Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 22. 10. 2019

Zápis ze zasedání  hlavního výboru  České společnosti pro mechaniku, z.s.  konané dne  22. října 2019 od 13.00 hod. v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze 8.

Přítomni

Na schůzi bylo přítomno 12 členů z celkového počtu 21 členů voleného hlavního výboru, viz prezenční listina.
Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Zahájení

Dr. Náprstek zahájil zasedání, uvítal členy a seznámil přítomné s programem hlavního výboru.
Usnesení: Hlavní výbor schvaluje program jednání.
 
Dr. Náprstek přivítal zástupce tří nových kolektivním členů (pořadí je dle datumu podepsání dohody o spolupráci):
- LATECOERE Czech Republic s.r.o., Praha 9. Zástupcem a kontaktní osobou kolektivního člena v záležitostech vzájemné spolupráce je Ing. Josef Křena. Ten krátce představil firmu:
LATECOERE Czech Republic s.r.o se zaměřuje zejména na výrobu kovových dílů, výrobu dílů z kompozitních materiálů, povrchovou úpravu, a montáž.  Výrobní i kontrolní procesy jsou certifikovány předními světovými výrobci dopravních letadel. Vyrobené díly procházejí řadou výrobních operací počínaje dělením materiálů, přes obrábění, tváření, konečnou úpravu až po montáž a finální kontrolu hotových výrobků. Důležitou součástí výrobního procesu jsou funkční zkoušky všech vyrobených dveří na speciálních zkušebních stendech.
- ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou. Zástupcem a kontaktní osobou kolektivního člena v záležitostech vzájemné spolupráce je Ing. Radek Vlček. Ten krátce představil firmu:
Výrobní program společnosti ŽĎAS, a.s. je zaměřen na tvářecí stroje, zařízení pro volné kování, zařízení na zpracování šrotu, hydraulické lisy, zařízení na zpracování válcovaných výrobků, zařízení pro rovnání materiálu, inspekční a rovnací linky pro úpravu tyčí a kusové dodávky pro válcovny. Společnost se specializuje také na výrobu odlitků od 200 do 50000 kg, výkovků od 20 do 9000 kg, ingotů od 500 do 20000 kg a modelů nebo lisovacích nástrojů především z oblasti automobilového průmyslu.
- Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Zástupcem a kontaktní osobou kolektivního člena v záležitostech vzájemné spolupráce je prorektor Ing. Vojtěch Stehel, MBA, Ph.D..
Uvedl, že VŠTE je veřejná vysoká škola neuniverzitního typu a nečlení se na fakulty. Od ostatních českých VŠ se odlišuje svým výrazným zaměřením na praxi. VŠTE je mladá veřejná vysoká škola, která byla založena v roce 2006 a již se jí podařilo získat řadu certifikátů a ocenění.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.
 

Program :

 1. Předání blahopřejného diplomu k životnímu jubileu předsedovi České společnosti pro mechaniku Ing. Jiřímu Náprstkovi, DrSc.
 2. Předání blahopřejného diplomu k životnímu jubileu:  Ing. Josef Beneš, CSc., RNDr. Cyril Fischer, Ph.D., Prof. RNDr, Michal Kotoul, DrSc., Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc., Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc..
 3. Zpráva o hospodaření  (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Bulletin ČSM - návrh na novou rubriku (Doc. Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 5. Cena prof. Babušky - změny  (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 6. Zpráva o činnosti národního komitétu IUTAM (Prof. Ing. J. Petruška, CSc.)
 7. Zpráva o činnosti národního komitétu IFToMM (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)
 8. Nový kolektivní členové:
  - LATECOERE Czech Republic s.r.o., Praha 9, kontaktní osoba je Ing. Josef Křena
  - ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba je Ing. Radek Vlček
  - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, kontaktní osoba je prorektor Ing. Vojtěch Stehel, MBA, Ph.D.
 9. Úmrtí význačných členů ČSM v roce 2019:
  - Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc.
  - Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc.
  - Ing. Vratislav Kafka, DrSc.
 10. Aktivity poboček a odborných skupin
 11. Přijetí nových členů ČSM
 12. Konference a semináře v roce 2019
 13. Různé

- Doplněk do volebního řádu

Hlavní výbor bere na vědomí program zasedání.


Ad 1) Prof. Růžička předal blahopřejný diplom k životnímu jubileu předsedovi ČSM Ing. J. Náprstkovi, DrSc. za jeho úsilí při výchově nové generace inženýrů, za podporu spolupráce mezi výzkumnými institucemi a univerzitami a v neposlední řadě za dlouholetou aktivní podporu činnosti Společnosti.
Dr. Náprstek poděkoval za blahopřání.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.
 
Ad 2) Dr. Náprstek předal čestný diplom k životnímu jubileu Prof. Ing. V. Zemanovi, DrSc. a
RNDr. C. Fischerovi, Ph.D.. Poděkoval jim za jejich vědecký, odborný i pedagogický přínos pro rozvoj mechaniky a za aktivní práci, kterou pro Českou společnost pro mechaniku vykonali. Oba si ocenění velice váží.
Vzhledem k tomu, že Ing. J. Beneš, CSc., Prof. RNDr.M. Kotoul, DrSc., Prof. Ing. J. Příhoda, CSc. a Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.se z  pracovních či zdravotních důvodů omluvili, hlavní výbor se dohodl takto: Prof. Příhodovi bude diplom předán na konferenci Výpočtová mechanika 2019, která se koná ve dnech 4.-6. listopadu 2019 v Srní, Prof. Šejnohovi diplom předá kolega z ČVUT v Praze z Fakulty stavební, Ing. Benešovi a Prof. Kotoulovi se diplom pošle poštou.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.
 
Ad 3) Prof. Růžička informoval o hospodaření Společnosti za první čtvrtletí 2019 a zběžně do září 2019. Uvedl příjmy, které se skládají především z členských příspěvků a dotace. Výdaje jsou především na Bulletin Společnosti, přednášky a soutěže o nejlepší příspěvek autora na konferenci nebo semináři.
Hlasování: 12 - 0 - 0.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí se  zprávou o hospodaření.
Dr. Náprstek navrhl zvýšení platu tajemnici sekretariátu Společnosti Ing. J. Havlínové.            
Hlasování: 12 - 0 - 1 
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí se zvýšením platu tajemnici sekretariátu.
 
Ad 4) Doc. Petríková informovala o Bulletinu ČSM, zmínila změny kterými během posledních dvou let Bulletin prošel, tj. vazba, barva apod., úpravy doznal i obsah, který se rozdělil na život Společnosti, informace o konferencí, články, jubilea a očekávané akce. Doc. Petríková navrhla hlavnímu výboru že je možné zřídit i nové rubriky podle zájmu.
Dále informovala o možnosti zařadit Bulletin ČSM do online databáze odborných zdrojů - Pablikado - www.pablikado.cz. Hlavní výbor požádal Doc. Petríkovou o zjištění podrobností.
Doc. Petríková a Prof. Růžička přislíbili vytvořit strukturu dopisu  na žádost o vypracování zprávy o činnosti jednotlivých poboček a odborných skupin za rok 2019.
Prof. Uruba zašle Doc. Petríkové článek do dalšího čísla Bulletinu ČSM.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.
 
Ad 5) Dr. Náprstek informoval o 26. ročníku soutěže o Cenu prof. Babušky za rok 2019. Celkem se přihlásilo 13 soutěžících z toho 6 diplomových prací a 7 disertačních prací. Zasedání hodnotitelské komise bude 5.12.2019 v ÚTAM AV ČR a slavnostní vyhlášení výsledků spolu s předáním cen proběhne 19.12.2019 v ÚT AV ČR v 10.00 hodin.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.
 
Ad 6 - 7) Zprávu o činnosti IFToMMu podal Prof. Zapoměl. Uvedl, že Světový kongres IFToMM proběhl v letošním roce ve dnech 30.6. - 4. 7.2019 v Krakově v Polsku u příležitostí 50. výročí založení IFToMMu. Více informací o aktivitách IFToMM najdete na webových stránkách Společnosti na www.csm.cz.
Zpráva o činnosti IUTAM byla odložena na příští zasedání vzhledem k omluvenému Prof. Petruškovi.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.
 
Ad 8) Viz úvod.
 
Ad 9) Dr. Náprstek informoval hlavní výbor, že nás letos opustilo mnoho významných členů Společnosti. Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. a Ing. Vratislav Kafka, DrSc.. Hlavní výbor uctil jejich památku minutou ticha.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.
 
Ad 10 a 12) Dr. Náprstek vyzval přítomné předsedy poboček a odborných skupin Společnosti aby promluvili o svých aktivitách.
Seminář VKMKP 2019 se letos bude konat dne 21.11.2019 v Liberci.
58. konference EAN 2020 se bude konat na FS VŠB-TU Ostrava začátkem června 2020.
Doc. Bílek informoval, že katedra textilních a jednoúčelových strojů, Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci organizuje ve čtyřletém cyklu mezinárodní konferenci o teorii strojů a mechanismů. Tato konference je tradičně organizována pod záštitou mezinárodní organizace IFToMM a České společnosti pro mechaniku. Celkově se posledního dvanáctého ročníku konference zúčastnilo 52 odborníků. Z tohoto počtu bylo 20 účastníků zahraničních z 10 zemí světa. V roce 2020 se bude konat již třináctá konference.
Ve dnech 11. až 13. září se uskutečnil již 6. ročník Letní školy mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí. Koná se jednou za dva roky a v jejím organizování se střídá Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU a Fakulta strojní ČVUT. Letos organizace připadla na FAV.
Společnost se také spoluúčastní na semináři WCFA 2019 - PHL, Praha ve dnech 2. - 4.12.2019.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.
 
Ad 11) Přihlášky nových členů přečetl Dr. Náprstek (v abecedním pořadí):
Ing. Tomáš Čurda, Ph.D., Advanced Engineering s.r.o., Praha 9, Doc. Ing. Peter Frankovský, Ph.D., Technická univerzita v Košiciach, Košice, Doc. Ing. Róbert Huňady, Ph.D., Technická univerzita v Košiciach, Košice, Ing. Kamil Kolařík, Ph.D., ČEZ a.s., Praha, Doc. Ing. Pavel Padevět, Ph.D., ČVUT v Praze, Praha, Ing. Slavomír Parma, Ph.D., ÚT AV ČR, v.v.i., Dr. Ing. Roman Růžek, VZLÚ, a.s., Praha 9.
Hlasování: 12 - 0 - 0.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů.
 
Ad 12) Dr. Náprstek podal návrh na doplnění řádku č. 3 Článek 2 Volebního řádu ohledně délky volebního období.
Hlasování: 12 - 0 - 0.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s doplněním.
 
Dr. Náprstek poděkoval všem členům za účast a spolupráci a hlavní výbor ukončil.
 
 
 
                                                                                   Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
                                                                                              předseda
                                                                            České společnosti pro mechaniku
 
 
Zapsala: Ing. Jitka Havlínová
Dne 18.11.2019