ČSM: CZ » Úvod » Společenská rubrika

Jubileum prof. Ing. Miroše Pirnera, DrSc., dr. h. c.

Přední český i světový odborník na výzkum účinků vzdušného proudění a zároveň první polistopadový ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (ÚTAM AV ČR), prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr. h. c. oslavil v širokém kruhu spolupracovníků a odborníků z oboru 90. narozeniny. Na oslavu, která se konala v pondělí 12. listopadu 2018 v ÚTAM AV ČR, dorazili mimo jiné předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová spolu s místopředsedou prof. Janem Řídkým, děkan Fakulty stavební prof. Máca a další významné osobností stavební mechaniky. Prof. Pirner za svůj dlouhý profesní život získal kromě mnoha přátel i řadu ocenění a je autorem mnoha významných publikací, které jsou dodnes hojně citovány.

Při příležitosti 90. narozenin prof. Pirnera, jakožto významné osobnosti stavební dynamiky, o něm vyšel článek v prestižním odborném časopise Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics.

Fotografie ze setkání jsou ke shlédnutí v Galerii.

„Pište závěr,“ řekl prof. Miroš Pirner tehdy doktorandovi, Stanislavu Pospíšilovi (dnes řediteli ÚTAM AV ČR), který pod jeho vedením psal svou disertační práci. Jak na pondělní oslavě devadesátin svého bývalého školitele doc. Pospíšil poznamenal: „ Skrývala se za tím moudrost a pokora příznačná pro celý život profesora Pirnera, který vždy věřil, že v životě by měl člověk dojít k pevnému cíli a nejen se potulovat a se vším zbytečně otálet.“ Možná i díky tomuto přístupu se prof. Pirner stal jedním z nejuznávanějších odborníků ve svém oboru, kde dosáhl mnoha významných výsledků, a i ve svém úctyhodném věku se stále aktivně věnuje vědecké činnosti.

Pamětní medaile, které prof. Pirner při příležitosti 90. narozenin obdržel. Vlevo medaile ÚTAM AV ČR.Současný ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Stanislav Pospíšil, pronesl laudacio a při přednášce Jak profesor Pirner řešil problémy dynamiky přiblížil jeho odbornou činnost a úspěšně završené projekty. Předsedkyně AV ČR, prof. Zažímalová ve svém blahopřání vyzvedla osobní kvality pana profesora, vždy přítomný smysl pro humor a mladistvou duši. Její slova potvrzuje i fakt, že prof. Pirner je autorem humorné knížky ze života odborníků stavební mechaniky Úsměvy v mechanice (2014). Jedním z řečníků na oslavě byl také dlouholetý kolega prof. Pirnera a zároveň předseda České společnosti pro mechaniku dr. Jiří Náprstek, který přednáškou Response Types and Stability Conditions of Linear two Degrees-of-freedom Aero-elastic System zvýšil odbornou úroveň večera.

Zprava: Prof. Pirner s ředitelem ÚTAM AV ČR, doc. Pospíšilem, předsedkyní AV ČR, prof. Zažímalovou a místopředsedou AV ČR, prof. Řídkým.

Dva bývalí ředitelé ÚTAM AV ČR - prof. Miroš Pirner a prof. Miloš Drdácký.

Předseda ČSM a dlouholetý spolupracovník prof. Pirnera, dr. Náprstek.

Kolegové z ÚTAM si pro prof. Pirnera připravili krátký kulturní program. Dr. Cyril Fischer zahrál Menuet z 1. sonáty pro violoncello od J.S: Bacha.

Doc. Stanislav Pospíšil (ředitel ÚTAM AV ČR) zahrál svému předchůdci 2 skladby na klasickou kytaru - Vzpomínky na Alhambru od F. Tarregy a El Abejorro od E. P. Villarubí.

Ing. Barbora Přechová za klavírního doprovodu doc. Michala Vopálenského (aka Musici Mechanici) zazpívala árii z opery Rusalka.

Odborný životopis

Profesor Miroš Pirner se narodil v 11. září 1928 v Praze a po středoškolském studiu absolvoval Vysokou školu inženýrského stavebnictví ČVUT v Praze, obor konstruktivně dopravní. Po krátkém působení v mostním odd. Státního ústavu železničního projektování nastoupil jako asistent prof. V. Kolouška, DrSc. na katedru stavební mechaniky Vysoké školy železniční, vedenou prof. J. Ducháčkem, DrSc. Zde setrval i po přestěhování školy do Žiliny až do roku 1970 (v letech 1962 – 1968 byl proděkanem pro vědu a výzkum).
Do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV nastoupil v roce 1970 jako vědecký pracovník v oddělení dynamiky a aeroelasticity, ale už na konci roku 1975 musel z politických důvodů odejít. Pak až do roku 1990 působil v oddělení statiky a dynamiky v Technickém a zkušebním ústavu stavebním, kde vytvořil oddělení pro dynamické vyšetřování konstrukcí. Prvního června 1990 se vrátil do ÚTAM jako jeho ředitel a pracuje zde dodnes. Jako ředitele ho čekal nelehký úkol – přestěhovat ústav z kláštera Emauzy, kde před tím mnoho let sídlil, do nových prostor na Proseku.
V roce 1963 kandidátskou prací Statické a dynamické účinky větru na plošné konstrukce získal hodnost CSc. V roce 1964 se habilitoval prací Vliv statických a dynamických sil na předpjaté zavěšené sítě. Vědecké hodnosti DrSc. mohl dosáhnout až v roce 1982 (Pružné lineární soustavy náhodně zatížené, aplikované na vysoké konstrukce zatížené větrem).
Svou odbornou a vědeckou činnost zaměřil především na teoretický a experimentální výzkum účinků vzdušného proudu na stavební konstrukce. Odměněn byl v roce 1973 cenou akademika Kloknera (spolu s prof. Fischerem a dr. Náprstkem), v roce 1983 Státní cenou (spolu s prof. Fischerem, dr. Náprstkem a prof. Baťou), v roce 1988 medailí pražského Národního divadla (izolace Nové scény od otřesů a hluku), v roce 2008 medailí České společnosti pro mechaniku a oborovou medailí Ing. Františka Křižíka. V roce 1989 byl jmenován profesorem pro obor statiky a dynamiky na ČVUT. V roce 2002 mu byl udělen čestný doktorát (dr. h. c.) Technickou univerzitou v Žilině.
M. Pirner je zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR, byl vedoucím skupiny větrové inženýrství České společnosti pro mechaniku a je členem tří redakčních rad.
Prof. Pirner je autorem více než 200 publikací z oboru aerodynamiky stavebních konstrukcí v zahraničních a domácích časopisech a asi 100 příspěvků z poslední doby je věnováno metodám identifikaci porušení stavebních konstrukcí pomocí dynamické odezvy. Dvě knižní publikace vydal v zahraničí (s prof. Fischerem a dr. Náprstkem) a několik knih pro domácí trh.


Článek je se souhlasem projektové a PR manažerky převzat z ÚTAMu AV ČR, v.v.i., Prosecká 76, Praha 9. 2)

Odkaz na článek