Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 22. 06. 2010

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM ze dne 22. června 2010

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

Zasedání hlavního výboru 22. 6. 2010

 1. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Prof. Ing. J. Rosenbergovi a Prof. Ing. S. Vejvodovi, CSc..
 2. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 3. Zpráva o hospodaření ČSM k 1.6. 2010 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 5. Organizace odborně společenských aktivit
 6. Změna názvu odborné skupiny Mechanika složených materiálů a soustav na Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí
 7. Vyhlášení soutěže ČSM o nejlepší příspěvek autora na konferencích Inženýrská mechanika 2010 a EAN 2010
 8. Soutěž o Cenu prof. Babušky a Cenu akademika Bažanta v roce 2010
 9. Kontaktování nových kolektivních členů
 10. ČSM se od roku 2010 stala členem Sdružení pro inženýrskou mechaniku
 11. Noví členové
 12. Konference v roce 2010 a prezentace ČSM na konferencích
 13. Různé
  • překlad našich webových stránek www.csm.cz do anglického jazyka
  • uveřejnění anglicko – českého terminologického slovníku mechaniky strojů na našich webových stránkách
  • placení příspěvku na EUROMECH
Ad 1)

Prof. Okrouhlík zahájil zasedání na společné schůzi ČSM a Českého národního komitétu IUTAM. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Prof. Ing. J. Rosenbergovi a Prof. Ing. S. Vejvodovi, CSc. se neuskutečnilo, oba se omluvili kvůli důležitým pracovním povinnostem. Diplomy jim budou předány na zasedání předsednictva, které se bude konat na podzim letošního roku.

Ad 2)

Při projednávání jednotlivých bodů zápisu z minulého zasedání, došel hlavní výbor k názoru, že úkoly uložené členům předsednictva ohledně kontaktování konkrétních nových kolektivních členů, nebyly splněny. Proto prof. Okrouhlík znovu apeloval na členy hlavního výboru v této věci. Ostatní body byly z většiny splněny.

Ad 3, 9)

Zprávu o hospodaření přečetla za omluveného Prof. Růžičku Ing. Havlínová. Ve zprávě byly rozepsány jednotlivé příjmy a výdaje Společnosti. Od roku 2010 jsou dva noví kolektivní členové: SVS FEM, s.r.o. v Brně a Huisman konstrukce, s.r.o. Sviadnov. Podařilo se také navýšení stávajícího kolektivního příspěvku u firmy MECAS ESI,.s.r.o.

Ad 4)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu Společnosti. Uvedl, že v čísle 1/2010 je článek „Projev Zdeňka P. Bažanta u příležitosti udělení Timošenkovy medaile“, který je v angličtině. Dále požádal členy hlavního výboru o pomoc do kroniky Bulletinu.

Ad 5)

Prof. Okrouhlík seznámil výbor o práci předsednictva IUTAMu. Uvedl, že je třeba zapojit mladé členy a pracovníky do činností vedoucích ke zviditelnění českého komitétu ve světě. Hlavnímu výboru pak rozdal pro informaci IUTAM Newsletter.

Ad 6)

Výbor odborné skupiny Mechanika složených materiálů a soustav (MS) se na své schůzce dne 4.4.2010 rozhodl požádat, ve shodě se stanovami Společnost č. 13, písmeno h), hlavní výbor ČSM o souhlas se změnou názvu odborné skupiny MS na odbornou skupinu Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí (MK), s tím, že navrhovaný název přesněji a srozumitelněji vystihuje zaměření odborné skupiny. Hlavní výbor po krátké diskusi souhlasil. Předsedovi skupiny Ing. Křenovi napíše Prof. Okrouhlík dopis, ve kterém mu sdělí stanovisko hlavního výboru. Změna se provede i na našich webových stránkách.

Ad 7, 12)

Prof. Okrouhlík informoval o proběhlých soutěžích, které vyhlašuje ČSM na konferencích. Vítězství v soutěži o nejlepší příspěvek od autora mladšího 35. let přednesený na mezinárodní konferenci Inženýrská mechanika ve Svratce zvítězil Ing. Pavel Švancara, Ph.D. pod patronací prof. Petrušky a na mezinárodní konferenci Experimentální Analýza Napětí 2010 ve Velkých Losinách zvítězili Ing. Petr Měšťánek a Ing. Adam Civín pod patronací prof. Růžičky.
Společně s firmou VAMET se budeme finančně podílet na soutěži o nejlepší příspěvek mladého autora na semináři Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2010, který se bude konat na podzim v Praze.

Ad 8)

Prof. Okrouhlík informoval o soutěži Cena prof. Babušky na letošní rok. Hlavní výbor odsouhlasil drobnou změnu ve Statutu Ceny prof. Babušky v odstavci Určení, která byla v rozporu s bakalářským studiem. Změna bude oznámena JČMF a opravena na našich webových stránkách.
Dne 6.5.2010 proběhla na katedře mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze studentská soutěž o cenu akademika Bažanta. V mezinárodní porotě byl i zástupce České společnosti pro mechaniku Ing. Náprstek. Společnost ocenila úroveň prací a odměnila vítěze Petra Havláska finanční částkou. Prof. Okrouhlík a Prof. Máca se dohodli na další spolupráci v příštím roce.

Ad 10)

Na základě jednání Valné hromady Sdružení pro inženýrskou mechaniku se členem Sdružení stala Česká společnost pro mechaniku, která bude nadále vykonávat funkci Příkazníka.

Ad 11)

Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., Ing. Martin Matyska a Ing. Václav Zoul, CSc..

Ad 13)

Prof. Okrouhlík informoval o přeložení našich webových stránek do angličtiny. V současné době se provádí konečná korektura překladu. Na našich webových stránkách je též uveřejněn česko – anglický terminologický slovník jako dodatek k čtyřjazyčnému slovníku IFToMM.

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová
Dne 16. 7. 2010