Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Činnost

Činnost

Učební texty prof. C. Höschla.

O texty z pera profesora Cyrila Höschla v minulosti byl, a dodnes je, zájem jak mezi studenty, tak mezi technickou veřejností. Nejinak tomu je se skripty, která prof. Höschl v létech 1973 až 1988 vypracoval pro Dům techniky, bývalé Československé vědeckotechnické společnosti.

Tištěné výtisky jsou dnes již obtížně dostupné, a proto se Česká společnost pro mechaniku rozhodla zmíněné texty digitalizovat a dát je k dispozici v elektronické podobě. Digitalizaci samé předcházela důkladná věcná korektura a pečlivá technická revize.

Korekturu provedl prof. Höschl, o technické "remasterovaní" textu se postarali paní Věra Stibralová a Patrik Zima.

Seznam zveřejněných textů je následující.

 • /1-3/ Maticové metody v pevnostních výpočtech. Část I – 1973, část II – 1973, část III – 1974.
 • /4/ Úvod do metody konečných prvků. 1976.
 • /5/ Modifikace pevnostních výpočtů pro malé digitální počítače. 1976.
 • /6/ Rázová pevnost těles. 1977.
 • /7/ Maticový počet. 1978.
 • /8/ Principy a zákony mechaniky kontinua, I. část. 1978.
 • /9/ Principy a zákony mechaniky kontinua, II. část. 1979.
 • /10/ Netriviální chyby a zdánlivé paradoxy v mechanice a pružnosti. Praha 1980.
 • /11/ Využití malých počítačů pro práci konstruktéra. 1981.
 • /12/ Únava materiálu při periodickém zatěžování. 1981.
 • /13/ Únava materiálu při náhodném zatěžování. 1982.
 • /14/ Užití malých počítačů v dynamice soustav. 1983.
 • /15/ Mezní plastické stavy. 1983.
 • /16/ Vznik náhlého lomu. 1984.
 • /17/ Nové směry ve využití metody konečných prvků. 1984.
 • /18/ Ohyb a krut ve složitých soustavách. 1985.
 • /19/ Kontaktní úlohy a lisované spoje. 1985.
 • /20/ Vliv teploty na napjatost a pevnost částí. 1986.
 • /21/ Fyzikální a matematické modely v mechanice deformovatelných těles. 1988.
 • /22/ Nelineární problémy mechaniky deformovatelných těles. 1988.

Autorem uvedených skript je prof. Höschl vydavatelem byl Dům techniky Československé vědeckotechnické společnosti, Praha. Souhlas se zveřejněním textů dal prof. Cyril Höschl jako autor, i Český svaz vědeckotechnických společností, jako právní nástupce Československé vědeckotechnické společnosti.
Učební texty jsou ve formátu pdf na adrese https://www.it.cas.cz/skripta-hoschl/.Česká společnost pro mechaniku, ve spolupráci se svými členy a jejich partnerskými institucemi, nabízí pořádání intenzivních kurzů, jejichž obsah a rozsah se dá přizpůsobit potřebám objednavatele, stejně jako úroveň výkladu. Kurzy mohou být připraveny jak pro laickou veřejnost, tak i pro studenty základního a doktorského studia i pro pracovníky v technické praxi.

Nabídka kurzů:

 • Numerické metody v metodě konečných prvků - Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
 • Řešení nestacionárních úloh (ráz, šíření vln) metodou konečných prvků - Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
 • Výpočtová mechanika - dynamika: prof. E. Malenovský, VUT Brno
 • Dynamika rotujících strojů: prof. E. Malenovský, VUT Brno
 • Měření a analýza vibrací: prof. E. Malenovský, VUT Brno
 • Interakce těles s tekutinami.- prof. E. Malenovský
 • Technická diagnostika: prof. E. Malenovský, VUT Brno
 • Experimentální analýza napjatosti: Ing. L. Houfek, VUT Brno
 • MKP v inženýrských výpočtech - základy (statika, dynamika, teplotní úlohy): prof. J. Petruška, VUT Brno
 • MKP v nelineárních úlohách (kontaktní problémy, plasticita): prof. J. Petruška, VUT Brno
 • MKP v nelineárních úlohách (plasty, pryž, visko-, hyper-elasticita): doc. J. Burša, VUT Brno
 • Tepelné procesy v elektrických strojích a zařízeních - ing. Radek Vlach
 • Problematika hluku ve strojních zařízeních (zdroje, šíření, predikce, měření, eliminace) – doc. Karel Pellant
 • Modelování kinematiky a dynamiky soustav těles - prof.C. Kratochvíl, ing. R. Grepl
 • Modelování mechatronických soustav (mechanika + pohony + řízení) - ing. R. Grepl
 • Modelování v Matlab-Simulink, SimMechanics - ing. R. Grepl
 • Deterministické kmitání lineárních kontinuí - (2 dny) Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
 • Stochastické kmitání diskrétních a kontinuálních systémů - (2 dny) Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
 • Modální metody analýzy a syntézy kmitavých mechanických systémů - (1 den) Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
 • Mechanika kompozitních materiálů a jejich porušování - (2 dny) Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc, Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
 • Mechanika únavového porušování materiálů a inženýrské metody predikce životnosti konstrukcí. Prof. Ing. Milan Růžička, CSc., Ing. Jan Papuga, Ph.D.
 • Nelineární dynamika a chaos - (1 den) Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc
 • Příprava odborníků pro počítačovou podporu vývoje a využití moderních materiálů- POMENEM – garantem Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc.
 • Řešení vybraných aplikací z teorie pružnosti - Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.
 • Řešení geometricky a materiálově nelineárních úloh MKP – Ing. Jiří Plešek CSc.
 • Vybrané statě z mechaniky kontinua - Ing. Jiří Plešek, CSc.
 • Crash course in Computational Mechanics – (2 dny – česky nebo anglicky) Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.

Pořádané akce