Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 26. 06. 2008

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku ze dne 26. 6. 2008

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Předání čestného diplomu k životnímu jubileu Prof. Ing. Zdeňku Bittnarovi, DrSc.
 2. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 3. Zpráva o hospodaření ČSM k 1.6.2008 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 5. Společná strategie při podporování cílů společnosti a komitétu
 6. Omlazení příštího předsednictva
 7. Organizace odborně společenských aktivit
 8. Zřízení dalších cen pro absolventy a doktorandy
 9. Žádost o přidružení ČSM do EUROMECH Society
 10. Fund raising
 11. Hledání sponzora
 12. Konference
 13. Různé
  • kontaktování nových kolektivních členů
  • projednat vznik nové pobočky v Ostravě
  • nové internetové stránky
  • zřízení odkazu z webových stránek vysokých škol a ústavů na web Společnosti
  • volba člena hodnotitelské komise Ceny prof. Babušky.
Ad 1)

Prof. Okrouhlík přivítal přítomné na společné schůzi ČSM a IUTAMu a uvedl, že ideje mají obě organizace společné, a proto by se i v budoucnu měly pořádat schůzky dohromady. Poté omluvil prof. Bittnara, který se kvůli pracovnímu zaneprázdnění nemohl zúčastnit. Čestný diplom mu předá osobně ve sjednaném termínu.

Ad 5 - 8, 10 - 11)

Jako jeden z důležitých úkolů uvedl prof. Okrouhlík získat větší finanční příjmy pro Společnost. Jedna z možností je sehnat generálního sponzora, který by přispěl přibližně částkou okolo 200.000,- Kč ročně. Druhou možností je oslovit dopisem nebo osobním jednáním všechny kolektivní členy a dohodnout se na navýšení částky ročních kolektivních příspěvků. Prof. Vejvoda z ÚAM Brno, s.r.o. slíbil zvýšení příspěvku ještě na rok 2008 o 5.000,- Kč. Při té příležitosti prof. Okrouhlík oznámil, že vstřícný krok vedoucí k navýšení členského příspěvku již uskutečnili ÚT AV ČR, v.v.i. o 25.000,- Kč a ÚTAM AV ČR, v.v.i. o 5.000,- Kč.

Dále prof. Okrouhlík upozornil, že stále není kolektivním členem Strojní fakulta ČVUT v Praze; jednání s fakultou si vzal na starost prof. Růžička.

Též se projednávaly jednorázové akce nabídnout podniku uspořádat přednášky, semináře, vzdělávací akce apod. na určené téma a být tím atraktivní pro okolí. Hlavní výbor s tím souhlasil a doporučil zjistit odezvu u členů na vypracování přednášky bez přípravy. Tyto služby by se také zveřejnily na našich webových stránkách.

Dále se hovořilo o vypracování posudků a recenze knížek, které by vycházely v Bulletinu Společnosti.

Prof. Okrouhlík také uvedl, že je třeba zřídit další ceny, které by udělovala Společnost a byly by dotovány cenou 30.000,- až 40.000,- Kč, a které by podporovaly a prohlubovaly aktivní vědeckou účast studentů a doktorandů, a též prestiž Společnosti.

Též informoval, že již letos pořádáme s JČMF 15. ročník soutěže o Cenu prof. Babušky a zdůraznil, že úroveň prací je na vysoké úrovni.

Dalším úkolem, který prof. Okrouhlík uvedl, je omlazení příštího předsednictva.

Ad 2)

K zápisu z minulého zasedání nebyly žádné připomínky.

Ad 3)

Se zprávou o hospodaření ČSM do 1.6.2008 seznámil prof. Růžička. Rozebral analýzu rozvoje Společnosti pro příští léta a uvedl zvýšení rozpočtu na rok 2009 alespoň o 60.000,- Kč. Informoval, že v současné době probíhá nová prezentace našich webových stránek a databáze členů Společnosti. Při té příležitosti požádal hlavní výbor o doplnění kontaktních údajů členů Společnosti.

Ad 4)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu ČSM. V čísle 2/08 bude úvodník na téma nové internetové stránky ČSM a článek od prof. Okrouhlíka. V Bulletinu vyjde též nekrolog k nedožitým 80tým narozeninám Prof. Ing. Františka Valenty, CSc.

Ad 9)

Česká společnost pro mechaniku je afilovaným členem Euromechu a reprezentuje českou mechaniku v Evropě, zastupuje zájmy českých členů, kterým umožňuje slevy na vložném na akce Euromechu a prostřednictvím Bulletinu ČSM seznamuje s činností Euromechu. Roční příspěvek činí přibližně 6.000,- Kč. Každá přidružená organizace má svého reprezentanta. Hlavní výbor zvolil prof. Okrouhlíka, aby reprezentoval Českou společnost pro mechaniku v Euromechu.

Ad 12)

Prof. Vejvoda informoval o konferencích: SMIRT 20 – Structural Mechanics in Reactor Technology ve Finsku a II. mezinárodní konferenci DYNA 2008 – Dynamicky namáhané konstrukce, která se koná 9. a 10. září 2008 v Brně.

Hlavní výbor byl informován o dalších konferencích:

 • Výpočtová mechanika 2008 v Nečtinech
 • 49. konference částí a mechanismů strojů 2008, která se bude konat v září 2008 v obci Srní
 • Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2008, jednodenní seminář v Plzni, 20. 11. 2008
 • 25. Mezinárodní konference experimentální mechaniky DANUBIA 2008 se koná ve dnech 24. – 27. září 2008 v Českých Budějovicích
 • Mezinárodní konference Mechanismů a textilních strojů, září 2008 v Liberci.

Výhled na rok 2009:

V roce 2009 bude 100. výročí prof. Kolouška.

Ing. Náprstek informoval o Inženýrské mechanice v r. 2009. Uvedl návrh zorganizovat minisymposium, představa o skupině v rámci konference, v oboru související s mechanikou.

Ad 13)

Hlavní výbor požádal Prof. Vejvodu, aby projednal možnost kolektivního členství ve Vítkovicích – (pan Světlík), v Materiálovém a metalurgickém výzkumu s.r.o. – Doc. Ing. Karel Matocha, CSc. a v Třineckých železárnách.

Na návrh dr. Náprstka byl do hodnotitelské komise prof. Babušky od roku 2009 kooptován Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. z MFF UK a Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. ze Strojní fakulty ČVUT v Praze. Hlavní výbor souhlasil.

Hlavní výbor doporučil prof. Okrouhlíkovi ohledně ustanovení nové pobočky v Ostravě kontaktovat Prof. Ing. Jana Fuxu, CSc. z VŠB – TU Ostrava.

Hlavní výbor souhlasil s přijetím nového člena Doc. Ing. Václava Mentla, CSc..

Hlavní výbor se po diskusi usnesl, že od roku 2009 se zvýší individuální členské příspěvky na dvojnásobek. Aktivní členové 400,- Kč a nepracující důchodci 100,- Kč.

Česká společnost pro mechaniku byla požádána, aby do 11.7.2008 navrhla do programového komitétu IUTAMu kandidáty. Hlavní výbor souhlasil, aby reprezentantem za ČSM byl Ing. J. Náprstek, DrSc..

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 2. 7. 2007