Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 7. 2. 2018

Zápis ze zasedání hlavního výboru (volební) České společnosti pro mechaniku, z.s. konané dne 7. února 2018 od 13.00 hod. v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze 8.

Přítomni

Na schůzi bylo přítomno 22 členů z celkového počtu 27 členů, viz prezenční listina. Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná. Zahájení
Prof. Okrouhlík zahájil zasedání, uvítal členy a seznámil přítomné s programem hlavního výboru.

Program :

 1. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2017 Prof. RNDr. Zdeňku Dostálovi, DrSc.
 2. Zpráva o činnosti ČSM, z.s. za rok 2017
 3. Zpráva o hospodaření ČSM, z.s. za rok 2017 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Bulletin ČSM, z.s. (Doc.Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 5. Včlenění národního komitétu IUTAM do činnosti ČSM, z.s. (Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.)
 6. Včlenění národního komitétu IFToMM do činnosti ČSM, z.s. (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)
 7. Cena prof. Babušky za rok 2017 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 8. Česká sekce mezinárodní organizace GAMM (Ing. L. Pešek, CSc.)
 9. Konference a semináře v roce 2018
 10. Noví členové
 11. Různé
  - návrhy na kandidáty do nového Výkonného výboru Rady vědeckých společností
 12. Volby
  • Volba předsedy
  • Volba místopředsedů
  • Volba vědeckého tajemníka
  • Volba hospodáře
  • Volba předsedy a členů revizní komise
 13. Závěr
Hlavní výbor bere na vědomí program zasedání.

Ad 1) Prof. Okrouhlík předal diplom a finanční odměnu za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2017 Prof. RNDr. Zdeňku Dostálovi, DrSc..
Profesor Zdeněk Dostál je vůdčí osobností v oboru výpočetní mechaniky, zvláště pak v oblastech metod rozložení oblasti a duality kvadratického programování, které ve svých důsledcích vedly k vytvoření nových algoritmů pro řešení kontaktních úloh v mechanice poddajných těles. Jeho postupy, vykazující lineární a numerickou škálovatelnost na počítačích o statisících procesorech, jsou podloženy teoretickými výsledky o optimální konvergenci a škálovatelnosti, a jsou prokázány numerickými experimenty na soustavách rovnic čítajících stovky miliard neznámých.
Profesor Dostál je svým zaměřením ojedinělým příkladem vědecké osobnosti spojující hluboké znalosti mechaniky kontinua s tvorbou unikátních numerických postupů, které umožňují efektivně modelovat a řešit materiálově i geometricky nelineární úlohy v mechanice. Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 2) Zprávu o činnosti ČSM, z.s. stručně přednesl Prof. Okrouhlík. Připomenul, že již druhým rokem je zpráva o činnosti vytvořena formou tabulky. Ta se vyplňuje podle vypracovaných zpráv jednotlivých poboček a odborných skupin. Kromě již pravidelně konaných akcí jako konference, semináře, workshopy a přednášky, připomněl publikační činnost, soutěže pro mladé pracovníky, udělení cen studentům, vědeckým pracovníkům a členství v mezinárodních společnostech.
Přítomným byl předložen výtisk k nahlédnutí.
Více na www.csm.cz.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 3) Prof. Růžička přednesl zprávu o hospodaření za uplynulý rok. Jednotlivé položky doplnil komentářem.
Prof. Růžička poděkoval kolektivním členům za jejich podporu činnosti ČSM, z.s..
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 4) Doc. Petríková informovala o Bulletinu ČSM,z.s. Uvedla, že tisk Bulletinu 3/2017 má zpoždění z technických důvodů, a proto vyjde až v polovině února.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 5 + 6) Prof. Okrouhlík informoval o začlenění komitétu IUTAM do ČSM, z.s.
Prof. Okrouhlík uvedl, že z funkce předsedy komitétu IUTAM odstupuje a navrhl Prof. Ing. Jindřicha Petrušku, CSc. z VUT v Brně jako svého nástupce.
Usnesení: Hlavní výbor schválil Prof. Ing. J. Petrušku, CSc. předsedou Českého národního komitétu IUTAM.

Prof. Zapoměl, předseda Českého národního komitétu IFToMM, navrhl, aby byl v ČSM, z.s. konstituován útvar nazvaný Český národní komitét IFToMM se všemi právy a povinnostmi. Prof. Zapoměl připraví na příští zasedání hlavního výboru konkrétní návrh.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí se zařazením tohoto bodu na příští jednání hlavního výboru.

Ad 7) Ing. Náprstek seznámil hlavní výbor s Cenou prof. Babušky za rok 2017. Uvedl, že bylo přihlášeno celkem 12 prací, 6 diplomových a 6 disertačních. V letošním roce byla přihlášena také diplomová práce poprvé z České zemědělské univerzity v Praze a její autorka se umístila na prvním místě v kategorii diplomových prací. Současně se zvyšuje i počet přihlášených prací z VŠB - TU Ostrava.
Podrobnosti jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.csm.cz.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 8) Ing. Pešek poskytl krátký přehled o aktivitách sekce GAMM. V současné době má česká sekce 13 členů. Většina členů se příležitostně účastní GAMM Jahres Tagungen nebo jiných aktivit GAMM, workshopů a přednášek.
Uvedl, že se zúčastní 89. zasedání GAMMu, výroční vědecká konference v Mnichově.
http://jahrestagung.gamm-ev.de/
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s příspěvkem na cestovné Ing. Peškovi.

Ad 9) Konference a semináře 2018
- An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics
http://shortcourse2018.it.cas.cz/
- The 2nd International Conference on Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids the ECCOMAS Regional Conference
http://wavemodelling2018.it.cas.cz/
- Mezinárodní kolokvium DYMAMESI 2018 - DYNAMIKA STROJŮ A MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ S INTERAKCÍMI je organizováno mimo jiné českou sekcí GAMM dne 6. - 7. 3. 2018 v Praze
Cílem kolokvia je usnadnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi specialisty v strukturální a multibody dynamice ve vzájemně souvisejících interakčních systémech jako je aero-elasticita, hydroelasticita, bio-mechanika, systémy se zpětnou vazbou a mechatronikou.
- Mezinárodní konference Experimentální a výpočtové metody v inženýrství určena pro mladé vědecké pracovníky - květen 2018, Ústí nad Labem
- Konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles, říjen 2018, Ústí nad Labem
- 24. mezinárodní konference Inženýrská mechanika 2018, 14. - 17. 5. 2018, Svratka
- konference Aplikovaná mechanika 2018, 9.-11.4.2018, Myslovice
- 34. konference s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 2018, listopad 2018
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 10) Přihlášky nových členů přečetl Ing. Náprstek. Jsou to:
Ing. Radek Bulín ze Západočeské univerzity v Plzni,
Ing. Štěpán Dyk, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni
a Ing. Jan Rendl ze Západočeské univerzity v Plzni.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů.

Ad 11) Ing. Náprstek informoval o volbách do nového Výkonného výboru a předsedy Rady vědeckých společností ČR. Po zvážení byl Českou společností pro mechaniku navržen kandidát do výkonného výboru Prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. ze Stavební fakulty ČVUT v Praze.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s navrženým kandidátem.

Prof. Okrouhlík informoval, že Ing. Náprstek obdržel v roce 2017 cenu EASD (European Association of Structural Dynamics), která mu byla udělena na konferenci EURODYN 2017 dne 12.9.2017 v Římě. Cena se uděluje 1x za tři roky. Český kandidát zvítězil s velkou převahou nad dalšími pěti kandidáty
. Cena EASD je nejvyšší evropské ocenění za práce směřující k rozvoji analytické a racionální dynamiky.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 12) Prof. Okrouhlík nejprve představil výborem navrhované členy volební komise - Prof. Ing. M. Růžička a Ing. D. Gabriel, Ph.D..
Jelikož po vyzvání nebyly z pléna další návrhy, nechal hlasovat o celé volební komisi najednou.
Hlasování: 22/0/0
Členové volební komise byli vyzváni, aby si zvolili předsedu.
Byl zvolen Prof. Ing. M. Růžička, CSc..

Volba předsedy

Prof. Růžička vyzval přítomné, aby provedli volbu předsedy a lístky vhodili do připravené volební urny.
Hlavní výbor byl s kandidáty seznámen zasláním na e-mail.
Volební komise sečetla hlasy a předsedou byl zvolen Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
Hlasování 21/0/1
Volba místopředsedů:
Hlavní výbor schvaluje provedení volby aklamací.
Byli zvoleni: Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
Hlasování: 21/0/1
Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
Hlasování: 21/0/1
Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
Hlasování: 21/0/1
Prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Hlasování: 21/0/1
Volba vědeckého tajemníka:
Hlavní výbor schvaluje provedení volby aklamací.
Byla zvolena. Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Hlasování: 21/0/1
Volba hospodáře:
Hlavní výbor schvaluje provedení volby aklamací.
Byl zvolen: Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
Hlasování: 21/0/1
Volba předsedy a členů revizní komise:
Hlavní výbor schvaluje provedení volby aklamací.
Byl zvolen: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. - předseda
Hlasování: 21/0/1
Prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
Hlasování: 21/0/1
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
Hlasování: 21/0/1.

Vyhlášení výsledku voleb
Předseda volební komise Prof. Růžička oznámil výsledky voleb do předsednictva a revizní komise ČSM, z.s..
Ing. Náprstek jako zvolený předseda konstatoval, že volby proběhly řádně a nebyly vzneseny žádné námitky k průběhu voleb. Poté oznámil jména zvolených kandidátů.
Usnesení: Hlavní výbor schválil volbu předsedy, místopředsedů, hospodáře, vědeckého tajemníka a revizní komise.

Ad 13) Prof. Okrouhlík poděkoval dosavadnímu hlavnímu výboru za skvělou spolupráci.
Nově zvolený předseda ČSM, z.s. Ing. Jiří Náprstek, DrSc. poděkoval plénu za vloženou důvěru a poté zasedání ukončil.

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. Jitka Havlínová
Dne 19.2.2018