Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 26. 09. 2006

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku ze dne 26. září 2006

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zápis z minulého zasedání
 2. Zpráva o hospodaření ČSM (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 3. Volby do Rady vědeckých společností ČR
 4. Popularizační přednáška v České televizi
 5. Příprava na valné shromáždění v roce 2007
 6. Dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007
 7. Poplatky mezinárodních společností
 8. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 9. Soutěže Prof. Babušky a Prof. Bažanta
 10. Konference
 11. Různé
Ad 1)

Prof. Frýba přivítal přítomné a zahájil zasedání. K zápisu z minulého zasedání nebyly připomínky.

Ad 2)

Zprávu o hospodaření k 1. 9. 2006 přečetla místo omluveného Prof. Růžičky Ing. Havlínová. Z kolektivních členů ještě nezaplatily VUT Brno a Západočeská univerzita Plzeň. Při této příležitosti ing. Dobiáš informoval hlavní výbor o úvodníku v Bulletinu ČSM 2/06, který uvádí, mimo jiné, celkový rozpočet RVS ČR s ohledem na vědecké společnosti.

Ad 3)

Vzhledem k tomu, že letos proběhnou volby Výkonného výboru RVS ČR, rozeslala RVS ČR všem vědeckým společnostem žádost o návrhy kandidátů do nového Výkonného výboru a kandidáta na předsedu RVS ČR. Hlavní výbor navrhnul na předsedu Doc. Ing. Š. Zajace, CSc. z Jednoty českých matematiků a fyziků a do Výkonného výboru Prof. Ing. L. Frýbu, DrSc., Dr.h.c. z České společnosti pro mechaniku. Společnost návrhy písemně zašle na RVS ČR.

Ad 4)

Prof. Frýba informoval hlavní výbor o nově vzniklé možnosti publikovat vybrané úspěchy (případně i otázky nebo problémy) našeho vědeckého oboru v rámci popularizace vědy formou přednášky nebo přednáškami v České televizi. Tato možnost byla úspěšně projednána předsedou Akademie věd ČR prof. Pačesem s ředitelem České televize. Byli jsme proto vyzváni, abychom navrhli možná témata a jejich autory. Hlavní výbor se dohodl, že každý člen obdrží s Bulletinem společnosti 2/06 lístek se žádostí, aby navrhl vhodná témata a autory pro televizní prezentaci.

Ad 5)

Prof. Frýba seznámil hlavní výbor s přípravou valného shromáždění ČSM na jaře příštího roku. Termín se upřesní na únorové schůzi. Prof. Frýba na valné shromáždění v odborné části už dojednal přednášku Prof. Ing. C. Höschla, DrSc. o historii mechaniky. V povinném programu bude zpráva o činnosti ČSM, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Návrh kandidátky na nový hlavní výbor bude z pléna přijímat další návrhy.

Ad 6)

Prof. Frýba informoval o dotaci ze státního rozpočtu na příští rok. Uvedl, že je nový formulář žádosti a vyplnění se provádí na počítači. Každoročně žádáme o tři účelové projekty, a to:

 • přednášková činnost ČSM,
 • vydavatelská a ediční činnost související s Bulletinem Společnosti a
 • soutěže mladých pracovníků v oborech počítačová mechanika a mechanika.

Formulář žádosti mají k dispozici pobočky ČSM (Brno, Plzeň a Liberec). Termín uzávěrky je 13. 10. 2006.

Ad 7)

Prof. Frýba dále informoval, že Česká společnost pro mechaniku je členem třech mezinárodních organizací, a to ICAS (International Council of the Aeronautical Sciences), EAEE (European Association for Earthquake Engineering) a IAWE (International Association for Wind Engineering). Uvedl, že členské příspěvky do těchto organizací proplácí RVS ČR přes zahraniční odbor Akademie věd. ICAS – 250 Euro, EAEE – 50 Euro a IAWE – 200 Euro. Ing. Náprstek slíbil zaurgovat na IAWE fakturu k proplacení letošního roku, ostatní již byly uhrazeny.

Ad 8)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu Společnosti. K napsání úvodníku do Bulletinu 3/06 požádá Prof. Příhodu o článek. Dále seznámil hlavní výbor se členy ČSM do výroční kroniky a požádal o spolupráci.

Ad 9)

Prof. Frýba přečetl práce přihlášené do soutěže o Cenu Prof. Babušky. Celkem jich na naši adresu prozatím přišlo sedm. Jsou to:

 • Ing. M. Hajžman, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni) – Modelování, dynamická analýza a optimalizace rozsáhlých rotujících systémů.
 • Ing. Jan Skoček (ČVUT v Praze) – Application of the Mori-Tanaka Method to Analysis of Woven Composites with Imperfections.
 • Ing. J. Andrýsek, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) – Estimation of Dynamic Probabilistic Mixtures.
 • Ing. R. Halama, Ph.D. (VŠB – Technická univerzita Ostrava) – Řešení elastoplastické napjatosti v bodovém styku dvou zakřivených těles pomocí MKP.
 • Ing. A. Skarolek (Technická univerzita v Liberci) – Dynamická analýza rotoru turbodmychadla.
 • Oldřich Sucharda (VŠB-Technická univerzita Ostrava) – Výpočet stěny metodou konečných prvků a Posudek spolehlivosti stěny metodou SBRA.
 • Ing.J. Papuga, Ph.D. (ČVUT v Praze) – Mapping of Fatigue Damages – Program Shell of FE-Calculation.

JČMF do uvedeného data registrovala 7 prací.

Hodnotitelská komise na letošní rok zůstává ve stejném složení jako loni: předseda Doc. Ing. M. Okrouhlík, CSc., členové Prof. RNDr. I. Marek, DrSc., Ing. J. Náprstek, DrSc., Ing. J. Plešek, CSc. a Prof. RNDr. K. Segeth, CSc.

Ad 10)

Prof. Holý prostřednictvím Prof. Frýby informoval o konání konference DAS 2008 v ČR. Organizací je pověřena odborná skupina ČSM Experimentální analýza napětí spolu s Asociací strojních inženýrů a některou strojní fakultou ČR. Hlavní výbor souhlasil s touto akcí a také souhlasil a doporučuje, aby Prof. Růžička, který je v poslední době stálým účastníkem konferencí DAS, byl nominován za reprezentanta ČR v D-A Committee. Příští konference DAS 2007 je v rumunském Sibiu na konci září 2007. Na přelomu května a června se uskuteční EAN 2007.

Ad 11)

Prof. Frýba informoval o životním jubileu Ing. P. Vlasáka, DrSc., místopředsedy AV ČR a člena České společnosti pro mechaniku, a proto mu ČSM zastoupená Prof. Frýbou, Ing. Náprstkem a Ing. Dobiášem, předá osobně diplom.

Ing. Jágrová předala na schůzi CD se seminářem u příležitosti životního jubilea Prof. Ing.C. Höschla, DrSc. v Liberci, kterého se zúčastnil i Prof. Frýba a další členové ČSM.

Prof. Ing. L.Frýba, DrSc., Dr.h.c.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 3. 10. 2006