Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Struktura ČSM » Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc.

Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc. (1925 - 2016)

Höschl

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
e-mail: senior@hoschl.cz

Profesor Höschl se narodil roku 1925. Svou životní dráhu zahájil jako asistent profesora Jaroslava Hýbla v Ústavu vodních strojů a strojního chlazení na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT v Praze. Začátkem padesátých let nastoupil do libeňského závodu ČKD, kde se záhy vypracoval v uznávaného odborníka na vyšetřování příčin poruch strojů a jejich odstraňování. Trvající bytová nouze v Praze ho však přinutila závod opustit.

Byl jmenován a ustanoven docentem pro obor pružnosti a pevnosti na tehdejší Vysoké škole strojní v Liberci (dnes Technická univerzita), kde se stal později profesorem a po dvě období zastával akademické funkce (nejprve prorektora pro vědu a výzkum a pak děkana Strojní fakulty).

Pro svou zásadovost a také pro podporu reformního hnutí za Pražského jara byl nucen školství opustit. Nalezl útočiště v Ústavu termomechaniky ČSAV (nyní AV ČR). Zákaz pedagogického působení se mu podařilo obejít tím, že nalezl podporu v pražském Domě techniky Československé vědeckotechnické společnosti, který pod jeho vedením uspořádal 22 celostátních seminářů, k nimž Höschl vydal stejný počet skript. Doktorskou dizertační práci mohl obhájit až roku 1990 po změně režimu. V téže době byl zvolen předsedou vědecké rady ústavu. Stal se též externím členem vědecké rady Strojní fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach a po rozpadu státu jejím čestným členem.

Höschl byl po mnoho let členem redakční rady časopisu Strojírenství, a to až do jeho zániku. Je dodnes členem redakční rady slovenského Strojníckého časopisu. V letech 1959 – 1969 vypracovával pravidelné recenze pro časopis Applied Mechanics Reviews. Jeho publikační činnost dokumentuje více než 130 článků ve sbornících a odborných časopisech (tuzemských i zahraničních), jedna celostátní učebnice (další učebnici přeložil z němčiny) a několik monografií, jichž je autorem nebo spoluautorem. Byl vyznamenán zlatou plaketou Františka Křižíka ČSAV, zlatou plaketou Vysokej školy technickej v Košiciach, Čestnou plaketou Československé společnosti pro mechaniku a Pamětní plaketou Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci. Höschl patří k zakládajícím členům Čs. společnosti pro mechaniku, Čs. společnosti pro nauku o kovech a Asociace strojních inženýrů.

More details: http://www.it.cas.cz/cs/hoschl