Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 03. 03. 2009

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM ze dne 3. března 2009

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 2. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2008 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2008 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Projednání návrhů na zvolení nových čestných členů ČSM
 5. Spolupráce se zahraničními společnostmi:
  • Japan Society of Mechanical Engineers
  • Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  • Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik
 6. Společná strategie při podporování cílů společnosti a komitétu
 7. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 8. Slovník IFToMM jako číslo Bulletinu - překlad terminologie pro teorii strojů a mechanismů, Prof. Ing. J. Novotný, DrSc. a Prof. Ing. C. Höschl, DrSc.
 9. Organizace odborně společenských aktivit
 10. Rekonstrukce webových stránek České společnosti pro mechaniku
 11. Noví členové
 12. Konference
 13. Různé
  • kontaktování nových kolektivních členů
  • zřízení odkazu z webových stránek vysokých škol a ústavů na web Společnosti
Ad 1)

Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání na již druhé společné schůzi ČSM a IUTAMu. Oznámil, že Ing. Náprstek byl v roce 2008 zvolen reprezentantem za Českou republiku do programového komitétu IUTAMu. Dále Ing. Havlínová informovala o splnění jednotlivých bodů v zápisu z minulého zasedání.

Ad 2)

Zprávu o činnosti ČSM za rok 2008 přečetl, za omluveného Doc. Vlka, Prof. Petruška. Uvedl základní organizační členění, její poslání, aktivity a propagaci. Zdůraznil organizování a pořádání jednotlivých konferencí, seminářů, workshopů, kolokvií, kurzů, přednášek, exkurzí a uspořádání neformálních diskusních seminářů doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Dále uvedl spolupráci se zahraničními a tuzemskými vědeckými společnostmi, institucemi a vysokými školami. Zdůraznil, že ČSM se v roce 2008 stala afiliovaným členem EUROMECHu a prof.Okrouhlík byl zvolen, aby repezentoval Českou společnost pro mechaniku v EUROMECHu. Dále informoval o proběhlém 15. ročníku soutěže o Cenu Prof. Babušky, kterou pořádáme společně s JČMF a vydání tří čísel Bulletinu ČSM. Celá zpráva vyjde v Bulletinu 1/09 a bude zveřejněna na www.csm.cz.

Ad 3)

Prof. Růžička informoval o finanční stránce ČSM za rok 2008. Uvedl, že se nám podařilo získat dva nové kolektivní členy: Univerzitu J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultu strojní ČVUT v Praze. Nastínil přehled jednotlivých příjmů a výdajů a uvedl, že výsledek hospodaření je v porovnání s minulým rokem příznivější, vzhledem k navýšení příjmů z akcí a vstřícnosti některých kolektivních členů ke zvýšení ročního členského příspěvku. Jedná se o Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Praha, ÚTAM AV ČR, v.v.i. Praha a Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. .

Při té příležitosti slíbil Prof. Vejvoda zaurgovat Ing. Michálka z Vítkovic, a.s., aby se tato organizace stala kolektivním členem ČSM. Prof. Petruška se spojí s prof. Vintrem z Univerzity obrany.

Dále uvedl, že Společnost se také finančně podílela na dvou účelových projektech s názvem: „Podpora mladých vědeckých pracovníků, studentů a doktorandů oboru konstrukce strojů a zařízení na Mezinárodní konferenci o teorii strojů a mechanismů – FToMM 2008“ a „Podpora mladých vědeckých pracovníků, studentů a doktorandů oboru Aplikovaná mechanika na konferenci Výpočtová mechanika 2008“.

Ad 4)

Prof. Okrouhlík navrhl hlavnímu výboru zvolit nové čestné členy ČSM, jak české tak zahraniční (podle Stanov Čl. 22 bod 2) a navrhl několik kandidátů. Po diskusi byli zvoleni tito noví čestní členové České společnosti pro mechaniku (v abecedním pořadí):

 • Z ČR:
  • Prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc.,
  • Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Dr.h.c.
  • Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc.
  • Prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc.
  • Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., Dr.h.c.
  • Ing. Ladislav Půst, DrSc.
  • Doc. Dr. Ing. Aleš Tondl, DrSc.
 • Ze zahraničí:
  • Prof. Ing. Ivo Babuška, DrSc.
  • Prof. Ing. Zdeněk P. Bažant
  • Prof. Ing. Jiří Dvořák
  • Prof. Herbert Mang.

Prof. Okrouhlík uvedl, že nové čestné členy osloví a při vhodné příležitosti jim předá blahopřejný diplom. Budou též zveřejněni na našich webových stránkách a v Bulletinu Společnosti.

Ad 5)

Prof. Okrouhlík informoval o spolupráci se zahraničními společnostmi. Uvedl, že spolupráce ČSM s Japonskou společností (Japan Society of Mechanical Engineers) se traduje již od roku 1991. S Polskou společností (Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics) se datuje po roce 2000. Vzhledem k tomu, že spolupráce se zahraničními společnostmi spočívá pouze výměnou časopisů, rozhodl se Prof. Okrouhlík oslovit elektronicky předsedy obou společností a navrhl užší spolupráci. V současné době je vše v jednání.

Hlavní výbor požádal Prof. Příhodu, aby projednal spolupráci s českým vedením GAMMu v Plzni.

Ad 6)

Prof. Okrouhlík informoval o kongresu IUTAMu v Austrálii v roce 2008, o volbě nového vedení a o plánovaných činnostech.

Ad 7)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu Společnosti. Uvedl, že v Bulletinu 3/08 vznikla chyba při tisku a vypadly tři poslední stránky. Stránky byly vloženy při expedici.

Poté požádal členy hlavního výboru o pomoc při zajištění článků do kroniky Bulletinu. Ing. Náprstek zajistí článek k výročí Prof. Frýby, Dr. Polach zajistí článek k výročí Doc. Klášterky a Prof. Růžička zajistí výročí Prof. Macka. Vše je potřeba dodat do konce března.

Ad 8)

Prof. Okrouhlík informoval o novém slovníku terminologie pro teorii strojů a mechanismů, který je původně čtyřjazyčný a Prof. Novotný vytvořil ekvivalent česko – anglický a anglicko – český. Prof. Höschl jej recenzoval a v nejbližší době zpracuje námitky a připomínky. Dále prof. Okrouhlík uvedl, že zjišťoval autorská práva a ze strany vedení IFToMM nebyly námitky s umístěním překladu na našich webových stránkách. Podobný slovník a rejstřík vyšly již dříve jako dvě čísla Bulletinu – 1/98 a 2/99, nyní by měl vyjít samostatně.

Ing. Náprstek navrhl, aby slovník vyšel i na CD, hlavní výbor s tím souhlasil. Ing. Havlínová v této souvislosti, na základě rozhovoru s paní Svobodovou z RVS, informovala o možnosti finanční dotace z RVS ČR na tento slovník formou účelového projektu na rok 2010.

Ad 9)

Prof. Okrouhlík informoval o odezvě na nabídku krátkých kurzů pro průmysl. Některé už jsou zveřejněny na našich webových stránkách, je potřeba k nim dodělat úvodní slovo a zviditelnit je.

Ad 10)

Prof. Růžička informoval o přestavbě webových stránek ČSM, zdůraznil, že je to proces který stále pokračuje. V současné době se pracuje na přeložení do anglického jazyka. V budoucnosti by se stránky měly zaměřit na činnost, nabídku a přehled co jsme udělali a doplnit o obrázky a 5ti minutová videa. Při té příležitosti Prof. Okrouhlík poděkoval Prof. Růžičkovi za pomoc z jeho strany.

Ad 11)

Hlavní výbor souhlasil s přijetím nových členů: Ing. Jakub Gottwald, Ing. Pavel Gruber, Ing. Stanislav Hračov, Doc. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., RNDr. Václav Kučera, Ph.D., Ing. Hana Kutáková, Ing. Jaroslav Valach, Ph.D..

Ad 12)

Prof. Vejvoda informoval o mezinárodní konferenci Koroze o poškozování materiálů korozí a též uvedl, že letos je 50 výročí založení Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o.. Ing. Náprstek informoval o konferenci Inženýrská mechanika, která proběhne 11.-14.5.2009 ve Svratce.

Ad 13)

Dr. Polach informoval, že je zástupce za Českou republiku v CEACM a slíbil dodat podklady na zřízení odkazu na jejich stránky z našich webových stránek.

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 5. 3. 2009