Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 7. 10. 2014

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM
ze dne 7. října 2014

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Ing. J. Jágrové, CSc. a Ing. J. Náprstkovi, DrSc.
 2. Zpráva o hospodaření ČSM 
 3. Bulletin ČSM
 4. Výhled členství ČSM v mezinárodní organizaci ICAS (International Council of the Aeronautical Sciences)
 5. Cena prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2014
  - návrhy         
  - dlouhodobé financování 
 6. Česká sekce mezinárodní organizace GAMM
 7. Organizace odborně společenských aktivit českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku IUTAM
  - schválení nového organizačního a jednacího řádu IUTAM
  - volba nového člena
 8. Návrh kandidáta na nového předsedu Rady vědeckých společností ČR a Výkonného výboru RVS ČR
 9. Projednání činnosti poboček a odborných skupin s jejich předsedy
 10. Úprava stanov ČSM dle nového občanského zákoníku
 11. Cena prof. Babušky za rok 2014
 12. Konference v roce 2014
 13. Noví členové
 14. Různé:
  - Spolupráce s mezinárodní organizací CEAS (Council of European Aerospace Societies)
   
Ad 1) Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání na společné schůzi ČSM a Českého národního komitétu IUTAM.
Prof. Okrouhlík předal čestný diplom k životnímu jubileu Ing. Náprstkovi. Ing. Náprstek poděkoval a pronesl krátký proslov.
Blahopřejný dopis Ing. Jágrové předá osobně  prof. Okrouhlík koncem října na Technické univerzitě v Liberci.
Hlavní výbor uctil minutou ticha památku dlouholetého předsedy ČSM Prof. Ing. Jaroslava Valenty, DrSc., který zesnul nedlouho před svými 87. narozeninami.
 
Ad 2) Zprávu o hospodaření ČSM k 1.9.2014 přečetl Prof. Růžička. Rozvedl příjmy, výdaje a zůstatek k uvedenému období.
 
Ad 3) O Bulletinu ČSM informoval Ing. Dobiáš. Požádal členy hlavní výboru o pomoc při přípravě článků do kroniky Bulletinu.
Prof. Okrouhlík informoval, že paní RNDr. E. Hrubantová, která dlouhá léta dělala jazykovou korekturu Bulletinu, končí. Od prvního čísla 2015 bude tuto práci vykonávat paní Petra Hesová.
Ing. Dobiáš uvedl, že paní RNDr. Hrubantová zastávala tuto funkci velmi pečlivě a svědomitě.
 
Ad 4) Prof. Píštěk byl pověřen účastí na konferenci v litevském Vilniusu, a proto se omluvil ze zasedání hlavního výboru. Tento bod bude projednán na příští schůzce hlavního výboru. 
 
Ad 5) Prof. Okrouhlík informoval o financování Ceny prof. Z.P.Bažanta pro inženýrskou mechaniku. Prof. Bažant chce cenu zabezpečit na 25 let částkou 700 dolarů na rok.
V současné době je téměř hotová smlouva s ČSM a Prof. Bažantem o financování ceny, která byla zřízena v roce 2011 se záměrem odměnit každým rokem jednu osobu, a to za vynikající práci z oboru inženýrské mechaniky.
 
Ad 6) Ing. Pešek informoval o české sekci GAMM. Upozornil na konání tradiční konference GAMM Jahrestagung, která se koná v příštím roce v Lecce, Italie. On-line přihlášení je na adrese http://gamm2015.unisalento.it. Termín přihlášení je do 19. prosince 2014.
Dále uvedl, že v letošním roce česká sekce pořádá pod hlavičkou GAMM kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi - DYMAMESI (http://dymamesi.it.cas.cz/). Toto kolokvium se koná 25.-26. listopadu v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha.
Také uvedl, že do konce roku musí členové české sekce GAMM zaplatit členské příspěvky na rok 2014 ve výši 500,- Kč.
 
 Ad 7) Prof. Okrouhlík informoval o činnosti Českého národního komitétu IUTAM.
Hlavní výbor projednal a schválil nový Organizační a jednací řád českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku - IUTAM. Tento řád se zašle na Radu pro zahraniční styky Akademie věd ČR k dalšímu schválení.
Hlavní výbor souhlasil se změnou ve složení Národního komitétu IUTAM. Odstupujícího pana Prof. Frýbu nahradil Prof. Petruška z VUT v Brně.
Prof. Okrouhlík také uvedl, že na webových stránkách ČSM je odkaz na Národní komitét IUTAM, kde budou postupně zveřejňovány informace ohledně konferencí apod..
 
Ad 8) Hlavní výbor navrhl za ČSM  kandidáta do nového Výkonného výboru Rady vědeckých společností ČR a předsedu RVS ČR Prof. Ing. Milana Růžičku, CSc.. Prof. Růžička s kandidaturou souhlasil. Navržený kandidát bude se stručným životopisem zaslán na RVS ČR. Ta po obdržení všech návrhů rozešle kandidátní listinu všem vědeckým společnostem.
 
Ad 9) Prof. Okrouhlík navrhl, abychom vyzvali předsedy odborných skupin a poboček, kteří nemají zřízenou vlastní webovou stránku při ČSM, aby tak učinili.
 
Ad 10) Ing. Havlínová informovala o změnách ve Společnosti v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku k 1.1.2014. Hlavní změna je především v tom, že stávající občanská sdružení jsou podle nového občanského zákoníku považována za spolky a jsou zapsány do veřejného rejstříku.
Ve lhůtě do dvou let od účinnosti NOZ je potřeba dát název spolku do souladu s pravidly NOZ, postačí doplnit označení právní formy tj. za název dát "z.s.", dále je nutné upravit stanovy, aby obsahovaly všechny důležité náležitosti a poté doplnit potřebné údaje do veřejného rejstříku.
 
Ad 11) Ing. Náprstek informoval o soutěži Cena prof. Babušky 2014. Uvedl, že je přihlášeno celkem 14 prací, z toho 4 disertační.
Dále informoval, že od letošního roku zpracování a regitraci úložiště přihlášených prací do soutěže převzala Česká společnost pro mechaniku, v minulých letech tuto činnost zastával Ing. M. Jarník z Matematického ústavu AV ČR, v.v.i.. Přihlášení pro porotce je zapracováno na našich webových stránkách.
Schůzka hodnotitelské komise proběhne začátkem prosince. 
 
Ad 12) Konference 2014:
D&DT Course for Aeronautical Engineers 2014, 20.-22.10.2014, 11.-13.11.2014, Hotel Rytířsko, Jamné 156
52. konference EAN 2014, 2.-5.června 2014, Mariánské Lázně
Kolokvium Dynamika strojů 2014, 4.-5. únor 2014, Praha
Inženýrská mechanika 2014, 12.-15.května 2014, Svratka
Letní škola mechatroniky 2014, 1.-2. července 2014, Brno
Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2014, 8.-10.10 2014, Ústí nad Labem
Colloquium Fluid Dynamics 2014, 22.-24.10.2014, ÚT AV ČR, v.v.i., Praha 8
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, 25.-26. březen 2014, Beroun
Výpočtová mechanika 2014, 3.-5.11.2014, Špičák, Železná Ruda
EUROMECH  6.-11. červenec 2014, Wien, Austria
Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2014, 19. ročník, 27.11.2014,  Západočeská univerzita v Plzni

Ad 13) Hlavní výbor souhlasí s přijetím nového člena: Ing. František Klimenda.
 
Ad 14) Tento bod bude projednán na příštím zasedání, vzhledem k omluvenému Prof. Píštěkovi.
 

Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 20. 10. 2014
Zapsala: Ing. J. Havlínová