Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 06. 11 .2012

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM ze dne 6. listopadu 2012

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Prof. RNDr. Ing. J. Vrbkovi, DrSc, Dr.h.c., Ing. F. Valešovi, CSc. a Ing. S. Ptákovi, CSc.
 2. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 3. Zpráva o hospodaření ČSM (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.), noví kolektivní členové
 4. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 5. Příprava kandidátky na volby
 6. Cena prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku
 7. Cena prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku za rok 2012
  Formální úprava Stanov ceny profesora Z.P. Bažanta
 8. Návrh na vydávání společného časopisu Inženýrská mechanika a Výpočtová mechanika
 9. Organizace odborně společenských aktivit včetně komitétu IUTAM a společná strategie při podporování cílů společnosti a komitétu
 10. Soutěž o Cenu prof. Babušky v roce 2012
 11. Konference v roce 2012 a prezentace ČSM na konferencích formou ocenění nejlepších příspěvků mladých pracovníků
 12. Noví členové
 13. Různé
  • Dotace na rok 2013
  • Upoutávka na webové stránky ČSM v Bulletinu Společnosti
  • Nový zástupce kolektivního člena Technická univerzita v Liberci – Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
  • Nový předseda pobočky ČSM v Liberci – Doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Ad 1)

Prof. Okrouhlík zahájil zasedání na společné schůzi ČSM a Českého národního komitétu IUTAM.

Čestné diplomy, za významný přínos k rozvoji mechaniky, za úsilí při výchově nové generace inženýrů, za podporu spolupráce mezi výzkumnými institucemi a univerzitami a za dlouholetou aktivní podporu činnosti Společnosti, předal prof. Okrouhlík k životnímu jubileu Prof. Vrbkovi, Ing. Valešovi a Ing. Ptákovi.

Ad 2)

O jednotlivých bodech minulého zápisu ze zasedání stručně informovala Ing. Havlínová.

Ad 3)

Prof. Růžička seznámil hlavní výbor s hospodařením Společnosti do září letošního roku. Krátce zopakoval finanční analýzu, kterou přednesl na Valném shromáždění Společnosti dne 12.6.2012. Tabulky hospodaření rozdělil na: příjmy z akcí a konferencí, příjmy a výdaje, aktivity ČSM a výsledky hospodaření od roku 2003. Na závěr uvedl, že Společnost získala letos nové kolektivní členy a bilance rozpočtu je příznivá.

Ad 4)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu ČSM 3/2012 ve kterém bude článek Prof. Höschla. Upozornil, že termín uzávěrky článků do kroniky je konec listopadu.

Ad 5)

Členové hlavního výboru obdrželi k posouzení předběžnou kandidátku na volby hlavního výboru České společnosti pro mechaniku. Po diskusi navrhl hlavní výbor doplnit kandidátku o další členy: Prof. D. Nováka z VUT v Brně, Prof. J. Zapoměla z VŠB – TU Ostrava a Prof. B. Marvalovou z TU v Liberci. Předběžná kandidátka bude rozeslána všem členům Společnosti s Bulletinem 2/2012 k případnému doplnění či upravení. Na základě získaných údajů bude vypracována definitivní kandidátka a vložena do Bulletinu 3/2012.

Ad 6)

Hlavní výbor souhlasí s formální úpravou Stanov Ceny Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku. Drobná úprava se týká bodu 4).

Ad 7)

Prof. Okrouhlík informoval o spojení vydávání společného časopisu Inženýrská mechanika a Výpočtová mechanika. Uvedl, že věc je na začátku jednání.

Ad 8)

Prof. Okrouhlík uvedl, že symposia pořádaná IUTAMem by mohla mít hlavičku ČSM a upozornil na jejich bohaté webové stránky. Poté měl možnost každý člen hlavního výboru se seznámit s posledním číslem Newsletter.

Ad 9)

Ing. Náprstek informoval o pracích přihlášených do soutěže o Cenu prof. Babušky. Celkem je jich 19, z toho 14 diplomových a 5 disertačních. Schůze hodnotitelské komise bude v pátek 7.12.2012 a vyhlášení výsledků v úterý 18.12.2012. Opět uvedl, že úroveň prací je velmi dobrá.

Ad 10)

Prof. Okrouhlík informoval o vyhodnocování příspěvků mladých pracovníků na konferencích. Členové hlavního výboru byly seznámeni s konferencemi, které se konaly v roce 2012.

 • 50. konference EAN 2012, Tábor, 4. – 7. června 2012
 • Inženýrská mechanika 2012, Svratka, 14. – 17. května 2012, 220 účastníků z 8 zemí
 • EUROMECH Colloquium 540, ÚT AV ČR, v.v.i., Praha, 1. – 3. října 2012
 • Kolokvium Dynamika tekutin 2012, ÚT AV ČR, v.v.i., Praha, 24. – 26. října 2012
 • Aplikovaná mechanika 2012, Plzeň, 16. – 18. dubna 2012
 • Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2012, Ústí nad Labem, 10. – 12. října 2012
 • Výpočtová mechanika 2012, Špičák, 12. – 14. listopad 2012
 • Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2012, Brno, 20. listopadu 2012
Ad 11)

Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů: Doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. a Ing. David Šimurda, Ph.D..

Ad 12)

Prof. Okrouhlík seznámil hlavní výbor s novými zástupci:
kolektivního člena Technické univerzity v Liberci – Doc. Ing. I. Petríková, Ph.D. a pobočky ČSM v Liberci – předseda Doc. Ing. M. Bílek, Ph.D..
Dotace na rok 2013 zůstávají ve stejné výši 107.000,- Kč.
Prof. Růžička uvedl, že pracuje na nové databázi členů Společnosti na našich webových stránkách.

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 15. 11. 2012
Zapsala: Ing. J. Havlínová