Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Předsednictvo » 11. 11. 2008

Zápis ze zasedání předsednictva České společnosti pro mechaniku ze dne 11. listopadu 2008

Přítomni: Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c., Prof. Ing. J.Petruška, CSc., Prof. Ing. M. Růžička, CSc., Ing. J. Náprstek, DrSc., Ing. J. Dobiáš, CSc.,  Ing. J. Jágrová, CSc..
Omluveni: Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc.

Program:

 1. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 2. Zpráva o hospodaření ČSM k září 2008 (Prof.Ing. M. Růžička, CSc.)
 3. Kontaktování nových kolektivních členů – generální sponzor
 4. Soutěž o Cenu prof. Babušky
 5. Nové internetové stránky ČSM
 6. Organizace odborně společenských aktivit - kurzy pořádané Společností
 7. Přidružené členství k EUROMECHu, platba
 8. Adresář
 9. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 10. Zpráva o konání X. Mezinárodní konferenci o teorii strojů a mechanismů
 11. Dotace na rok 2009
 12. Konference
 13. Noví členové
 14. Různé
  • projednat vznik nové pobočky v Ostravě
  • zřízení odkazu z webových stránek vysokých škol a ústavů na web Společnosti
  • členské příspěvky od r. 2009
  • hledání sponzora
Ad 1)

Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání. K zápisu z minulého zasedání uvedl, že se mu stále nepodařilo předat čestný diplom k životnímu jubileu Prof. Ing. Z. Bittnarovi, DrSc., vzhledem k jeho pracovní vytíženosti, ale bude pana děkana znovu kontaktovat.

Poté seznámil předsednictvo s konferencí Výpočtová mechanika 2008 v Nečtinech, které se zúčastnil. Na konferenci byla kladně hodnocena finanční dotace od ČSM  mladým pracovníkům na uhrazení vložného dvou studentů doktorského studijního programu Aplikované vědy a informatika. Byla tam též vyzdvižena tradice této finanční  podpory ze strany naší Společnosti, a to již od roku 1997.

Ad 2)

Se zprávou o hospodaření ČSM seznámil prof. Růžička. Sdělil rekapitulaci příjmů i výdajů k 30.9.2008 a srovnal je s loňským rokem. Poté předsednictvu nechal k nahlédnutí rozbor jednotlivých položek.

Ad 3)

Prof. Okrouhlík uvedl, že má rozjednány dva nové kolektivní členy: Vítkovice s Ing. Michálkem a MZLU v Brně s doc. Havlíčkem. Dále jednal s doc. Zapomělem z VŠB – TU Ostrava o navýšení stávajícího kolektivního příspěvku. Nastínil také rozhovor s prof. Vrbkou z VUT Brno a doc. Seglou z Univerzity J.E. Purkyně z Ústí nad Labem též o zvýšení ročního příspěvku.

Prof. Růžička informoval o jednání se ŠKODA – AUTO a Ing. Jágrová s Technickou univerzitou v Liberci a s prof. Václavíkem.

Prof. Okrouhlík poté vyzval členy předsednictva k získávání nových kolektivních členů.

Prof. Okrouhlík uvedl, že vznikla možnost oživit odbornou skupinu Mechanika tekutin.

Předsednictvo souhlasí se zřízením odborné skupiny Mechanika tekutin a předsedou se stane Doc. Ing. Václav Uruba, CSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i..

Ad 4)

Ing. Náprstek informoval o přihlášených pracích do soutěže o Cenu prof. Babušky. V ČSM bylo přihlášeno celkem 11 soutěžních prací,  z toho 6 disertačních a 5 diplomových. Přes JČMF se přihlásily 3 práce, všechny disertační. Uvedl, že schůzka hodnotitelské komise se uskuteční 27.11.2008. Vyhlášení výsledků s následnou upoutávkou své práce oceněných studentů se uskuteční letos poprvé v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. dne 17.12.2008, vzhledem k tomu, že pronájem sálu na Akademii věd ČR, zpoplatnili.

Ad 5)

Prof. Růžička informoval předsednictvo o nových internetových stránkách ČSM. Jelikož nejsou dořešeny některé věci okolo oživení webových stránek, včetně obrázků, bude schůzka pracovníků a redaktorů 24.11.2008.

Ad 6)

Prof. Okrouhlík zdůraznil, že byla odezva na výzvu o kurzech  pořádaných Společností, prof. Petruška, prof. Rosenberg  a 2 pracovníci ÚT AV ČR, v.v.i. předložili seznam kurzů, ing. Jágrová v nejbližší době. Na zasedání zazněl i návrh nabídnout kurzy v angličtině. Celý seznam kurzů bude umístěn na našich webových stránkách.

Prof. Růžička zrekapituloval seminář o výpočetní únavové analýze 2008 & 2. setkání uživatelů programu PragTic ve dnech 29.-31.10.2008,  který se konal pod záštitou České společnosti pro mechaniku a který měl i z finančního hlediska přínos pro Společnost.

Dále informoval o mezinárodní konferenci 25th Danubia-Adria symposium ve dnech 24.9.-28.9.2008, kde též ČSM vystupovala jako jeden z organizátorů.

Prof. Růžička dále uvedl, že s prof. Valáškem zajistí kolektivní příspěvek od Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Prof. Okrouhlík poděkoval prof. Růžičkovi za jeho chvályhodné aktivity.

Ad 7)

Prof. Okrouhlík informoval o letošním přidružení Společnosti do Euromechu, stali jsme se affiliovaným členem se všemi právy a slevami na vložném. Mezinárodní členský příspěvek činí 200 €, na základě žádosti se budeme snažit poplatek platit přes RVS.

Prof. Frýba uvedl, že Společnost má od roku 1994 smlouvu o spolupráci s GAMMem, převážně výměnou publikací. Předsednictvo doporučilo prof. Okrouhlíkovi kontaktovat v této věci Doc. Dr. Ing. Eduarda Rohana ze Západočeské univerzity v Plzni.

Prof. Okrouhlík doporučil obě smlouvy uvést v tiráži v Bulletinu.

Ad 8)

Prof. Okrouhlík předběžně informoval o novém adresáři ČSM. Uvedl, že v budoucnu by mohl být na našich webových stránkách pro členy pod heslem.

Ad 9)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu Společnosti. Uvedl, že poslední číslo 2/2008 netiskla Merkanta, jako v minulých letech, ale vzhledem ke změně tiskařské technologie, nakladatelství ČVUT v Praze, a  to s velmi dobrým výsledkem. Prof. Růžička slíbil zalobovat u nakladatelství, aby nám udrželi cenu tisku v příznivé výši.

Ing. Dobiáš též požádal předsednictvo o pomoc při přípravě příspěvků do kroniky Bulletinu.

Dále prof. Okrouhlík informoval o novém rozšířeném slovníku terminologie pro teorii strojů a mechanismů, který vypracoval prof. Novotný z Brna. První vydání vyšlo jako číslo Bulletinu1/1998. Předsednictvo souhlasí, aby dali nový slovník prof. Höschlovi ke shlédnutí.

Ad 10)

Ve dnech 2.-4.9.2008 se konala na Technické univerzitě v Liberci X. Mezinárodní konferenci o teorii strojů a mechanismů. Konference byla organizována pod záštitou též České společnosti pro mechaniku. Společnost se na této konferenci podílela formou účelového projektu na podporu mladých vědeckých pracovníků snížením vložného.

Ad 11)

Na příští rok žádáme dotaci v celkové výši 107.000,- Kč ve formě čtyř účelových projektů:

Přednášková a popularizační činnost Společnosti 30.000,- KčVydavatelská a ediční činnost související s Bulletinem České společnosti pro mechaniku 67.000,- KčSoutěž mladých pracovníků v oboru počítačových věd a oboru mechaniky 6.000,- KčPodpora mladých pracovníků, studentů a doktorandů oboru Aplikovaná mechanika na konferenci Výpočtová mechanika 2009 4.000,- Kč.

Ad 12)

Ing. Náprstek informoval o národní konferenci s mezinárodní účastí  Inženýrská mechanika 2009 ve Svratce. Ing. Náprstek, jako garant konference, požádal prof. Okrouhlíka, aby na konferenci reprezentoval ČSM. Ing. Jágrová informovala o konferenci EAN 2009 v Liberci.

Ad 13)

Předsednictvo souhlasí s přijetím nového člena: Ing. Josef Daněk, Ph.D..

Ad 14)

Vznik nové pobočky v Ostravě se zatím odkládá z důvodů malého počtu členů z VŠB – TU Ostrava (5 + 3).

Po diskusi se předsednictvo rozhodlo, že na příští rok nechá již navýšené individuální členské příspěvky  rozhodnuté na hlavním výboru Společnosti ze dne 26.6.2008.

Zapsala: Ing. J. Havlínová
V Praze dne 19.11.2008

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku