Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 15. 11. 2011

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM ze dne 15. listopadu 2011

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Předání čestného diplomu k životnímu jubileu Prof. Ing. E. Ondráčkovi, CSc.
 2. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 3. Zpráva o hospodaření ČSM (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.), pořádání seminářů a kurzů
 4. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 5. Organizace odborně společenských aktivit včetně komitétu IUTAM a společná strategie při podporování cílů společnosti a komitétu
 6. Cena prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku
 7. Soutěž o Cenu prof. Babušky v roce 2011
 8. Konference v roce 2011 a prezentace ČSM na konferencích formou ocenění nejlepších příspěvků mladých pracovníků
 9. Prezentace ČSM na semináři Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2011
 10. Různé
  • Dotace na rok 2012
  • Nový člen Prof. Ardeshir Guran z Kanady
  • Příprava na valné shromáždění v roce 2012
Ad 1)

Prof. Okrouhlík zahájil zasedání na společné schůzi ČSM a Českého národního komitétu IUTAM.

Prof. Ondráčkovi k jeho významnému životnímu jubileu předal čestný diplom za jeho významný přínos k rozvoji mechaniky, za jeho úsilí při výchově nové generace inženýrů, za podporu spolupráce mezi výzkumnými institucemi a univerzitami a v neposlední řadě za dlouholetou aktivní podporu činnosti Společnosti. Ve svém proslovu poté Prof. Ondráček nastínil svoje důležité životní etapy a poděkoval za ocenění, kterého se velmi váží.

Ad 2)

O jednotlivých bodech minulého zápisu ze zasedání stručně informovala Ing. Havlínová.

Ad 3)

Prof. Růžička seznámil hlavní výbor s hospodařením Společnosti do září letošního roku. Informoval o jednotlivých příjmech a výdajích. Uvedl, že i nadále se budou podporovat soutěže o nejlepší příspěvek autora mladšího 35 let přednesený na konferencích nebo seminářích. Kladně hodnotil i letošní pořádání kurzů.

Prof. Okrouhlík poděkoval Prof. Růžičkovi za jeho aktivní přístup.

K získávání nových kolektivních členů se nabídli - Prof. Šejnoha, který si vezme na starost Fakultu stavební VUT v Brně a Prof. Okrouhlík kontaktuje Prof. Píštěka z Leteckého ústavu VUT v Brně.

Ad 4)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu ČSM 3/2011. Prof. Höschl ve svém článku předkládá svoje vzpomínky na ranné období České společnosti pro mechaniku a druhý článek je nazván Maturita po francouzsku.

Hlavní výbor se dohodl, že na naše webové stránky dáme vždy jedno číslo Bulletinu pozadu.

Ad 5) 6)

Prof. Okrouhlík informoval o soutěži Cena prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku a seznámil hlavní výbor v kterých časopisech byla cena zveřejněna - v osmi českých a pěti zahraničních. Poté požádal hlavní výbor o další návrhy na uveřejnění ceny. Dále uvedl, že v roce 2012 je nutné znovu obeslat redakce časopisů a požádat je o opětovné uveřejnění informace o této ceně.

Ad 7)

Za omluveného Ing. Náprstka Prof. Okrouhlík informoval o letošním ročníku soutěže o Cenu prof. Babušky. Přihlášených prací do soutěže bylo 13. Vyhlášení výsledků a předání cen a diplomů vítězům proběhne v polovině prosince 2011.

Ad 8) 9)

V roce 2011 pokračovala iniciativa ČSM ve vyhodnocování nejlepších příspěvků mladých pracovníků na konferencích:

 • 49. mezinárodní konference EAN 2011, 6.-9.6.2011 ve Znojmě
 • Výpočtová mechanika 2011 v Plzni
 • Dynamika tekutin 2011
 • Soutěž o Cenu akademika Bažanta na Fakultě stavební ČVUT v Praze 14.4.2011
 • Výpočty metodou konečných prvků 2011 v Plzni
 • Inženýrská mechanika 2011

Ad 10)

Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů: Prof. Dr. Ardeshir Guran, Ph.D., Doc. Ing. Petr Paščenko, Ph.D. a Ing. Martin Smejkal.

Prof. Okrouhlík uvedl, že od 1.12.2011 se novým zástupcem kolektivního člena Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice stal pan Doc. Ing. Petr Paščenko, Ph.D., vedoucí katedry mechaniky, materiálů a částí strojů.

Hlavní výbor se dohodl, že Valné shromáždění ČSM proběhne v druhé polovině března 2012 a požádalo Prof. Růžičku, aby zajistil zasedací místnost.

Prof. Okrouhlík informoval o dotacích na příští rok zůstávají stále ve výši 107.000,- Kč a dále informoval o konferenci EUROMECH v roce 2012.

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 6. 12. 2011
Zapsala: Ing. J. Havlínová