Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Struktura ČSM » Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c.

Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c.

Pirner

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS

ÚTAM AV ČR v. v. i., Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
e-mail: Pirner@itam.cas.cz

Narodil se 11. září 1928 v Praze. Po středoškolském studiu absolvoval v letech 1947 až 1952 Vysokou školu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Po krátkém působení v mostním odd. Státního ústavu železničního projektování nastoupil jako asistent prof. V. Kolouška, DrSc. na Vysokou školu železniční na katedru stavební mechaniky, vedenou prof. J. Ducháčkem, DrSc. Zde setrval, i po přestěhování školy do Žiliny, až do roku 1970 (v letech 1962 až 1968 byl proděkanem pro vědu a výzkum).

V roce 1970 nastoupil do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) ČSAV v Praze jako vědecký pracovník v oddělení dynamiky a aeroelasticity. Na konci roku 1975 musel z politických důvodů odejít. Pak až do roku 1990 byl v oddělení statiky a dynamiky v Technickém a zkušebním ústavu stavebním, kde vytvořil oddělení pro dynamické vyšetřování konstrukcí. Prvního června 1990 se vrátil do ÚTAM jako jeho ředitel.V ÚTAM pracuje dosud.

V roce 1963 kandidátskou prací Statické a dynamické účinky větru na plošné konstrukce dosáhl hodnosti CSc.V roce 1964 se habilitoval prací Vliv statických a dynamických sil na předpjaté zavěšené sítě.Vědecké hodnosti DrSc. mohl dosáhnout až v roce 1982 (Pružné lineární soustavy náhodně zatížené, aplikované na vysoké konstrukce zatížené větrem). Svou odbornou a vědeckou činnost zaměřil především na teoretický a experimentální výzkum účinků vzdušného proudu na stavební konstrukce. Odměněn byl v roce 1983 Státní cenou (spolu s prof. Fischerem, dr. Náprstkem a prof. Baťou), v roce 1973 cenou akademika Kloknera (spolu s prof. Fischerem a dr. Náprstkem),v roce 1988 medailí pražského N.D. (izolace Nové scény od otřesů a hluku), v roce 2008 medailí České společnosti pro mechaniku a oborovou medailí Ing. Fr. Křižíka.

M. Pirner je zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR, byl vedoucím skupiny větrové inženýrství České společnosti pro mechaniku a je členem tří redakčních rad.

Pirnerova literární činnost obsahuje asi 200 publikací z oboru aerodynamiky stavebních konstrukcí v zahraničních a domácích časopisech a asi 100 publikací z poslední doby, které obsahují identifikaci porušení stavebních konstrukcí pomocí dynamické odezvy. Dvě knižní publikace vydal v zahraničí (s prof. Fischerem a dr. Náprstkem) a několik knih pro domácí trh.

More details: www2.itam.cas.cz