Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 15. 02. 2006

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku ze dne 15. února 2006

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zápis z minulého zasedání
 2. Zpráva o činnosti ČSM (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 3. Zpráva o hospodaření ČSM (Prof. Ing. M. Ružicka, CSc.)
 4. Výsledky voleb do místních poboček a odborných skupin
 5. Projekt EU
 6. Spolupráce s IUTAMem (Ing. R. Dvořák, DrSc.)
 7. Projednání činnosti odborných skupin
  • Mechanika únavového porušování materiálu (Prof. RNDr. L. Kunz, CSc.)
  • Teorie stavebních inženýrských konstrukcí (Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c.)
 8. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 9. Změna statutu Ceny prof. Babušky (Doc. Ing. M. Okrouhlík, CSc.)
 10. Konference
 11. Noví členové
 12. Různé
Ad 1)

Prof. Frýba přivítal přítomné a zahájil zasedání. K zápisu z minulého zasedání nebyly připomínky.

Ad 2)

Se zprávou o činnosti ČSM za rok 2005 seznámil hlavní výbor doc. Vlk. Uvedl, že težištem činnosti České společnosti pro mechaniku spočívá v oblasti šírení vedeckých poznatku, výměny informací a prohlubování vědeckých a technických znalostí mezi jejími členy i v širší veřejnosti. Proto je zaměřena predevším na organizování konferencí, seminářů, přednášek, oceňování mladých vědeckých pracovníků a na pedagogicko-výzkumnou spolupráci mezi řadou tuzemských a zahraničních vysokých školách. V ediční činnosti zdůraznil především pravidelné vydávání tří čísel Bulletinu České společnosti pro mechaniku.

Ad 3)

Zprávu o hospodaření přečetla místo omluveného Prof. Růžičky Ing. Havlínová. Prof. Frýba při této příležitosti poděkoval Ing. Kropáčovi za jeho financní dar Společnosti.

Ad 4)

Prof. Frýba seznámil hlavní výbor s výsledky voleb výboru poboček a odborných skupin na další čtyřleté období 2006 – 2009. Kompletní výsledky budou uveřejněny v Bulletinu Společnosti a na našich internetových stránkách www.csm.cz. Vzhledem k tomu, že ješte nedošlo u některých odborných skupin ke schůzce nového pracovního výboru, budou výsledky zveřejněny pravděpodobně koncem března. Dosavadní výsledky byly schváleny hlavním výborem.

Ad 5)

Hlavní výbor se zabýval otázkou financování Společnosti z fondu EU. Uvedl, že na čerpání prostredku z EU je třeba předložit kvalitní projekt v souladu s jejich požadavky. Je třeba se obrátit na kvalifikované a odborné poradce, kteří pomohou s problematikou evropských fondů. Po dlouhé diskuzi hlavní výbor vzhledem ke složitosti připravit kvalitní a náročný projekt, stáhl tento bod ze svého programu.

Ad 6)

Dr. Dvořák informoval hlavní výbor o Českém národním komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku – IUTAM, jehož je dlouholetým předsedou. Po kratším seznámení s činností IUTAM, dal hlavnímu výboru k posouzení návrh, zda by se činnost tohoto národního komitétu mohla přičlenit k České společnosti pro mechaniku a aby reprezentant České republiky byl doc. Okrouhlík. Doc. Okrouhlík s navrženou funkcí souhlasil. Dr. Dvořák poslal 12.1.2006 dopis Prof. Paloušovi, který je předsedou v Radě pro zahraniční styky, aby se k problematice vyjádřil. Hlavní výbor bude převedení IUTAM na ČSM řešit po vyjádrení Prof. Palouše.

Ad 7)

Hlavní výbor projednal činnost vybraných odborných skupin.

a)

Prof. Kunz seznámil hlavní výbor s činností odborné skupiny Mechanika únavového porušování materiálu. Uvedl, že loni se uskutečnily dva semináře – Problémy lomové mechaniky a Dynamické zkoušení materiálu a komponent a dvě přednášky zahraničních přednášejících. Prof. Kunz se také zmínil o problému ve struktuře členů, kteří se zúcastnují přednášek, a to jak bydlištem (drahá doprava), tak profesně.

b)

Prof. Frýba informoval o odborné skupině Teorie stavebních inženýrských konstrukcí. Uvedl, že odborná skupiny uspořádala v roce 2005 čtyři zahraniční přednášky a oznámil zmenu vedení. Od 1.1.2006 se předsedkyní stává Ing. Marie Studnicková, CSc. z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, místopředsedou Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. a tajemníkem Doc. Ing. Jiří Máca, CSc.

Ad 8)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu ČSM. V 1/2006 bude Zpráva o činnosti za rok 2005 a výsledky souteže o Cenu Prof. Babušky za rok 2005. Při této příležitosti poprosil členy hlavního výboru o spolupráci při psaní článku do kroniky Bulletinu na letošní rok.

Ad 9)

Doc. Okrouhlík předložil návrh na změnu statutu Ceny Prof. Babušky. Týkal se rozdelění ceny jen na doktorandskou a studentskou kategorii, přičemž hezké práce se hlásí do souteže i doktorské, takže by se ceny dělily na 1.doktorandské a doktorské a 2. studentské a absolventské. Hlavní výbor se změnou souhlasil a doporučil návrh statutu poslat Jednotě českých matematiků a fyziků ke schválení.

Ad 10)

Hlavní výbor byl seznámen s temito konferencemi:

 • Dynamika stroju 2006, Praha, 7. 2. - 8. 2. 2006. Cílem kolokvia je usnadnit výměnu informací a vědomostí mezi specialisty v mechanice pevné fáze.
 • Výpočtová mechanika 2006, Nečtiny, 6. 11. - 8. 11. 2006. Cílem vědecké konference s mezinárodní účastí je seznámit účastníky i širší veřejnost formou publikací ve sborníku s výsledky vědecko-výzkumné práce doktorandu a pracovníku v oblastech inženýrské mechaniky za uplynulý rok.
 • Inženýrská mechanika 2006, Svratka, 15. 5. - 18. 5. 2006. Cílem v pořadí již 12. konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v ČR.
 • 23nd Danubia-Adria Symposium Experimental Solid Mechanics, přelom září a října 2006. Experimentální analýza napětí v Košicích.
Ad 11)

Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů: Ing. Zbyněk Hrubý, Ing. Tomáš Hyhlík, Ing. Matěj Lepš, Ph.D., Ing. Aleš Lufinka, Ing. Tomáš Mareš, Ph.D., Ing. Jan Papuga, Ph.D., Ing. Jan Pospíšil, Doc. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.

Prof. Ing. L.Frýba, DrSc., Dr.h.c.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 2. 3. 2006