Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 8. 3. 2023

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, z.s. a Českého národního komitétu IUTAM, konané dne 8. 3. 2023 od 13.00 hod. v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze 8.

20230308_132001.jpg

Přítomni:

Na schůzi bylo přítomno 14 členů z celkového počtu 21 členů voleného hlavního výboru, viz prezenční listina.

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Zahájení:

Dr. Náprstek zahájil zasedání, uvítal členy a seznámil přítomné s navrženým programem zasedání hlavního výboru.

Program:

 1. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2022.
 2. Předání blahopřejného diplomu k životnímu jubileu: prof. RNDr. M. Feistauerovi, DrSc., prof. Ing. Z. Bittnarovi, DrSc., Ing. J. Dobiášovi, CSc., doc. Dr. Ing. P. Polachovi a Ing. J. Hrubému, CSc..
 3. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2022 (Doc.Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2022 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 5. Bulletin ČSM (Doc. Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 6. Cena prof. Babušky za rok 2022 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 7. Zpráva o činnosti národního komitétu IUTAM za rok 2022 (Prof. Ing. J. Petruška, CSc.)
 8. Činnost národního komitétu IFToMM v roce 2023 (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)
 9. Aktivity poboček a odborných skupin
 10. Konference a semináře v roce 2023
 11. Příprava Valného shromáždění
 12. Různé:
  - Výsledky voleb ve vedení pobočky ČSM v Liberci na období 2023 - 2026 (doc. Ing. M. Bílek, Ph.D.)
  - Zaštítění akce ze strany ČSM s uspořádáním zasedání Program Commettee ICAS, jako člena ICASu (doc. Ing. J. Juračka, Ph.D.)
  - Distribuce knihy: Rudolf Brepta - život a dílo, editor prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
 13. Výsledky voleb hlavního výboru ČSM (https://www.csm.cz/)
  Volba předsedy, místopředsedů, hospodáře, vědeckého tajemníka a volba předsedy a členy revizní komise

Usnesení: Hlavní výbor schvaluje program jednání.

Ad 1) Dr. Náprstek, jako předseda hodnotitelské komise Ceny prof. Z.P.Bažanta pro IM, uvedl, že komise po důkladném zvážení předložených výsledků rozhodla udělit tuto cenu za rok 2022 prof. Ing. Františku Maršíkovi, DrSc.. Prof. Maršík se ve své vědecké činnosti zabýval širokou škálou problémů od proudění stlačitelného proudění s uvažováním nerovnovážné termodynamiky a kinetiky fázových přechodů přes modelování transportních a elektrochemických procesů ve vodíkových palivových článcích až po na bio-termodynamiku s aplikací na svalovou energetiku, remodelaci tkání vlivem dynamické zátěže a termodynamiku srdečně cévního systému člověka. Kromě nesporných výsledků v oblasti základního výzkumu vždy dbal i na jejich uplatnění v oblasti aplikovaného výzkumu. Zanedbatelná není ani jeho spolupráce se zahraničními pracovišti. Za svůj přínos v mechanice tekutin a termodynamice i v biomechanice byl odměněn v roce 1914 Čestnou medaili Františka Křižíka a v roce 2017 Čestnou medaili České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 2) Dr. Náprstek předal blahopřejné diplomy k životním jubileím dlouholetým členům ČSM prof. RNDr. M. Feistauerovi, DrSc., prof. Ing. Z. Bittnarovi, DrSc., Ing. J. Dobiášovi, CSc., doc. Dr. Ing. P. Polachovi a Ing. J. Hrubému, CSc., za jejich úsilí při výchově nové generace inženýrů, za podporu spolupráce mezi výzkumnými institucemi a univerzitami a v neposlední řadě za dlouholetou aktivní podporu činnosti Společnosti.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 3) Zprávu o činnosti přednesla prof. Petríková. Zdůraznila publikační činnost, konference a semináře, přednášky, letní školy, dny otevřených dveří ústavů, noc vědců, Bulletin ČSM a soutěže. Více na: https://www.csm.cz/dokumenty/.

Usnesení: Hlavní výbor bere zprávu o činnosti na vědomí a souhlasí.

Ad 4) Prof. M. Růžička informoval o hospodaření ČSM k 1.12.2022. Uvedl příjmy, výdaje a průběžný výsledek hospodaření.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí a souhlasí.

Ad 5) O vydávání Bulletinu ČSM informovala prof. Petríková. Opět požádala členy hlavního výboru o pomoc při získávání odborných příspěvků do Bulletinu a též o příspěvky z konferencí.

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí.

Ad 6) Dr. Náprstek informoval o Ceně prof. Babušky za rok 2022. Hodnotitelská komise se sešla 30.11.2022 v ÚTAM AV ČR. Po dohodě se na prvním místě umístila Ing.  Hana   Horníková,  Ph.D. z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Název disertační práce:
Preconditioning for linear systems arising from discretization of the Navier-Stokes equations using isogeometric analysis.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 7) Vzhledem k omluvenému prof. Petruškovi, tento bod odpadl.

Ad 8) Prof. Zapoměl informoval o akcích IFToMMu za rok 2022 a začátek roku 2023. Poslední zasedání Českého národního komitétu IFToMMu se uskutečnilo 8. listopadu 2022 při příležitosti konání konference Výpočtová mechanika 2022. Z plánovaných a pravidelně pořádaných akcí pod záštitou Českého národního komitétu IFToMMu se uskutečnila konference DYMAMESI 2023, která byla v letošní roce pořádána v Krakově v Polsku.
Další akce, které se budou konat pod záštitou Českého národního komitétu IFToMMu v tomto roce, jsou Inženýrská mechanika 2023 v květnu a Výpočtová mechanika 2023 patrně v říjnu.
Nejdůležitější akcí IFToMMu letošního roku bude 16. Světový kongres IFToMMu, který se bude konat v hotelu Keio Plaza v Tokiu v Japonsku ve dnech 5. – 10. listopadu 2023.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 9) Předsedové poboček a odborných skupin ČSM stručně informovali o svých aktivitách. Především uvedli pořádání konferencí, seminářů, přednášek i letní školy.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 10)
Aplikovaná mechanika 2022, 4. - 5.4.2022, zámek Liblice
EAN 2022, 7.-9.6.2022, hotel Olšanka, Praha
Energetické stroje - termodynamika a mechanika tekutin 2022, 7.6. - 9.6.2022, hotel Primavera, Plzeň
Výpočtová mechanika 2022, 7.-9.11.2022, Srní
VKMKP 2022, VŠB-TU Ostrava, listopad 2022
Polymerní kompozity 2022, 22.-23.11.2022
WCFA - VFA, 14.-16.11.2022
Přednáškový cyklus ÚT AV ČR (Ing. Radek Kolman, Ph.D., Doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.).
Přednáškový cyklus ÚTAM AV ČR (RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.).
Inženýrská mechanika 2022, 9.-12.5.2022

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 11) Hlavní výbor projednal uspořádání Valného shromáždění ČSM. Hlavní výbor navrhl místo konání novou zasedací místnost v ÚT AV ČR, v.v.i. a odbornou přednášku z řad vítězů Ceny prof. Babušky v maximální délce 30 minut. Podrobnější informace se projednají na příštím zasedání.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí a souhlasí.

Ad 12) Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů: Ing. jan Marek, CSc., doc. Ing. Štěpán Papáček, Ph.D., Ing. Jan Pařez
Hlasování: 14 - 0 - 0.

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů.

Ad 13) Hlavní výbor volil předsedu , místopředsedy, vědeckého tajemníka a hospodáře České společnosti pro mechaniku. VOLBY:
předseda: Ing. Jiří Náprstek, DrSc., ÚTAM AV ČR, v.v.i.. Hlasování: 14 - 0 - 0
místopředsedové:

prof. Ing. Vladislav Laš, CSc., ZČU v Plzni. Hlasování: 14 - 0 - 0

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc., VUT v Brně. Hlasování: 14 - 0 - 0

prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., VŠB - TU Ostrava. Hlasování: 14 - 0 - 0

vědecký tajemník: prof. Ing. Iva Petríková, Ph.D., TU v Liberci. Hlasování: 14 - 0 - 0
hospodář: prof. Ing. Milan Růžička, CSc., ČVUT v Praze. Hlasování: 14 - 0 - 0
předseda revizní komise: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D., ÚT AV ČR, v.v.i.. Hlasování: 14 - 0 - 0
členové revizní komise:

prof. Ing. Jiří Křen, CSc., ZČU v Plzni. Hlasování: 14 - 0 - 0

prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.. Hlasování: 14 - 0 - 0Usnesení: Hlavní výbor souhlasí.

Dr. J. Náprstek poděkoval všem členům za účast a spolupráci a zasedání hlavního výboru ukončil.

Zapsala Jitka Havlínová
Dne 6.11.2023