Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 23. 04. 2013

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku ze dne 23. dubna 2013

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

  1. Přivítání
  2. Zpráva o výsledcích voleb
  3. Volba předsedy ČSM
  4. Volba místopředsedů ČSM
  5. Volba hospodáře ČSM
  6. Volba vědeckého tajemníka ČSM
  7. Volba předsedy a členů revizní komise ČSM
  8. Různé

Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a poblahopřál nově zvoleným členům hlavního výboru.
Poté informoval o výsledcích voleb.
Z přítomných byla zvolena dvoučlenná komise ve složení Ing. Pešek a Ing. Gabriel ke sčítání hlasů při volbě předsednictva.

Výsledky voleb:

Předseda:Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
Místopředsedové:Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Vědecký tajemník:Ing. Jiří Dobiáš, CSc.
Hospodář:Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Předseda revizní komise:Ing. Jitka Jágrová, CSc.
Členové revizní komise:Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.

Různé:

Na návrh prof. Okrouhlíka byli do hlavního výboru navrženi jako poradci a pozorovatelé další tři členové nově zvoleného hlavního výboru: Prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc., Doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. a Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DrSc..
Dr. Polach požádal předsednictvo o pomoc při financování mezinárodního členského příspěvku do IACM (International Association for Computational Mechanics).
Ing. Dobiáš informoval o článcích do Bulletinu 1/2013.
Prof. Růžička navrhl, aby se na schůzky hlavního výboru zvali předsedové poboček a odborných skupin.
Prof. Okrouhlík navrhl kontaktovat Ing. Zimu ohledně nové databáze členů na intranetu.
Z přítomného hlavního výboru slíbil pomoc Ing. Gabriel.

Na závěr Prof. Okrouhlík poděkoval dosavadnímu hlavnímu výboru za spolupráci.

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 24. 4. 2013
Zapsala: Ing. J. Havlínová