Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Cena prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

Česká společnost pro mechaniku každoročně uděluje cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku.

Finanční odměna s cenou spojená je 1200,- USD. Stanovy jsou přiloženy.

Z.P. Bažant je profesorem McCormickova Institutu na Northwestern University, Evanston. Je členem NAS, NAE, AAAS a emeritním profesorem na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Stanovy ceny profesora Zdeňka P. Bažanta

  • 1. Cenu prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku uděluje Česká společnost pro mechaniku každý rok.
  • 2. Soutěží se o jedinou cenu spojenou s odměnou 1200 USD, která bude udělena za článek, případně sérii článků na totéž originální téma, knihu nebo publikovanou disertaci či jinou práci v jazyce českém nebo anglickém. Aby komise mohla zodpovědně posoudit publikační ohlas, předložená práce by měla být publikována několik let před podáním do soutěže.
  • 3. Nutné je, aby se jednalo o originální aplikaci mechaniky, interdisciplinární studii nebo o práci, která přinesla nebo zjevně slibuje přinést pokrok v praxi. Přijatelné jsou teoretické i experimentální práce, především v kombinaci. Vyloučeny jsou naopak práce formalistické, tedy publikace cizelující či zobecňující formální aparát bez zřetelného přínosu mechanice jako oboru.
  • 4. Kandidát, navržený učeným kolegou nebo tuzemskou či zahraniční institucí musí být Čech, žijící v České republice nebo v kterémkoliv jiném státě, anebo cizinec, žijící v době vzniku práce v ČR, a to bez věkového omezeni. Kandidát musí uvést, jaká ocenění již za tuto práci či práce související získal v minulosti. Případné předchozí ocenění automaticky nediskvalifikuje předloženou práci, je nicméně na rozhodnuti komise, zda bude návrh připuštěn do soutěže.
  • 5. Komisi jmenuje předseda ČSM na návrh předsednictva společnosti.

Návrhy zasílejte na adresu

Česká společnost pro mechaniku,
Dolejskova 5, 182 00 Prague 8,
Česká republika.
phone: +420 266 053 045, e-mail: csm@it.cas.cz, web: www.csm.cz

Termín: 31. prosinec běžného roku

 

Přihláška do soutěže

Přihláška do soutĕže o cenu prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku - DOC

Hodnotitelská komise

DOC  

Výsledky soutěže

Česká společnost pro mechaniku v roce 2022 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200 USD Prof. Ing. Františku Maršíkovi, DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i..

Komise pro udělení ceny byla ustanovená na schůzi hlavního výboru České společnosti pro mechaniku dne 3.3. 2011.

V současné době pracuje ve složení:
Prof. Ing. M. Jirásek, DrSc., Ing. J. Náprstek, DrSc. - předseda, Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. J. Petruška, CSc., Ing. J. Plešek, CSc., Prof. Ing. J. Příhoda, CSc., Prof. Ing. M. Valášek, DrSc..

Do konce roku 2022 přišel jediný návrh na udělení ceny, a to na Prof. Ing. Františka Maršíka, DrSc. z Ústavu termomechaniky, Akademie věd České republiky. Návrh a příslušné dokumenty byly členům komise rozeslány na začátku ledna 2023 k prostudování. Komise se sešla dne 8.2.2023 ve složení:
Ing. J. Náprstek, DrSc., Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. J. Petruška, CSc. a Ing. J. Plešek, CSc..
Zbývající členové komise Prof. Ing. M. Jirásek, DrSc., Prof. Ing. J. Příhoda, CSc., Prof. Ing. M. Valášek, DrSc. se vyjádřili ke kandidatuře Prof. Maršíka písemně.

Na základě písemných stanovisek členů komise a po podrobné diskusi na zasedání přijala předložený návrh a rozhodla se udělit Prof. Ing. Františku Maršíkovi, DrSc. Cenu Prof. Z.P. Bažanta za rok 2022.

Prof. Maršík se ve své vědecké činnosti zabýval širokou škálou problémů od proudění stlačitelného proudění s uvažováním nerovnovážné termodynamiky a kinetiky fázových přechodů přes modelování transportních a elektrochemických procesů ve vodíkových palivových článcích až po na bio-termodynamiku s aplikací na svalovou energetiku, remodelaci tkání vlivem dynamické zátěže a termodynamiku srdečně cévního systému člověka. Kromě nesporných výsledků v oblasti základního výzkumu vždy dbal i na jejich uplatnění v oblasti aplikovaného výzkumu. Zanedbatelná není ani jeho spolupráce se zahraničními pracovišti, zejména s Université Libre de Bruxelles v Belgii a s Universität Stuttgart, Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt. V jeho činnosti nelze přehlédnout pedagogické působení na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde vychoval řadu mladých vědeckých pracovníků, z nichž někteří se úspěšně uplatňují v Ústavu termomechaniky. Za svůj přínos v mechanice tekutin a termodynamice i v biomechanice byl odměněn v roce 1914 Čestnou medaili Františka Křižíka a v roce 2017 Čestnou medaili České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Praha, 8. 2. 2023Česká společnost pro mechaniku v roce 2020 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200 USD Prof. Ing. Miroši Pirnerovi, DrSc. z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky ČR.

Komise pro udělení ceny byla ustanovená na schůzi hlavního výboru České společnosti pro mechaniku dne 3.3. 2011, a to ve složení:
Prof. Ing. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. M. Jirásek, DrSc, Prof. Ing. M. Valášek, DrSc., Prof. Ing. J. Petruška, CSc., Prof. Ing. J. Příhoda, CSc., Ing. J. Plešek, CSc., Ing. J. Náprstek, DrSc.

Vzhledem k omezením vyhlášeným v důsledku stávající epidemie, Komise hlasovala per rollam, a to v průběhu ledna 2021.

Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc je světově uznávaným odborníkem s mimořádně vysokým morálním kreditem. Je zakladatelem české školy aeroelasticity inženýrských staveb, která má v současnosti mnoho úspěšných pokračovatelů. Světové renomé si získal již v sedmdesátých letech minulého století. V roce 1976 se stal členem redakční rady nově zakládaného časopisu (Elsevier) Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, kde pracoval do r. 2017. Byl autorem několika specializovaných aerodynamických tunelů vybudovaných v ČR. Jako první popsal několik aeroelastických jevů důležitých pro bezpečnost konstrukcí. Řadu experimentálních postupů, které vytvořil, bylo převzato do zahraničí. Vedle svého hlavního oboru obohatil obor inženýrské dynamiky inženýrských konstrukcí obecně, čehož dokladem jsou nejen publikace v mezinárodních časopisech ale také žádosti praxe o spolupráci v nejcitlivějších problémech vyvolaných dynamickými účinky přírodního či technologického původu. Za svůj přínos oboru inženýrské dynamiky byl odměněn řadou vysokých českých i mezinárodních cen.

V Praze, 14. 1. 2021Česká společnost pro mechaniku v roce 2019 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200 USD Ing. Ladislavu Půstovi, DrSc. z Ústavu termomechaniky, Akademie věd České republiky.


Dr. Půst věnoval svůj odborný a společenský život mechanice.
 
V roce 1950 ukončil s vyznamenáním Fakultu strojního inženýrství ČVUT.
Vědeckou hodnost získal v roce 1955.
V roce 1968 obhájil dizertaci doktora věd.
V roce 1973 byl zvolen členem korespondentem ČSAV a v r. 1989 akademikem.
Z mnoha udělených ocenění zmiňme stříbrnou plaketu Františka Křižíka za zásluhy o rozvoj technických věd.
 
Dr. L. Půst, jako jeden z prvních v naší zemi, začal rozvíjet obor nelineárního kmitání mechanických soustav.
 
Založil a dlouhá léta vedl výzkumné oddělení mechaniky strojů, kde za jeho přímé účasti a pod jeho vedením byly řešeny úlohy z kmitání základů složitých soustrojí (turbín, generátorů apod.), modelové techniky, teorie nelineárních, parametrických a náhodných kmitů, nestacionárních dějů, statické i dynamické tuhosti strojních elementů a rázových dějů v soustavách tuhých těles.
 
Později v Ústavu termomechaniky též pomáhal rozvíjet identifikační metody a interdisciplinární obory jako aeroelasticitu, mechatroniku a tribologii.
 
Významná byla i jeho vědecko-organizační činnost v řadě národních i mezinárodních institucí.
 
Od roku 1961 byl koordinátorem hlavního úkolu státního plánu základního výzkumu.
Po dlouhou dobu předsedou komise pro obhajoby doktorských dizertačních prací.
Byl členem mezinárodního komitétu IUTAM.
Byl dlouholetým předsedou národního komitétu mezinárodní federace pro teorii strojů a mechanismů (IFToMM).
 
Zorganizoval celou řadu mezinárodních kongresů a konferencí. Např. Euromech Colloquium Contact of bodies, 1976 v Liblicích, Světový kongres IFToMM, 1991 v Praze, Konference o nelineárních oscilacích (ICNO) v Praze.
 
Dr. Půst byl členem redakčních rad řady časopisů: Strojnícky časopis SAV, Věstník ČSAV (hlavní redaktor), Acta technica ČSAV, Věda a technika, Advances in Mechanics (Warszawa, PAN) a International Journal of Mechanical Sciences (London).
 
Rozsáhlá byla i jeho publikační činnost. Jmenujme alespoň některé knižní publikace:
Úvod do teorie nelineárních a quasiharmonických kmitů mechanických soustav, 1956;
Pružné ukládání strojů, 1956;
Výpočet rámových konstrukcí ve stavbě strojů, 1967;
Dynamika, Techn. Průvodce č. 66, 1987;
Dynamika těles v interakci s okolním prostředím, 1991;
Mechanické kmitání, 1994.
 
Dr. Půst po řadu let přednášel dynamiku a technickou mechaniku na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské.
 
Vychoval mnoho vědeckých pracovníků, kteří působí v Akademii věd, na vysokých školách, i v technické praxi.
 
Ladislav Půst byl až do poslední chvíle intenzivně vědecky činný. Byly to jeho hluboké teoretické znalosti a inženýrský cit, pro něž byl vyhledávaným rádcem a pomocníkem svým kolegům a spolupracovníkům nejen v Ústavu termomechaniky, ale i na zahraničních pracovištích. 
 
Dr. Půst necelý měsíc před zasedáním Komise zemřel. Po důkladném zvážení předložených dokumentů se Komise rozhodla udělit Dr. Půstovi cenu za rok 2019 in memoriam. 

Hodnotitelská komise se sešla dne 14. ledna  2020 ve složení: M. Okrouhlík, J. Náprstek, J. Příhoda, M. Jirásek a J. Plešek.
 


Česká společnost pro mechaniku v roce 2018 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200 USD Prof. RNDr. Alexandru Ženíškovi, DrSc. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Prof. Alexander Ženíšek patří k zakladatelům a hlavním průkopníkům matematické teorie metody konečných prvků. Jeho práce z první poloviny sedmdesátých let daly pevný formální základ do té doby heuristicky využívané inženýrské výpočtové metodě. Jeho příspěvky se však neomezily výlučně na abstraktně matematická pojednání, jak vyplývá z širšího přehledu literatury. Spolu s kolegy ze Stavební fakulty VUT v Brně publikoval množství aplikačních článků k využití MKP především v oblasti stavební mechaniky. Je rovněž jedním ze spoluautorů první české monografie věnované MKP a autorem řady dalších monografií, skript a učebních textů podobného zaměření.

Práce profesora Ženíška dosáhly širokého mezinárodního ohlasu. Skutečný počet citací významně překračuje hodnotu, která je dohledatelná na WOS. Důvodem je skutečnost, že ohlasy na zásadní práce ze 70. let nejsou současnými databázemi dostatečně spolehlivě pokryty.

Významnou část profesního života věnoval profesor Ženíšek výchově inženýrů, nejprve jako vědecký pracovník Laboratoře počítacích strojů při VUT v Brně, později jako profesor a ředitel Ústavu matematiky FSI VUT v Brně. Je rovněž zakládajícím členem Učené společnosti České republiky.

Hodnotitelská komise se sešla dne 14. února 2019 ve složení: M. Okrouhlík, J. Náprstek, J. Petruška, J. Příhoda a M. Jirásek. 

Česká společnost pro mechaniku v roce 2017 udělila cenu nazvanou

Cena Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200 USD Prof. RNDr. Zdeňkovi Dostálovi, DrSc.. Profesor Zdeněk Dostál je vůdčí osobností v oboru výpočetní mechaniky, zvláště pak v oblastech metod rozložení oblasti a duality kvadratického programování, které ve svých důsledcích vedly k vytvoření nových algoritmů pro řešení kontaktních úloh v mechanice poddajných těles. Jeho postupy, vykazující lineární a numerickou škálovatelnost na počítačích o statisících procesorech, jsou podloženy teoretickými výsledky o optimální konvergenci a škálovatelnosti, a jsou prokázány numerickými experimenty na soustavách rovnic čítajících stovky miliard neznámých.

Podle databáze Web of Science je profesor Dostál autorem 94 publikací s více než 1000 citacemi. Jeho h-index je 19. Databáze Scopus uvádí 106 publikací s více než 1200 citacemi.

Vedle své výzkumné činnosti se profesor Dostál věnoval výchově mladých vědeckých pracovníků – k doktorskému titulu dovedl úspěšně 9 doktorandů. Je autorem řady učebních textů. Byl též řešitelem řady výzkumných grantových úkolů s aplikacemi v počítačové mechanice.

Profesor Dostál je svým zaměřením ojedinělým příkladem vědecké osobnosti spojující hluboké znalosti mechaniky kontinua s tvorbou unikátních numerických postupů, které umožňují efektivně modelovat a řešit materiálově i geometricky nelineární úlohy v mechanice.

Hodnotitelská komise pro rok 2017 se sešla dne 23. ledna 2018 ve složení: M. Okrouhlík, J. Plešek, J. Příhoda a M. Jirásek, J. Náprstek.

 

Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.

[FotoProf.RNDr.Z.Dostl.DrSc.jpg]

Česká společnost pro mechaniku v roce 2016 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200, USD Ing. Jiřímu Náprstkovi, DrSc.. Ing. Jiří Náprstek je vůdčí osobností v oboru racionální mechaniky, zvláště pak v oblastech nelineární, stochastické a počítačové mechaniky. Svými pracemi obohatil postupy pro analýzu a kritické posuzování spolehlivosti a stability konstrukcí.

Ing. Jiří Náprstek je členem redakčních rad mnoha zahraničních a domácích časopisů, recenzentem mnoha domácích a zahraničních časopisů, členem hodnotitelských a grantových komisí, členem výborů a komisí mezinárodních organizací a domácích a zahraničních univerzit.

Je autorem či spoluautorem stovek příspěvků v časopisech a na konferencích. Jen za posledních deset let publikoval 21 příspěvků v impaktovaných časopisech a 10 v časopisech ostatních. Byl řešitelem desítek grantových projektů.

Jeho teoretický výzkum je zaměřen na sledování jevů lokální a globální dynamické stability, bifurkačních, přechodových a post-kritických jevů na soustavách s obecně neholonomními vazbami, schopnými přijímat energii vlivem interakcí s vnějším prostředím. Zkoumají se soustavy autoparametrické, soustavy samobuzené a soustavy stochastické. Využívají se jevy stochastické rezonance. Zvláštní pozornost se věnuje numerickým metodám a jejich paralelizované počítačové implementaci na super-počítačových platformách.

Jeho teoretické závěry přispěly k vypracování metod, vedoucích k zvyšování spolehlivosti, životnosti a provozuschopnosti konstrukcí podrobených význačným dynamickým účinkům původu přírodního i technologického, a vedly k praktickým doporučením pro navrhování pasivních a aktivních antivibračních zařízení, ochraně proti účinkům vibrací a k využití vibrací pro bio-medicínské stimulace.

Hodnotitelská komise pro rok 2016 pracovala ve složení: předseda: Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., členové:  Prof. Ing. M. Jirásek, DrSc., Prof. Ing. J. Petruška, CSc., Ing. J. Plešek, CSc., Prof. Ing. J. Příhoda, CSc., Prof. Ing. M. Valášek, DrSc., Prof. Ing. V. Zeman, DrSc..

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku:
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2016:
Bazant_protokol_2016
Profesionální aktivity Ing. J. Náprstek, DrSc.

 

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.

[Foto_Naprstek.jpg]

Česká společnost pro mechaniku v roce 2015 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200, USD Prof. Ing. Petru Kryslovi, CSc.. Prof. Krysl významně přispěl k rozvoji metody konečných prvků a tzv. bezsíťových metod, v jejich rámci rozvinul adaptivní techniky a paralelní algoritmy pro nelineární dynamické výpočty.
Je autorem či spoluautorem 84 článků v recenzovaných časopisech a 4 učebnic. Jeho publikace mají evidováno 3069 citací v databázi Web of Science, 4023 citací v databázi Scopus a 6313 citací v Google Scholar. Během svého dlouholetého působení na prestižních amerických univerzitách podstatně přispěl ke zdokonalení diskretizačních a aproximačních postupů, adaptivních strategií, nelineárních paralelních výpočtů a integračních technik pro dynamické úlohy.

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku:
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2015: Zavery_Bazant_2015.pdf
Česká společnost pro mechaniku v roce 2014 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200, USD Prof. Ing. Vladimíru Zemanovi, DrSc.. Prof. Zeman založil v České republice školu metod modální syntézy a ladění parametrů mechanických soustav, které jsou vhodné pro vyšetřování dynamické odezvy rozsáhlých systémů s lineárními i nelineárními vazbami. Prof. Zeman je autorem nebo spoluautorem vysokoškolské učebnice dynamiky, tří vědeckých monografií a asi 200 článků v odborných periodikách. Je též autorem mnoha výzkumných zpráv vydaných průmyslovými podniky či akademickými pracovišti.

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2014: Zavery_Bazant_2014.pdf
Česká společnost pro mechaniku v roce 2013 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200,- USD Ing. Anně Machové CSc. pro její výsledky v oboru molekulární dynamiky, pro její mimořádně rozsáhlou publikační činnost a pro její dlouhodobé úsilí při výchově mladých vědeckých pracovníků.

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2013: Zavery_Bazant_2013.doc
Česká společnost pro mechaniku v roce 2012 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200,- USD Prof. Ing. Miroslavu Baldovi, DrSc. za jeho přínos k dynamice rotorů velkých turbosoustrojí, za teoretické odvození a experimentální potvrzení vlivu pružných podpor na kritické otáčky rotorů. Jím odvozené teoretické poznatky se staly základem metodiky pro diagnostiku a řešení krizových stavů turbosoustrojí velkých výkonů.

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2012: Zavery_Bazant_2012.doc
Česká společnost pro mechaniku v roce 2011 udělila cenu nazvanou

Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

spojenou s finanční odměnou 1200,- USD prof. Aleši Tondlovi za jeho dlouhodobý přínos k teorii dynamiky rotorů, nelineární mechaniky a zvláště pak za poslední výsledky v oboru autoparametrických systémů.

Cena se uděluje každoročně. Statut ceny je na stránkách České společnosti pro mechaniku:
www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Závěry Bažantovy ceny za rok 2011: Zavery_Bazant_2011.pdf