Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 03. 03. 2011

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM ze dne 3. března 2011

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Prof. Ing. F. Pláničkovi, CSc. a Prof. RNDr. R. Blahetovi, CSc.
 2. Předání děkovných dopisů za dlouholetou aktivní práci Doc. Ing. M. Vlkovi, CSc. a Ing. Josefu Vísnerovi, CSc.
 3. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 4. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2010 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 5. Zpráva o hospodaření ČSM za rok 2010 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 6. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 7. Organizace odborně společenských aktivit včetně komitétu IUTAM, kontaktování nových kolektivních členů
 8. Archivace webových stránek ČSM Národní knihovnou ČR
 9. 45. výročí vzniku Společnosti v roce 2011
 10. Bažantova cena – návrh na udílení nové ceny v oboru Inženýrská mechanika
 11. Korespondence s Japonskou společností pro mechaniku
 12. Výsledky voleb poboček a odborných skupin na nové období
 13. Noví členové
 14. Konference v roce 2011 a prezentace ČSM na konferencích formou ocenění nejlepších příspěvků mladých pracovníků – EAN 2011
 15. Různé
  • Ing. Lubomír Junek, Ph.D. –nový zástupce kolektivního člena Ústavu aplikované mechaniky Brno s.r.o.
  • snížené vložné na EUROMECH
Ad 1)

Prof. Okrouhlík zahájil zasedání na společné schůzi ČSM a Českého národního komitétu IUTAM. Hned v úvodu přivítal nového zástupce kolektivního člena Ústavu aplikované mechaniky Brno s.r.o. Ing. L. Junka, Ph.D. a nového zástupce liberecké pobočky Doc. Ing. Š. Seglu, CSc..

Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Prof. Ing. F. Pláničkovi, CSc. a Prof. RNDr. R. Blahetovi, CSc. se neuskutečnilo, oba se omluvili kvůli důležitým pracovním povinnostem. Diplomy jim budou předány v náhradním termínu.

Ad 2)

Doc. Vlk převzal děkovný dopis od předsedy Společnosti. Prof. Okrouhlík zhodnotil především jeho přínos k rozvoji experimentálních metod v oblasti mechaniky, jeho úsilí při výchově nové generace inženýrů a v neposlední řadě jeho dlouholetou aktivní podporu činnosti Společnosti.

Ing. Vísner nebyl přítomen, děkovný dopis mu bude zaslán poštou.

Ad 3)

O jednotlivých bodech zápisu z minulého zasedání informovala Ing. Havlínová.

Ad 4)

Prof. Okrouhlík vypíchnul hlavní body činnosti Společnosti za minulý rok. Uvedl, mimo jiné, že loňského ročníku soutěže o Cenu prof. Babušky se přihlásil rekordní počet účastníků.

Zprávu o činnosti za rok 2010 vypracoval a přečetl doc. Vlk. Zaměřil se především na publikační činnost, konference, semináře a ostatní pořádané akce – výstavy, exkurze, přednášky, kurzy, školení, akce pro školy, mezinárodní aktivity a mediální výstupy. Též zhodnotil soutěže, udělení cen studentům a vědeckým pracovníkům.

Ad 5)

Prof. Růžička seznámil hlavní výbor s hospodařením Společnosti za rok 2010. Rozebral jednotlivé příjmy a výdaje a pro přehlednost vypracoval tabulku příjmů a výdajů, kterou poskytl hlavnímu výboru.

Zdůraznil především pořádání soutěží o nejlepší příspěvek autora mladšího 35 let přednesený na konferencích a seminářích, na kterých se Společnost finančně podílí. Na rok 2011 se opět počítá s touto aktivitou. U příjmů kladně hodnotil navýšení finančních prostředků novými kolektivními členy.

Ad 6)

Ing. Dobiáš podal přehled o Bulletinu Společnosti. Uvedl, že v Bull 1/11 bude zpráva o činnosti za rok 2010 a výsledky Ceny prof. Babušky za loňský rok. Též požádal hlavní výbor o pomoc do kroniky Bulletinu.

Ad 7)

Prof. Okrouhlík uvedl, že zahraniční aktivity IUTAMu jsou minimální. Informoval o organizacích CISM, ECCOMAS se kterými málo spolupracujeme.

Ad 8)

Od národní knihovny ČR přišla nabídka o uchování našich webových stránek www.csm.cz do budoucna. Naše stránky byly vybrány a oceněny jako kvalitní zdroj, který by měl být zachován a stát se součásti českého kulturního dědictví. Na základě této výzvy jsme s nimi uzavřeli smlouvu o bezplatné archivaci v rámci projektu Národní knihovny ČR WebArchiv a umístili jsme jejich logo na náš web, které upozorňuje čtenáře, že stránky jsou archivovány.

Ad 9)

Letos oslaví ČSM 45 let od svého založení. Prof. Okrouhlík požádal Prof. Höschla, aby vypracoval osobní náhled jak Společnost vznikala. Tento článek vyjde též v Bulletinu Společnosti.

Ad 10)

Ing. Plešek seznámil hlavní výbor s novou cenou v oboru Inženýrská mechanika. Měla by ji být „Cena prof. Z. P. Bažanta za inženýrskou mechaniku“, kterou by ČSM udělovala každý rok. Po projednání jednotlivých bodů návrhu stanov a po diskusi, hlavní výbor Stanovy odsouhlasil. Hlavní výbor též schválil hodnotitelskou komisi v navrženém složení.

Stanovy jsou přílohou tohoto zápisu.

Ad 11)

Prof. Okrouhlík informoval o korespondenci s Japonskou společností pro mechaniku. Zatím je stále na úrovni výměny časopisů. Ostatní je v jednání.

Ad 12)

V loňském roce proběhly volby do místních poboček a odborných skupin ČSM. Předsedové na další období jsou:

 • Předseda brněnské pobočky je Prof. Ing. Jindřich Petruška CSc.
 • Předseda plzeňské pobočky je Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
 • Předseda liberecké pobočky je Doc. Ing. Štefan Segla, CSc.
 • Předsedou odborné skupiny Technická mechanika je Prof. Dr. Ing. Jan Dupal.
 • Předsedou odborné skupiny Mechanika únavového porušování materiálu je Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
 • Předsedou odborné skupiny Experimentální mechanika je Prof. Ing. František Plánička, CSc.
 • Předsedou odborné skupiny Teorie stavebních inženýrských konstrukcí je Ing. Marie Studničková, CSc.
 • Předsedou odborné skupiny Seismické inženýrství je Ing. Jiří Náprstek, CSc.
 • Předsedou odborné skupiny Větrové inženýrství je Dr. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
 • Předsedou odborné skupiny Počítačová mechanika je Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.
 • Předsedou odborné skupiny Geomechanika je Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
 • Předsedou odborné skupiny Letectví je Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
 • Předsedou odborné skupiny Mechanika tekutin je Doc. Ing. Václav Uruba, CSc.
 • Předsedou odborné skupiny Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí je Ing. Josef Křena. (Ještě upřesní v polovině března).

Podrobnější výsledky najdete na našich webových stránkách a v Bulletinu Společnosti.

Ad 13)

Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů:
Ing. Karel Doubrava, Ph.D., Ing. Lubomír Junek, Ph.D., Ing, Ján Kopačka, Mgr. Aleš Krob, Ing. Ladislav Mráz, Ing. Michal Sivčák, Ph.D.

Ad 14)

V roce 2011 bude pokračovat iniciativa ČSM ve vyhodnocování nejlepších příspěvků mladých pracovníků na konferencích:

 • 49. mezinárodní konferenci EAN 2011, 6. - 9. 6. 2011 ve Znojmě
 • Výpočtová mechanika 2011 Velké Bílovice
 • Dynamika tekutin 2011
 • Soutěž o Cenu akademika Bažanta na Fakultě stavební ČVUT v Praze 14. 4. 2011
 • Výpočty metodou konečných prvků 2011 v Plzni
 • Inženýrská mechaniku 2011
 • 4th PragTic Users´Meeting 24. - 26. 10. 2011.
Ad 15)

Dr. Polach uvedl, že od 1. března 2011 se změnil název a sídlo organizace ŠKODA VÝZKUM s.r.o. na: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň. Změna se týká i e-mailových adres.

Prof. Okrouhlík připomněl, že členové ČSM mají možnost zúčastnit se akcí pořádaných EUROMECHem za snížené vložné. Je však třeba s předstihem zažádat sekretariát Společnosti o vystavení potvrzení, kterým se prokáže, že je členem ČSM.

Prof. Okrouhlík též tlumočil hlavnímu výboru poděkování a pozdravení od dlouholetého člena ČSM Ing. Jiřího Machalického, CSc..

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 8. 3. 2011
Zapsala: Ing. J. Havlínová