Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Struktura ČSM » Prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., Feng.

Prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., Feng.

Balda

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS

Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i.,Centrum diagnostiky materiálů,
Veleslavínova 11, 301 14 PLZEŇ
e-mail: balda@cdm.it.cas.cz

Narozen 20. 5. 1932 v Plzni

Po maturitě na gymnáziu, roční nedobrovolné práci ve Škodovce a nakonec i po absolvování VŠSE v Plzni s vyznamenáním nastoupil Ing. Balda do Strojního výzkumu Výzkumného ústavu ŠKODA v Plzni, kde pod řízením prof. dr. Ing. Vladimíra Marcelliho začal řešit problémy dynamiky rotorů velkých turbosoustrojí. Teoreticky odvodil a experimentálně potvrdil vliv pružných podpor na kritické otáčky rotorů a vliv útlumu ložisek na špičkové vibrace v rezonanci. Řešil všechny problémy spojené s dynamikou rotorů všech v té době vyvíjených turbosoustrojí o výkonech 100 MW, 200 MW, 500 MW a 1000 MW včetně jejich vyvažování v elektrárnách. Po 1,5 roční stáži na TU Delft v Holandsku se začal věnovat i problematice náhodných kmitů kolejových vozidel a jimi vyvolávaného porušování.

Od počátku 70. let minulého století spolupracoval na řešení úkolů Státního plánu základního výzkumu, nejdříve jako řešitel a v závěru i jako člen rady programu. Byl i u zrodu plzeňského pracoviště ÚTAM ČSAV v roce 1983 jako jeho externí pracovník. Později byl i členem Kolegia mechaniky ČSAV. V průběhu svého aktivního života vedl výzkumná střediska technické dynamiky, měření a vyhodnocování, technické kybernetiky a pak i celý Strojní výzkum. Od roku 1990 vedl Ústřední výzkumný ústav ŠKODA Plzeň jako jeho ředitel. Po dosažení důchodového věku odešel koncem roku 1992 do Ústavu technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV, jehož řízením byl vzápětí pověřen. Ten pak ztransformoval do sdružení AV ČR-ZČU. Zde se zapojil do pedagogické činnosti a dosáhl hodnosti docenta a později profesora mechaniky. Vydal 3 skripta a napsal cca 200 příspěvků do časopisů, konferencí a kongresů doma i v zahraničí a výzkumných zpráv v průmyslu i v akademických podmínkách.

Stal se zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR a je členem její Rady. Po řadu let pracoval i v komisích Grantové agentury ČR, z toho i 2 roky jako předseda komise Technické vědy. Je členem redakční rady Strojníckého časopisu vydávaného Ústavem materiálů a mechaniky strojů Slovenské akademie věd, kde je i členem zkušební komise pro obhajoby dizertačních prací pro hodnost DrSc. Byl též předsedou podobné komise AVČR pro titul DSc. pro oblast mechaniky těles a prostředí. Je členem komise doktorského studia z oblasti aplikované mechaniky na ZČU v Plzni. Organizoval a vedl 3 mezinárodní konference EAHE – Engineering Aero- and Hydro- Elasticity, iniciované prof. R. E. D. Bishopem. Po mnoho let zastupoval Československo a později i Českou republiku v Technical Committee on Rotor Dynamics of IFToMM. Je též členem národního komité IUTAM.

Do Československé společnosti pro mechaniku vstoupil po získání vědecké hodnosti CSc. jako její člen. Později se stal členem výboru plzeňské pobočky Společnosti a nakonec jejím předsedou. Tuto funkci vykonával řadu let. Potom působil po několik volebních období v hlavním výboru ČSM jako jeho místopředseda.

Za svoji činnost byl oceněn ještě Československou společností pro mechaniku čestnou medailí Za zásluhy o rozvoj mechaniky. V roce 1992 obdržel od primátora Historickou pečeť města Plzně za zásluhy o rozvoj výzkumu. V roce 2005 byly výsledky jeho práce oceněny udělením Pamětní medaile Západočeské univerzity v Plzni.

Více informací: http://hera.cdm.cas.cz/czech/balda/balda.html.