Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Učební texty prof. C. Höschla

O texty z pera profesora Cyrila Höschla v minulosti byl, a dodnes je, zájem jak mezi studenty, tak mezi technickou veřejností. Nejinak tomu je se skripty, která prof. Höschl v létech 1973 až 1988 vypracoval pro Dům techniky, bývalé Československé vědeckotechnické společnosti.

Tištěné výtisky jsou dnes již obtížně dostupné, a proto se Česká společnost pro mechaniku rozhodla zmíněné texty digitalizovat a dát je k dispozici v elektronické podobě. Digitalizaci samé předcházela důkladná věcná korektura a pečlivá technická revize. Korekturu provedl prof. Höschl, o technické „remasterování“ textu se postarala paní Věra Stibralová.

Autorem skript je prof. Höschl, vydavatelem byl Dům techniky Československé vědeckotechnické společnosti, Praha. Souhlas se zveřejněním textů dal prof. Cyril Höschl jako autor, i Český svaz vědeckotechnických společností, jako právní nástupce Československé vědeckotechnické společnosti.

1. Maticové metody v pevnostních výpočtech. Část I. (1973)
2. Maticové metody v pevnostních výpočtech. Část II. (1973)
3. Maticové metody v pevnostních výpočtech. Část III. (1974)
4. Úvod do metody konečných prvků (1976)
5. Modifikace pevnostních výpočtů pro malé digitální počítače (1976)
6. Rázová pevnost těles (1977)
7. Maticový počet (1978)
8. Principy a zákony mechaniky kontinua, 1. část – Základní principy a rovnice mechaniky kontinua (1978)
9. Principy a zákony mechaniky kontinua, 2. část – Principy a rovnice mechaniky poddajných těles (1979)
10. Netriviální chyby a zdánlivé paradoxy v mechanice a pružnosti (1980)
11. Využití malých počítačů pro práci konstruktéra (1981)
12. Únava materiálu při periodickém zatěžování (1981)
13. Únava materiálu při náhodném zatěžování (1982)
14. Užití malých počítačů v dynamice soustav (1983)
15. Mezní plastické stavy (1983)
16. Vznik náhlého lomu (1984)
17. Nové směry ve využití metody konečných prvků (1984)
18. Ohyb a krut ve složitých soustavách (1985)
19. Kontaktní úlohy a lisované spoje (1985)
20. Vliv teploty na napjatost a pevnost částí (1986)
21. Fyzikální a matematické modely v mechanice deformovatelných těles (1988)
22. Nelineární problémy mechaniky deformovatelných těles (1988)