ČSM: CZ » Hlavní výbor » 22. 09. 2009

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM ze dne 22. září 2009

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Předání čestných diplomů nově zvoleným čestným členům České společnosti pro mechaniku: Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c., Prof. Ing. C. Höschl, DrSc., Prof. Ing. M. Pirner, DrSc., Dr.h.c., Ing. L. Půst, DrSc., Doc. Dr. Ing. A. Tondl, DrSc.
 2. Předání čestného diplomu k životnímu jubileu Prof. Ing. J. Šejnohovi, DrSc.
 3. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 4. Zpráva o hospodaření ČSM k 1.9.2009 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 5. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 6. Organizace odborně společenských aktivit
 7. Společná strategie při podporování cílů společnosti a komitétu
 8. Soutěž o Cenu prof. Babušky a Cenu akademika Bažanta v roce 2009
 9. Kontaktování nových kolektivních členů a navýšení členského příspěvku stávajícím
 10. Dotace na rok 2010
 11. Konference a prezentace ČSM na konferencích
 12. Konference
 13. Různé
  • úprava našich webových stránek www.csm.cz
Ad 1)

Prof. Okrouhlík zahájil zasedání na již třetí společné schůzi ČSM a Českého národního komitétu IUTAM.
Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zvláště pak pozvané nově zvolené čestné členy České společnosti pro mechaniku. Na úvod připomněl historii Společnosti a předsedy ČSM od jejího vzniku v roce 1966. Uvedl, že na schůzce předsednictva dne 25.6.2009 bylo zvoleno 11 nových čestných členů, z toho 4 zahraniční. Řekl, že prof. Bažantovi předal osobně blahopřejný dopis 30.3.2009 na ČVUT v Praze, kde měl přednášku a prof. Mangovi spolu s prof. Růžičkou a ing. Pleškem na společenském obědě. Prof. Babuškovi a prof. Dvořákovi zašle čestné diplomy poštou, vzhledem k tomu, že v současné době neplánují navštívit Českou republiku.

Poté předal čestné diplomy prof. Frýbovi, prof. Höschlovi, prof. Pirnerovi, ing. Půstovi, doc. Tondlovi a popřál jim hodně úspěchů, zdraví a osobní spokojenosti.
Po předání si vzal slovo prof. Höschl a poděkoval za zvolení čestným členem České společnosti pro mechaniku a zdůraznil, že si toho velmi váží a cení.
Zbývajícím členům prof. Křupkovi předá čestný diplom spolu s prof. Petruškou na semináři Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009 v Brně 26.11.2009 a prof. Baldovi na konferenci Výpočtová mechanika 2009 v Nečtinech 9.11.2009.
Poté vystoupil ing. Wasgestián, zástupce kolektivního člena Hottinger Baldwin Messtechnik a představil za sebe nového zástupce, dipl. ing. Františka Smrčka, který se tím stává kontaktní osobou kolektivního člena v záležitostech vzájemné spolupráce. Prof. Okrouhlík jim poděkoval za přízeň.

Ad 2)

Prof. Okrouhlík předal blahopřejné dopisy a popřál jménem České společnosti pro mechaniku i jménem svým, prof. Šejnohovi a ing. Náprstkovi k jejich významným životním jubileím.

Ad 3)
Při projednávání jednotlivých bodů zápisu z minulého zasedání dne 3.3.2009, došel hlavní výbor k závěru, že byly z většiny splněny.
Ad 4)
Zprávu o hospodaření ČSM k 1.9.2009 přečetl prof. Růžička. Konkretizoval jednotlivé příjmy a výdaje.Uvedl také, že Společnost se bude v roce 2009 podílet na účelovém projektu s názvem: „Podpora mladých vědeckých pracovníků, studentů a doktorandů oboru Aplikovaná mechanika na konferenci Výpočtová mechanika 2009“ částkou 7.000,- Kč.
Ad 5)
Vzhledem k omluvené neúčasti ing. Dobiáše, redaktora Bulletinu ČSM, který je mimo republiku, stručně informoval prof. Okrouhlík hlavní výbor Společnosti o Bulletinu ČSM. Druhé číslo letošního roku Bulletin 2/2009, který právě vyšel, je rozdělen na dvě části. První část je věnována čestným členům a druhá část je příspěvkem prof. Okrouhlíka při příležitosti nedožitých sedmaosmdesátin doc. Brepty.
Ad 6,7)

Prof. Okrouhlík informoval o organizaci odborně společenských aktivit a společné strategii při podporování cílů Společnosti a komitétu IUTAM. Uvedl, že je třeba zapojit mladé členy a pracovníky do činností vedoucích ke zvidïtelnění českého komitétu ve světě.

Ad 8)
Prof. Okrouhlík informoval o soutěži Ceny prof. Babušky na letošní rok. Uvedl, že zatím jsou přihlášené 4 práce, 2 diplomové a 2 disertační. Přihlášky spolu s prací se mohou posílat ještě do konce září 2009. Prof. Bittnar zdůraznil, že tato soutěž je uznávanou a prestižní cenou.
Cena akademika Bažanta se letos uskutečnila pouze v rámci Fakulty stavební ČVUT v Praze jako mezinárodní, česko-slovenské kolo SVOČ a je tedy financována celá z prostředků ČVUT v Praze. Počítá se s tím, že v příštím roce se na organizaci Bažantovy ceny bude spolupodílet ČSM.
Ad 9)
Po diskusi ohledně kontaktování nových kolektivních členů, slíbil dr. Polach zajistit zvýšení kolektivního příspěvku MECAS ESI, s.r.o. z 1.000,- Kč na částku vyšší.
Dále ing. Náprstek přislíbil kontaktovat některé projektantské firmy a prof. Okrouhlík prof. Schwangmaiera zástupce firmy ANSYS v Brně.
Dr. Půst také navrhl oslovit též zahraniční sponzory.
Ad 10)

Účelové projekty na příští rok budou opět přednášková činnost Společnosti, Bulletin ČSM, soutěže, které vypisuje Česká společnost pro mechaniku a podpora mladých pracovníků na konferenci Výpočtová mechanika 2010. Prof. Okrouhlík uvedl, že na příští rok budeme žádat o příspěvek na anglicko – český terminologický slovník mechaniky strojů.

Ad 11)

Prof. Okrouhlík se dohodl s prof. Petruškou a prof. Zemanem ohledně vypsání soutěže České společnosti pro mechaniku na konferenci Výpočtová mechanika 2009 v Nečtinech a na semináři Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009 v Brně.
Prof. Růžička uvedl, že Společnost spolupořádá 2 akce, kurz Letní škola mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí a Seminář o výpočetní únavové analýze 2009 a 3. setkání uživatelů programu PragTic.
Prof. Příhoda informoval o kolokviu Dynamika tekutin 2009, kde Společnost je uvedena jako spolupořadatel.
Ing. Náprstek informoval o konferenci Inženýrská mechanika 2009 ve Svratce.

Ad 12)

Prof. Okrouhlík informoval o úpravách našich webových stránek.

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 24. 9. 2009