Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 26. 4. 2016

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM
ze dne 26. dubna 2016

Program:

 1. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2015 Prof. Ing. Petru Kryslovi, CSc.
 2. Gratulace k životnímu jubileu Prof. Ing. M. Okrouhlíkovi, CSc.
 3. Předání blahopřejného dopisu k životnímu jubileu Prof. Ing. Františku Pláničkovi, CSc.
 4. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2015 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 5. Zpráva o hospodaření ČSM za rok 2015 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 6. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 7. Výročí 50. let od založení Společnosti pro mechaniku
 8. Příprava Valného shromáždění na podzim 2016
 9. Cena prof. Babušky za rok 2015 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 10. Cena akademika Bažanta na rok 2016 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 11. Česká sekce mezinárodní organizace GAMM (Ing. L. Pešek, CSc.)
 12. Organizace odborně společenských aktivit českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku IUTAM
 13. Nové stanovy ČSM dle NOZ a zápis do spolkového rejstříku u MS v Praze
 14. Aktivity poboček a odborných skupin
 15. Konference a semináře v roce 2016
 16. Nový člen
 17. Různé:
  • Intranet ČSM (Ing. D. Gabriel, Ph.D.)
  • Ukončení činnosti Sdružení pro Inženýrskou mechaniku
  • Vzpomínkový seminář na Prof. Ing. Jaroslava Němce, DrSc. (výročí 10 let od jeho úmrtí)
Ad 1) Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání. Uvedl, že Cenu prof. Z.P.Bažanta pro IM za rok 2015 získal Prof. Ing. Petr Krysl, CSc. za přispění k rozvoji metody konečných prvků a tzv. bezsíťových metod, v jejich rámci rozvinul adaptivní techniky a paralelní algoritmy pro nelineární dynamické výpočty. Během svého dlouholetého působení na prestižních amerických univerzitách podstatně přispěl ke zdokonalení diskretizačních a aproximačních postupů, adaptivních strategií, nelineárních paralelních výpočtů a integračních technik pro dynamické úlohy. Vzhledem k tomu, že Prof. Krysl je dlouhodobě v zahraničí bude mu diplom i finanční odměna zaslána poštou.

Ad 2) Prof. Růžička poblahopřál prof. Okrouhlíkovi k jeho životnímu jubileu. Především vyzdvihl jeho aktivní a přínosnou práci pro Společnost a popřál mu za sebe i ČSM hodně zdraví, osobní pohodu a mnoho dalších tvůrčích úspěchů.

Ad 3) Prof. Plánička se ze zasedání omluvil z důvodu pobytu v zahraničí.


Ad 4) Zprávu o činnosti ČSM za rok 2015 přečetl, za omluveného Doc. Vlka, Ing. Gabriel. Souhrnná výroční zpráva je zpracována z jednotlivých zpráv o činnosti 4 poboček a 11 odborných skupin. Zprávy jsou zaměřeny především na publikační činnost, konference a semináře, pořádané akce jako přednášky, kurzy, školení, akce pro školy, udělení cen studentům, vědeckým pracovníkům a také mezinárodní aktivity a členství v mezinárodních společnostech.

Více na: http://www.csm.cz/content/files/Vyrocnizpravaocinnostizarok2015.pdf

Ad 5) O hospodaření ČSM za rok 2015 informoval Prof. Růžička. Rozebral jednotlivé příjmy a výdaje za uplynulé období. Při té příležitosti poděkoval zástupcům kolektivních členů za jejich vstřícnost a podporu Společnosti.

Ad 6) Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu Společnosti. Uvedl, že v poslední době jsme se rozloučili s několika významnými osobnostmi v oboru mechaniky. Jejich nekrology budou zveřejněny v Bulletinu 1/2016 a 2/2016.

Ad 7,8) Prof. Okrouhlík připomenul, že letos je 50 let od založení Společnosti pro mechaniku. Při této příležitosti ČSM uspořádá slavnostní Valné shromáždění na Akademii věd ČR v Praze dne 26.10.2016.
Na programu jednání budou tři přednášky:

 1. Historie spolkové činnosti v Českých zemích – Miloslav Okrouhlík;
 2. Zpráva o stavu Společnosti – Milan Růžička;
 3. Jak se za posledních 50 let změnila výuka mechaniky – Jindřich Petruška.

O přestávce bude přítomným členům Společnosti nabídnuto pohoštění formou rautu.

Ad 9) Ing. Náprstek informoval o soutěži Cena prof. Babušky za rok 2015. Celkem bylo 10 přihlášených prací (7 diplomových a 3 disertační). Cenu prof. Babušky spojenou s finanční odměnou si odnesl Ing. Jiří Kopal, Ph.D. z Technické univerzity v Liberci s názvem práce Generalized Gram-Schmidt Process: Its Analysis and Use in Preconditioning.

Více informací na:

Ad 10) Ing. Náprstek se také zúčastnil jako předseda zasedání Komise pro udělování Ceny akademika Bažanta 2016. Do soutěže byly přihlášeny tři práce. Společnost odměnila studenta ČVUT v Praze Marka Tyburce, který se umístil na prvním místě, s prací Two-phase optimization of tile-based truss ground structure.

Ad 11) Ing. Pešek se ze zasedání omluvil.

Ad 12) Prof. Okrouhlík informoval o aktivitách českého národního komitétu IUTAM. Uvedl také, že od letošního roku došlo ke změně ve způsobu financování úhrady poplatků za členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje.

Ad 13) ČSM musela podle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (platnost od 1.1.2014) upravit stanovy a podat návrh na zápis spolku k Rejstříkovému soudu v Praze 2. Koncem roku 2015 odevzdala všechny potřebné dokumenty na rejstříkový soud a tím splnila požadované náležitosti a od 10. února 2016 je Česká společnost pro mechaniku zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 1515, jako Česká společnost pro mechaniku, z.s..

Nové stanovy jsou k dispozici na webových stránkách www.csm.cz.

Ad 14,15) Doc. Bílek informoval o 12. Mezinárodní konferenci o teorii strojů a mechanismů 2016, kterou organizuje katedra textilních a jednoúčelových strojů Technické univerzity v Liberci, pod záštitou České společnosti pro mechaniku a mezinárodní organizace IFToMM, která se koná v termínu 6.-8.9.2016. Prof. Okrouhlík informoval o 54. mezinárodní konferenci EAN 2016, která se koná ve dnech 30.5-2.6.2016 v Hotelu Srní v Srní. Ve dnech 9.-12. května 2016 proběhla v pořadí již 22. konference Inženýrská mechanika 2016 ve Svratce. Cílem konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice. Ve dnech 21.-22.4.2016 proběhl 5. ročník odborného semináře Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí v hotelu Na Pekárně v Sušici. Ing. Gabriel informoval o semináři Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2016, který se uskuteční na podzim v Brně. Prof. Okrouhlík informoval o XIV.mezinárodní konferenci Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016, kterou pořádá katedra strojů a mechaniky Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 5.-7. října 2016.

Více na: http://www.csm.cz/konference/

Ad 16) Hlavní výbor souhlasí s přijetím nového člena Ing. Jiřího Sadílka, Ph.D..

Ad 17) Ing. Gabriel informoval o INTRANETU databázi členů. V současné době probíhá aktualizace seznamů a adres členů.

Valná hromada Sdružení pro inženýrskou mechaniku, která se konala 2.3.2015 se usnesla:

 1. zastavit vydávání časopisu Engineering Mechanics k 31.12.2015
 2. uhradit ze zbývajících prostředků náklady na vydání dvou čísel časopisu v r. 2015.

Česká společnost pro mechaniku jako Příkazník připravila zprávu o hospodaření a Dozorčí rada Sdružení vypracovala revizní zprávu, ze které vyplynula částka, která byla podle Smlouvy o Sdružení uzavřená dne 14.2.1994, rovnoměrně rozdělena mezi členy Sdružení. ČSM jako Příkazník vyplatila částku 5.500,- Kč, v návaznosti na výsledky hlasování o ukončení činnosti Sdružení, zbývajícím členům Sdružení.

Ing. Vondráček z Asociace strojních inženýrů inicioval slavnostní setkání u příležitosti 95. výročí narození Prof. Ing. Dr. Jaroslava Němce, DrSc., které se konalo dne 9.5.2016 na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 10. 5. 2016
Zapsala: Ing. J. Havlínová


Příloha: Pozvánka na Valné shromáždění