Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 25. 2. 2014

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM
ze dne 25. února 2014

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2013 Ing. A. Machové, CSc.                                                                                                         
 2. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2013 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 3. Zpráva o hospodaření ČSM za rok 2013 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 5. Cena prof. Babušky za rok 2013 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 6. Cena prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2013 a na rok 2014
 7. Česká sekce mezinárodní organizace GAMM (Ing. L. Pešek, CSc.)
 8. Organizace odborně společenských aktivit českého komitétu  IUTAM
 9. Závěry zasedání Sdružení pro Inženýrskou mechaniku a redakční rady časopisu EM
 10. Konference v roce 2014
 11. Noví členové
 12. Různé
Ad 1) Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání na společné schůzi ČSM a Českého národního komitétu IUTAM.
Prof. Okrouhlík předal čestný diplom a finanční odměnu spojenou s udělením Ceny prof. Z.P.Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2013 Ing. A. Machové, pro její výsledky v oboru molekulární dynamiky, pro její mimořádně rozsáhlou publikační činnost a pro její dlouhodobé úsilí při výchově mladých vědeckých pracovníků.
Ing. Machová poděkovala za ocenění a ve svém projevu naznačila začátky své vědecké práce a popsala svou činnost v Ústavu termomechaniky.

 
Ad 2) Výroční zprávu o činnosti ČSM za rok 2013 přečetl Doc. Vlk. Zaměřil se především na tyto okruhy:
Přínos pro vědu: Těžiště činnosti České společnosti pro mechaniku spočívá v oblasti šíření vědeckých poznatků, výměny informací a prohlubování vědeckých a technických znalostí mezi jejími členy i v širší veřejnosti.
Přínos pro školství: Vysoký podíl členů Společnosti tvoří vysokoškolští učitelé, kteří vykonávají různé akademické funkce, pracují na vysokých školách, jejich vědeckých radách, působí jako školitelé v doktorandském studiu, oponují diplomové a disertační práce, podílejí se na přípravě a vydávání studijních materiálů. Všechny tyto aktivity pak  přispívají k úzké spolupráci a vzájemné vědecko-pedagogické činnosti Společnosti a vysokých škol.
Publikační činnost: ČSM vydala v roce 2013 tři čísla Bulletinu, který se stal místem pro publikování odborných článků věnovaných zajímavým a netradičním tématům a je i kladně hodnoceným informátorem členské základny o dění ve Společnosti a pořádání vědecko-odborných akcích.
Přednášková činnost: v roce 2013 bylo odbornými skupinami a pobočkami uspořádáno celkem 40 přednášek zahraničních a domácích odborníků.
Hlavní výbor se usnesl, že ve výroční zprávě příštího roku budou uvedeni též čestní členové ČSM.

Ad 3) Se zprávou o hospodaření ČSM za rok 2013 seznámil Prof. Růžička. Nejdříve uvedl statistické údaje, srovnání příjmů a výdajů za posledních deset let. Poté se zaměřil na konkrétní příjmy a výdaje v roce 2013 a uvedl, že bilance je vyrovnaná. Kolektivní členy jmenovitě přečetl a poděkoval jim za spolupráci.
Prof. Okrouhlík poděkoval Prof. Růžičkovi za jeho aktivní přístup a za jeho zásluhy na zvyšování finanční úrovně, která přispívá k rozvíjení odborné činnosti Společnosti.
 
Ad 4) Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu ČSM. Uvedl, že v Bulletinu 1/2014 budou opět přehledy o činnosti Společnosti za uplynulý rok. Požádal hlavní výbor o příspěvky a o články do kroniky, která je nedílnou součástí Bulletinu.
 
Ad 5) Prof. Okrouhlík informoval o Ceně prof. Babušky za rok 2013. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 16 prací, z toho 4 práce disertační a 12 prací diplomových. Odměněno bylo celkem 6 soutěžích. Na prvním místě, tedy výherce Ceny prof. Babušky, se umístila RNDr. Ivana Šebestová, Ph.D. z MFF UK. Finanční odměna vítězi se od roku 2013 zvýšila na 500 USD.
Více informací je na našich webových stránkách: https://www.csm.cz/soutez-o-cenu-prof-babusky/
Zpráva o této ceně je též uvedena v Akademickém Bulletinu 2/2014.
 
Ad 6) Prof. Okrouhlík předložil hlavnímu výboru návrh Prof. Bažanta k dlouhodobému finančnímu zabezpečení Ceny prof. Z.P.Bažanta pro IM. Ke zvážení byly tři možnosti - na pět let, na deset let nebo zřízení nadace. Hlavní výbor se dohodl, že nejdříve se zjistí podrobnosti obchodních podmínek k poskytovaným produktům a službám.
 
 Ad 7) Ing. Pešek informoval o české sekci mezinárodní organizaci GAMM, kterým je předsedou. S prof. Mehrmannem (Vice president GAMM) probíhá korespondence na úrovni předávání zpráv nebo aktivit GAMMu. Tyto zprávy bude Společnost předávat na naše webové stránky nebo do Bulletinu. Dále  uvedl, že za loňský rok se vybral členský příspěvek od  patnácti členů české sekce. Též se zúčastní zasedání výkonného výboru GAMM v Erlangenu dne 10. března 2014.
Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti: https://www.csm.cz/partneri/
 
Ad 8) Prof. Okrouhlík informoval o společné strategii komitétu IUTAM a ČSM, především v pořádání symposií a letních škol.
Při té příležitosti uvedl, že Česká společnost pro mechaniku je afilovaným členem
EUROMECH Society. Podle dohody o přidružení mohou členové Společnosti požívat stejných výhod jako mají členové EUROMECH Society. To mimo jiné znamená, že libovolných dvacet členů Společnosti se může každoročně zúčastňovat kolokvií a konferencí pořádaných EUROMECHem, a to s příslušnými slevami na vložném. Společnost platí roční institucionální a individuální členské příspěvky na EUROMECH ve výši 392 EUR.
 
Dr. Polach informoval o mezinárodní organizaci CEACM (Central European Association for Computational Mechanics), jejímž je prezidentem.  Cílem této organizace je podporovat vzdělání, výzkum a praktické aplikace v oblasti výpočetní mechaniky, podporovat výměnu zkušeností mezi členskými státy a šíření znalostí o výpočetní mechanice. CEACM reprezentuje zájmy středoevropských států v IACM. Cíle asociace jsou realizovány organizováním přednášek, workshopů. seminářů, konferencí a spoluprací s mezinárodními a národními organizacemi.
 
Ad 9) Prof. Okrouhlík informoval, že ČSM je Příkazníkem Sdružení pro Inženýrskou mechaniku. Valná hromada konaná dne 24.2.2014 se usnesla, že všichni členové Sdružení poskytnou pro zabezpečení činnosti v roce 2014 finanční prostředky ve výši 45.000,- Kč se splatností do 31.3.2014. Další zasedání Valné hromady bude na podzim roku 2014.
 
Ad 10) Konference v roce 2014
52. konference EAN 2014, 2.-5.června 2014, Mariánské Lázně
Kolokvium Dynamika strojů 2014, 4.-5. únor 2014, Praha
Inženýrská mechanika 2014, 12.-15.května 2014, Svratka
Letní škola mechatroniky 2014, 1.-2. července 2014, Brno
Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2014, 10.-12.10 2014, Ústí nad Labem
Konference Colloquium FLUID DYNAMICS 2014, 22.-24. října 2014, Praha
Experimentální mechanika tekutin 2014, 18.-21.11.2014, Český Krumlov
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, 25.-26. březen 2014, Beroun
Výpočtová mechanika 2014
Doc. Petríková zašle informace ohledně připravované konference v roce 2015, kterou pořádá Technická univerzita v Liberci, a která je v současné době ve stádiu příprav.
 
Ad 11) Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů: Ing. František Fojtík, Ph.D.,  Prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici a Doc. Ing. Tomáš Lack, Ph.D.
 
Ad 12) Prof. Růžička připomenul, že si svůj osobní profil a aktualizování databáze na Intranetu ČSM část členů stále neupravilo. Proto ještě v Bulletinu 3/2013 obdrželi vloženou informaci o možnosti využívání elektronické komunikace. Při té příležitosti poděkoval Ing. Gabrielovi za jeho práci na editaci našich stránek.
Důležité informace jsou publikovány v Bulletinu Společnosti a na našich webových stránkách www.csm.cz.
 

Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 6. 3. 2014
Zapsala: Ing. J. Havlínová