Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Struktura ČSM » Hon. Prof. Dr. Ing. Aleš Tondl DrSc., Dr. h.c.

Hon. Prof. Dr. Ing. Aleš Tondl DrSc., Dr. h.c. (1925 - 2015)

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS

e-mail: ales.tondl@seznam.cz

Narodil se 1925 ve Znojmě, kde absolvoval obecnou školu a dvě třídy reálného gymnázia. Maturoval na gymnáziu v Moravských Budějovicích a po maturitě pracoval v továrně jako učeň strojního zámečnictví. Po válce studoval na Strojní fakultě VUT v Brně, kde promoval v únoru 1950. Ve školním roce 1949 – 50 pracoval jako asistent na ústavu spalovacích motorů na téže škole. V červnu 1950 podal dizertační práci a koncem téhož roku byl promován (Dr. techn.).

V říjnu 1950 nastoupil aspiranturu na ČVUT v Praze – školitelé prof. F. Budinský a prof. J. Janatka. Obhájil kandidátskou dizertaci v r. 1955 (vyšla knižně 1956 [1]). Vzhledem k tomu, že tato kandidátská dizertace byla věnována vlivu parametrické buzení, byla i další činnost zaměřena na tyto a nelineární systémy. V roce 1956 vyšla kniha (viz [2]), což byla první kniha u nás věnovaná tomuto oboru. V letech 1953 – 90 (s výjimkou roku 1956, kdy působil v tehdejší Laboratoři teoretické a aplikované mechaniky SAV v Bratislavě) pracoval jako vědecký pracovník v Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Praze – Běchovicích (SVÚSS). V prvých letech v SVÚSS se dr. Tondl věnoval dynamice rotorových systémů, a to zejména samobuzeným kmitům a vlivu kluzných ložisek. Dále byly analyzovány i jiné vlivy a teoretické práce byly doplněny a konfrontovány s výsledky experimentálního výzkumu. Shrnuté výsledky vyšly v knižně v roce 1965 anglicky (viz [3]) a v roce 1971 v japonštině a ruštině. V roce 1964 se habilitoval pro obor technické mechaniky. V roce 1967 obhájil doktorskou dizertaci (kniha [3]). Koncem sedmdesátých let v rámci úkolů ČSAV byl analyzován vzájemný vliv samobuzení a vnějšího nebo parametrického buzení. Původním úkolem byla analýza synchronizačního jevu. V druhém případě při kontrole analytického řešení pomocí analogového počítače byl odhalen jev, který spočívá v tom, že v určitém intervalu frekvence parametrického buzení dochází k úplnému potlačení samobuzených kmitů, tj. v určitém intervalu frekvence parametrického buzení je zvýšena hladina pozitivního tlumení. Tento jev byl nazván parametrická antirezonance, kterou lze využít k potlačení samobuzených kmitů. K dalšímu zkoumání bylo možno přistoupit později, neboť koncem roku 1990 odešel ze zdravotních důvodů do penze. Spolu s prof. G. Schmidtem napsal knihu o nelineárních kmitech, vyšla v roce 1986 (viz [4]).

I v penzi po zlepšení zdravotního stavu pokračoval dr. Tondl ve výzkumné činnosti, a to jak s domácími, tak zahraničními kolegy. Již na počátku devadesátých let to byla spolupráce s prof. R. Nabergojem z univerzity v Terstu, která začala analýzou vlivu mořských vln na kývavý pohyb lodi. Byly navrženy a analyzovány přesnější modely. Tyto systémy patří do třídy nelineárních tak zvaných autoparametrických systémů. Spolupráce pokračovala analýzou dalších systémů patřících do této třídy ve spolupráci s prof. F. Verhulstem (Matematický ústav univerzity v Utrechtu) a jeho doktorandy. Výsledky jsou shrnuty v knize [5]. Ve spolupráci s kolegy z VUT Brno byly analyzovány možnosti tlumení kmitů v nelineárních systémech (viz [6]). V roce 1999 u příležitosti stého výročí založení VUT Brno byl dr. Tondlovi udělen čestný doktorát.

Významná je spolupráce s kolegy z Ústavu mechaniky, Strojní fakulty Technische Universitaet Wien (TU Wien). Počátek bylo pozvání jako hostujícího profesora, a to na přednášky o nelineárních kmitech a speciálních problémech rotorových systémů v roce 1993, což byl počátek další spolupráce. S prof. H. Springerem byl analyzován problém útlumu kmitů kabiny lanovky vlivem větru (výsledky řešení tvoří jednu kapitolu knihy [6]. Mnohem rozsáhlejší byla spolupráce s prof. H. Eckerem, která se týkala analýzy různých samobuzených systémů, a to s využitím výše zmíněné parametrické antiresonance. Tomuto problému je zcela věnována habilitační práce prof. Eckera (viz [7]). Do spolupráce byli zapojeni i někteří asistenti, doktorandi a studenti. Analytické studie byly doplněny i experimentálními výsledky na modelech. Byly předneseny referáty na konferencích a publikovány články v časopisech (přehledně v [8]). Spolupráce s TU Wien byla oceněna v roce 1999 jmenováním doživotním honorárním profesorem a v roce 2005 (u příležitosti semináře k jeho 80. narozeninám) čestnou medailí TU Wien.

A. Tondl je autorem nebo spoluautorem 11 knih, více než 20 monografií (především v rámci monografií vydaných SVUSS a Rozprav ČSAV) a přes 200 publikací v časopisech a sbornících z konferencí). Je ženatý, má jednoho syna a dvě vnučky.

Literatura

  • [1] Tondl A.: Kmitanie rotorov s nerovnakou tuhosťou hriadela, Vydavatelstvo Slovenskej Akademie Ved, Bratislava, 1956.
  • [2] Půst L., Tondl A.: Úvod do theorie nelineárních a quasiharmonických kmitů mechanických soustav, Nakl. ČSAV, 1956.
  • [3] Tondl A.: Some Problems of Rotor Dynamics, Nakl. ČSAV v koedici s Chapman & Hall, London, 1965.
  • [4] Schmidt G., Tondl A.: Non-Linear Vibrations, Akademie-Verlag, Berlin in coedition with Cambridge University Press, 1986.
  • [5] Tondl A., Ruijgrok T., Vehulst F. Nabergoj R.: Autoparametric Resonance in Mechanical Systems, Cambridge University Press, 2000.
  • [6] Tondl A., Kotek V., Kratochvil C.: Vibration Quenching of Pendulum Type Systems, CERM akad. Nakl. Brno, 2001.
  • [7] Ecker H.: Suppression of Self-Excited Vibrations in Mechanical Systems by Stiffness Excitation, ARGESIM/ASIM-Verlag, Wien, 2005.
  • [8] Tondl A.: To the problem of self-excited vibration suppression, Engineering Mechanics, Vol. 15, 2008, No. 4, p. 297 – 307.