem vysokoškolské učebnice dynamiky, tří vědeckých monografií a asi 200 článků v odborných periodikách. Je též autorem mnoha výzkumných zpráv vydaných průmyslovými podniky či akademickými pracovišti.

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2014: Zavery_Bazant_2014.pdf
Česká společnost pro mechaniku v roce 2013 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200,- USD Ing. Anně Machové CSc. pro její výsledky v oboru molekulární dynamiky, pro její mimořádně rozsáhlou publikační činnost a pro její dlouhodobé úsilí při výchově mladých vědeckých pracovníků.

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2013: Zavery_Bazant_2013.doc
Česká společnost pro mechaniku v roce 2012 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200,- USD Prof. Ing. Miroslavu Baldovi, DrSc. za jeho přínos k dynamice rotorů velkých turbosoustrojí, za teoretické odvození a experimentální potvrzení vlivu pružných podpor na kritické otáčky rotorů. Jím odvozené teoretické poznatky se staly základem metodiky pro diagnostiku a řešení krizových stavů turbosoustrojí velkých výkonů.

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2012: Zavery_Bazant_2012.doc
Česká společnost pro mechaniku v roce 2011 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200,- USD prof. Aleši Tondlovi za jeho dlouhodobý přínos k teorii dynamiky rotorů, nelineární mechaniky a zvláště pak za poslední výsledky v oboru autoparametrických systémů.

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku:
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2011: Zavery_Bazant_2011.pdf