Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 27. 2. 2019

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, z.s. konané dne 27. února 2019 od 13.00 hod. v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze 8.

Přítomni

Na schůzi bylo přítomno 15 členů z celkového počtu 21 členů voleného hlavního výboru, viz prezenční listina. Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Zahájení

Ing. Náprstek zahájil zasedání, uvítal členy a seznámil přítomné s programem hlavního výboru.

Usnesení: Hlavní výbor schvaluje program jednání.

Program :

 1. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2018.

 2. Předání blahopřejného diplomu k životnímu jubileu Doc. Ing. Ivě Petríkové, Ph.D., Doc. Ing. Jitce Jírové, CSc., Ing. J. Kabelkovi, DrSc. a Prof. Ing. Ivanu Vaníčkovi, DrSc.

 3. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2018 (Prof. Ing. M.Růžička, CSc. ve spolupráci s Doc.Ing. I. Petríkovou, Ph.D.)
  (viz zápis HV ze dne 12.6.2018 odst. 4).

 4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)

 5. Bulletin ČSM (Doc. Ing. I. Petríková, Ph.D.)

 6. Cena prof. Babušky za rok 2018 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)

 7. Česká sekce mezinárodní organizace GAMM (Ing. L. Pešek, CSc.)

 8. Zpráva o činnosti národního komitétu IUTAM za rok 2018 (Prof. Ing. J. Petruška, CSc.)

 9. Zpráva o činnosti národního komitétu IFToMM za rok 2018 (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)
 10. Schválení nových Organizačních a jednacích řádů komitétů IUTAM a IFToMM
 11. Projednání spolupráce s organizací EURASEM
 12. Aktivity poboček a odborných skupin
 13. Přijetí nových členů ČSM
 14. Konference a semináře v roce 2019
 15. Různé:

- Nový kolektivní člen WIKOV MGI a.s, zástupce Ing. Jan Křepela, Ph.D.

- Nové vedení pobočky ČSM v Liberci na období 2019 - 2022

- Zahraniční členové ČSM - schválení výše členského příspěvku (30 EUR) Hlavní výbor bere na vědomí program zasedání.Ad 1) Prof. Okrouhlík, jako předseda hodnotitelské komise Ceny prof. Z.P.Bažanta pro IM, uvedl, že komise po důkladném zvážení předložených výsledků rozhodla udělit tuto cenu za rok 2018 Prof. RNDr. Alexandru Ženíškovi, DrSc..

Prof. Alexander Ženíšek patří k zakladatelům a hlavním průkopníkům matematické teorie metody konečných prvků. Je jedním ze spoluautorů první české monografie, věnované MKP a autorem řady dalších monografií, skript a učebních textů podobného zaměření. Práce profesora Ženíška dosáhly širokého mezinárodního ohlasu. Významnou část profesního života věnoval profesor Ženíšek výchově inženýrů, nejprve jako vědecký pracovník Laboratoře počítacích strojů při VUT v Brně, později jako profesor a ředitel Ústavu matematiky FSI VUT v Brně. Je rovněž zakládajícím členem Učené společnosti České republiky.

Vzhledem ke zdravotnímu stavu pana profesora A. Ženíška, cenu za něho převzal Prof. RNDr. M. Kotoul, DrSc., který tlumočil od pana profesora poděkování.

Prof. Okrouhlík také uvedl, že v Bulletinu České společnosti pro mechaniku 2/1999 je článek od Prof. Ženíška s názvem Vzpomínka na naše nejlepší léta.

Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.


Ad 2) Dr. Náprstek předal čestný diplom k životnímu jubileu Doc. Petríkové za její úsilí při výchově nové generace inženýrů, za podporu spolupráce mezi výzkumnými institucemi a univerzitami a v neposlední řadě za dlouholetou podporu činnosti Společnosti.

Paní docentka Petríková poděkovala za blahopřání, kterého si velice váží.

Vzhledem k tomu, že Doc. Ing. J. Jírová, CSc., Ing. J. Kabelka, DrSc. a Prof. Ing. I. Vaníček se z pracovních důvodů omluvili, hlavní výbor se dohodl, že diplom k životnímu jubileu se jim pošle poštou.

Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.


Ad 3, 4) Prof. Růžička přednesl zprávu o činnosti a hospodaření ČSM za rok 2018.

Zdůraznil pořádání konferencí, soutěží a seminářů pod záštitou České společnosti pro mechaniku.

 • 56. ročník mezinárodní konference EAN 2018

 • Konference WCFA 2018 - FKM

 • Setkání zástupců ústavů a kateder pružnosti a pevnosti.

ČSM se také finančně podílela na konferencích:

- Výpočtová mechanika 2018

- Energetické stroje a zařízení 2018

- Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2018

- Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2018

- Aplikovaná mechanika 2018

- Semináři VKMKP 2018

- Symposium on Measuring Techniques i Turbomachinery 2018.

 

Prof. Růžička poděkoval kolektivním členům za jejich podporu činnosti ČSM.

Zpráva o činnosti ČSM za rok 2018 bude uvedena v Bulletinu ČSM a na našich webových stránkách www.csm.cz.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.Prof. Růžička ve spolupráci s Doc. Petríkovou připraví tabulku pro souhrnnou výroční zprávu.
Tiskárna Bulletinu ČVUT v Praze, kde se Bulletin tiskne od roku 2008, končí svoji činnost k 1.8.2018. V současné době máme kontakty na jiné tiskárny, které musíme kontaktovat a podzimní Bulletin by již vyšel v nové tiskárně.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s navrhovanými změnami.
 

Ad 5) Doc. Petríková informovala o Bulletinu ČSM.

Uvedla, že došlo ke změně tiskárny, v současné době tiskne Bulletin firma MARTEN spol s r.o., Praha 9. Změnou došlo ke snížení nákladů na tisk Bulletinu, včetně dovozu na sídlo sekretariátu Společnosti.

Doc. Petríková informovala členy hlavního výboru o zřízení nové emailové adresy pro zasílání příspěvků a informací ke zveřejnění do Bulletinu ČSM, a to: bulletin@csm.cz.

Doc. Petríková uvedla, že na webových stránkách ČSM by mohl být Bulletin zveřejněn barevně a dala návrh k hlasování, aby byl Bulletin zároveň s tiskem dán i na webové stránky. Po diskusi se hlasovalo o zpoždění jednoho čísla Bulletinu ke zveřejnění na webové stránky ČSM.

Hlasování: 15 - 0 - 0.

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí, aby byl Bulletin zveřejněn na webových stránkách Společnosti o 1 číslo pozadu.

 

Ad 6) Dr. Náprstek informoval o soutěži o Cenu prof. Babušky za rok 2018.

Uvedl, že v prosinci 2018 se sešla hodnotitelská komise a rozhodla o vítězi, kterým se stal Ing. Ján Kopačka, Ph.D. z ÚT AV ČR, v.v.i. s disertační prací s názvem "Efficient and Robust Numerical Solution of Contact Problems by the Finite Element Method", která se zaměřuje na přesně vymezené téma kontaktu pružných těles v nelineární formulaci.

Více informací na: https://www.csm.cz/soutez-o-cenu-prof-babusky/.

Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

 

Ad 7) Ing. Pešek informoval o situaci v GAMM. Uvedl, že Valné shromáždění GAMM 19.3.2018 rozhodlo o sjednocení členských příspěvků od roku 2019. Vzhledem k této skutečnosti a klesající členské základně rozhodl hlavní výbor ČSM dne 12.6.2018, aby k 31.12.2018 byla Česká sekce mezinárodní organizace GAMM zrušena. Ke konci roku 2018 bylo 13 členů. Z toho 4 členové své členství k 31.12.2018 zrušili.

Od roku 2019, v případě zájmu, je možné pouze individuální členství v GAMM.

 

Členské příspěvky do GAMM roční:

Do roku 2018: 15 EUR

Od roku 2019: 100 EUR

65 EUR (Pro ČSM snížený členský poplatek )

Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

 

Ad 8) Prof. Petruška informoval o mezinárodním komitétu IUTAM. Zrekapituloval historii a uvedl, že od roku 2018 je IUTAM začleněn do struktury ČSM. Výše ročního mezinárodního členského příspěvku je 810 USD. Uvedl, že 25th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM 2020) bude v Miláně, Italii, ve dnech 23. - 28. srpna 2020.

Více na: https://www.csm.cz/narodni-komitet-iutam/

Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

 

Ad 9) Prof. Zapoměl informoval o mezinárodním komitétu IFToMM. Uvedl také, že i IFToMM je od roku 2018 začleněn do struktury ČSM. Výše ročního mezinárodního členského příspěvku na rok 2018 je 300 USD. Hlavní výbor IFToMMu se sejde 15. května 2019 při příležitosti 25. mezinárodní konference Engineering Mechanics 2019 ve Svratce.

Světový kongres IFToMM 2019 World Congress se bude konat v Krakově, Polsku ve dnech 30.6. - 4.7.2019 u příležitosti 50. výročí jeho založení. IFToMM byl založen jako Mezinárodní federace pro teorii mechanismů a strojů v Zakopaném, Polsko dne 29. září 1969 během druhého světového kongresu o TMM (teorie mechanismů a strojů).

Více: https://www.csm.cz/narodni-komitet-iftomm/

Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

 

Ad 10) Vzhledem k tomu, že národní komitéty IUTAM a IFToMM jsou od roku 2018 začleněny do struktury ČSM, byly hlavnímu výboru předloženy ke schválení nové organizační a jednací řády IUTAMu a IFToMMu.

Hlasování:

Organizační a jednací řád komitétu IUTAM:

15 - 0 - 0

Organizační a jednací řád komitétu IFToMM:

15 - 0 - 0

Předchozí Organizační a jednací řád komitétu IUTAM ze dne 3.12.2015, včetně případných dodatků, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto organizačního a jednacího řádu. Organizační a jednací řád komitétu IUTAM byl projednán a schválen na zasedání hlavního výboru ČSM dne 27.2.2019. Účinnosti nabývá dnem schválení, a to dne 27.2.2019.

 

Předchozí Organizační a jednací řád komitétu IFToMM ze dne 19.11.2014, včetně případných dodatků, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto organizačního a jednacího řádu. Organizační a jednací řád komitétu IFToMM byl projednán a schválen na zasedání hlavního výboru ČSM dne 27.2.2019. Účinnosti nabývá dnem schválení, a to dne 27.2.2019.

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí se zněním Organizačního a jednacího řádu komitétu IUTAM a IFToMM.

 

Ad 11) Dr. Náprstek dostal nabídku spolupráce s organizací EURASEM (Evropská společnost pro experimentální mechaniku). Vyzval emailem předsedy odborných skupin ČSM k vyjádření svého stanoviska. Většina byla pozitivní. Spolupráce by neobnášela žádné finanční zatížení, týkala by se výhradně výměny informací a šíření činností společného zájmu. Dr. Náprstek vyzval členy hlavního výboru ke hlasování o spolupráci mezi ČSM a společností EURASEM formou "EURASEM Affiliated Society".

Hlasování:

15 - 0 - 0

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí, aby ČSM přijala spolupráci s EURASEM.

 

Ad 12) Aktivity poboček a odborných skupin ČSM.

 • Doc. Petríková informovala o činnosti odborné skupiny ČSM Experimentální mechanika.

- Hlavní pozornost se soustředila na přípravu a organizaci 56. mezinárodní vědecké konference Experimentální analýza napětí EAN 2018. Konference se konala ve dnech 5. až 7. června 2018 v prostorách hotelu Orea Sklář v Harrachově. Zúčastnilo se jí 110 účastníků. Finanční cenu do soutěže věnovala ČSM za nejlepší prezentaci a poster panu Jakubovi Šedkovi za umístění na prvním místě.

- V roce 2018 se také konalo 35th Symposium on Advances in Experimental Mechanics ve dnech 25. – 28. září 2018 v Rumunsku.

Více na: https://www.csm.cz/odborne-skupiny/, http://experimentalni-mechanika.cz/

 

 • Prof. Křen informoval o akcích plzeňské pobočky ČSM v roce 2018.

- Vydávání mezinárodního časopisu Applied and Computational Mechanics (http://www.kme.zcu.cz/acm/acm/

- Česká společnost pro mechaniku, národní komitét IFToMM a společnost CEACM uspořádala ve dnech 31. 10. - 2. 11. 2018 34. ročník konference s mezinárodní účastí „Computational Mechanics 2018“ (hotel Srní a Šumava, Srní, ČR)

- Pod záštitou ČSM a CEACM, uspořádala jubilejní 20. ročník mezinárodní konference Applied Mechanics 2018 (am2018.zcu.cz). Konference se konala 9. - 11. dubna 2018 v Myslovicích,

- MechCamp – Letní škola mechaniky 2018 pro střední školy, Plzeň (5. – 7. 9. 2018)

Více na: https://www.csm.cz/odborne-skupiny/

 

 • Prof. Růžička informoval o činnosti odborné skupiny Mechanika únavového porušování materiálu ČSM za rok 2018.

- Seminář Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí v Roztokách u Křivoklátu

22-23.3.2018

- Seminář Setkání pedagogů mechaniky a pružnosti a pevnosti, Štiřín 22. – 24. května

2018

- Mezinárodní konference TurboMachines 2018, 25.-26. 9. 2018 v Praze

- Významnou akcí bylo uspořádání mezinárodního výukového semináře Workshop on

Computational Fatigue Analysis 2018 -FKM Guideline Training, 26-28.11.2018 v Praze

Více na: https://www.csm.cz/odborne-skupiny/

 

 • Ing. Gabriel informoval o činnosti odborné skupiny Počítačová mechanika ČSM za rok 2018.

- Engineering Mechanics 2018 (24. ročník konference), Svratka, 14. - 17. května 2018

- Computational Mechanics 2018 (34. ročník konference), Srní, 31. října - 2. listopadu 2018

- Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků (23. ročník jednodenního semináře), Plzeň, 22. listopadu 2018

- The 2nd International Conference on Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids, Praha, 17. - 21. září 2018

- Letní škola An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics, Praha, 4. - 8. června 2018

 

 • Doc. Pospíšil informoval o činnosti odborné skupiny ČSM Větrové inženýrství za rok 2018.

- V roce 2018 byl využíván klimatický aerodynamický tunel Centra Excelence v Telči (při ÚTAM) pro výzkum aerodynamiky budov, konstrukcí a problémů modelování mezní vrstvy. Klimatický větrný tunel je využíván v rámci řešení grantových úkolů (GAČR a TAČR) a smluvního výzkumu domácího i zahraničního.

-Vytvoření laboratorních termodynamických podmínek pro tvorbu ledu, námrazy a sněhových částic ve vyvinutém generátoru sněhu. Tvorba sněhu v laboratorních podmínkách představuje pokrok pro ověřování numerických metod umožňujících analýzu proudění a rozptylu vícefázového proudění, (prof. Kuznetsov, doc. Pospíšil).

Více na: https://www.csm.cz/odborne-skupiny/

 

 • Prof. Uruba informoval o činnosti odborné skupiny ČSM Mechanika tekutin za rok 2018.

- Konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin (ES 2018), Plzeň 12.-14.6. 2018, kongresový hotel Primavera.

- Topical Problems of Fluid Mechanics 2018, Prague, 2018.

- Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky (SKMT 2018), Štúrovo 27.-30.6. 2018.

- XXII Fluid Mechanics Conference 2018, Zawiercie, Poland, 9-12.9.2018.

- 32. Sympozium on Anemometry, Litice, Penzion Ráj, 29.-30.5. 2018.

Více na: https://www.csm.cz/odborne-skupiny/

 

 • Ostatní zprávy o činnosti odborných skupin a poboček najdete na našich webových stránkách.

Hlavní výbor bere tyto informace na vědomí.

 

Ad 13) Přihlášky nových členů přečetl Dr. Náprstek. Jsou to:

Ing. Petr Beneš, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Prof. RNDr. Matěj Daniel, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Milan Dvořák, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Miroslav Janota, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Viktor Kulíšek, CompoTech PLUS, spol. s r.o., Ing. Jiří Kuželka, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Martin Nesládek, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Ctirad Novotný, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Jiří Ondrášek, Ph.D., VÚTS, a.s., Ing. Radek Sedláček, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Petr Tichý, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Jan Zavřel, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze.

 

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů.

 

Ad 14) Konference 2019

- Topical Problems of Fluid Mechanics 2019, ve dnech 20. - 22.2.2019, ÚT AV ČR, v.v.i., Praha 8.

- DYMAMESI 2019 (Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi 2019) ve dnech 5. – 6. března 2019, Krakov, Polsko.

Příští ročník DYMAMESI 2020 se bude konat v Praze v Ústavu termomechaniky ve dnech

3. – 4. března 2020 pod záštitou České společnosti pro mechaniku.

- Aplikovaná mechanika 2019, ve dnech 15. 4. 2019 - 17. 4. 2019, v hotelu Sepetná v Ostravici.

- POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019, 15. – 16. května 2019, Tábor. Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.
- Inženýrská mechanika 2019, 13. - 16. května 2019, Svratka

- Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2019 (EVM), termín konání květen – červen 2019. Konference je určena pro mladé vědecké pracovníky z VŠ i výzkumný ústavů a z průmyslu, doktorandy a studenty.

- Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin 2019

(ES 2019), Plzeň 11.-13.6.2018, kongresový hotel Primavera v Plzni

- Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, v termínu 24.–27. září 2019 v Plzni. Mezinárodní konference zaměřená na experimentální mechaniku, materiálové testování, biomechaniku a propojení s numerickými metodami.

- Dynamic of Rigid and Deformable Bodies (DRDB), termín konání září – říjen 2019

- Dynamika tuhých a deformovatelných těles, říjen 2019, Ústí nad Labem

- Výpočtová mechanika 2019 - listopad 2019

- Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2019, listopad 2019

Hlavní výbor bere tyto informace na vědomí.

 

Ad 15) Různé

- Dr. Náprstek informoval o připravovaném sborníku k 25. výročí konference Engineering Mechanics ve Svratce, jehož organizací byl pověřen právě Dr. Náprstek. Sborník by měl obsahovat informace o hlavních tématech a kdy na konferencích zazněly.

 

- V pobočce ČSM v Liberci proběhly volby nového výboru pro období 2019 - 2022. Hlasování proběhlo v termínu 7. - 21. 12. 2018. Do tříčlenného výboru pobočky byli zvoleni:

• doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. (předseda)

• doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.

• doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

 

- Dr. Náprstek dal hlasovat o schválení výše členského příspěvku pro zahraniční členy na 30 EURO.

Hlasování:

Pro 13 - Proti 2 - Zdržel se 0

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s ročním členským příspěvek pro zahraniční členy ve výši 30 EURO.

 

- Dr. Náprstek a Doc. Petríková upozornili členy hlavního výboru na možnost zveřejňování informací o akcích, konferencích, seminářích v Bulletinu ČSM a na webových stránkách www.csm.cz.

 

- Ing. Gabriel informoval o jednání s firmou FOXCONN ohledně uzavření dohody o spolupráci ústavů AV ČR s touto firmou v oblasti využití výkonného výpočetního clusteru pro velké výpočetní úlohy.


- Dr. Náprstek poděkoval Ing. Gabrielovi za úpravu našich webových stránek.

Ing. Gabriel doporučil Ing. M. Mračka, Ph.D. z ÚT AV ČR, který by si vzal drobné změny a úpravy webu na starost.

 

Hlavní výbor bere tyto informace na vědomí.

 

Dr. Náprstek poděkoval všem členům za účast a spolupráci a hlavní výbor ukončil.


Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. Jitka Havlínová
Dne 18.3.2019