Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Předsednictvo » 12. 02. 2008

Zápis ze schůze předsednictva České společnosti pro mechaniku ze dne 12. 2. 2008

Přítomni: Doc. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c., Prof. Ing. S. Holý, CSc., Prof.Ing. M. Růžička, Ing. J. Dobiáš, CSc, Doc.Ing. M.Vlk, CSc., Prof. RNDr. I. Marek, DrSc.
Omluveni: Prof. Ing. J.Petruška, CSc., Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc., Ing. J. Jágrová, CSc.

Program:

 1. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Prof. RNDr. I. Marka, DrSc. a Ing. J. Dobiášovi, CSc.
 2. Zápis z minulého zasedání
 3. Zpráva o hospodaření ČSM za rok 2007 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2007 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 5. Volba nového předsedy hodnotitelské komise soutěže o cenu prof. Babušky
 6. Změna Statutu Ceny prof. Babušky
 7. Návrh na zastřešení českých členů EUROMECH Society Českou společností pro mechaniku
 8. Volba nového předsedy odborné skupiny Počítačová mechanika
 9. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 10. Konference
 11. Noví členové
 12. Různé
  • kontaktování nových kolektivních členů
  • projednat vznik nové pobočky v Ostravě
  • volba člena pro zpracování výroční zprávy o činnosti
Ad 1)

Doc. M. Okrouhlík přivítal přítomné a u příležitosti ukončení dlouholetého předsednictví Prof. Ing. L. Frýby, DrSc., Dr.h.c. mu jménem předsednictva i jménem svým předal blahopřejný dopis jako poděkování za úsilí věnované úspěšnému rozvoji České společnosti pro mechaniku. Poté předal čestný diplom Prof. RNDr. I. Markovi, DrSc. a Ing. J. Dobiášovi, CSc. k jejich životnímu jubileu a zdůraznil přitom jejich vědeckou práci i přínos pro Společnost.

Ad 2)

K zápisu z minulého zasedání nebyly žádné připomínky. Doc. M. Okrouhlík navrhl kooptovat ing. J. Náprstka do předsednictva ČSM jako místopředsedu. Předsednictvo s tím souhlasí. Ing. J. Náprstek s funkcí při ústním jednání též souhlasil. Doc. M. Okrouhlík bude ing. J. Náprstka o rozhodnutí předsednictva ČSM písemně informovat. Prof. M. Růžička při té příležitosti též navrhl kooptovat prof. J. Nožičku z ČVUT v Praze do hlavního výboru ČSM. Předsednictvo souhlasilo a požádalo prof. M. Růžičku, aby návrh předložil prof. J. Nožičkovi k vyjádření.

Ad 3)

Se zprávou o hospodaření České společnosti pro mechaniku za rok 2007 seznámil prof. M. Růžička. Zprávu pojal více než v číslicích v dlouhodobé analýze příjmů a výdajů včetně grafů a zaměřil se zejména na zajišťování nových příjmů především novými kolektivními členy a vytvoření e-mailové databáze. Doc. M. Okrouhlík uvedl několik bodů ke zvyšování příjmů.

 • Získávání nových kolektivních členů.

  Prof. M. Růžička zajistí předjednání na ČVUT v Praze na Fakultě strojní. Doc. M. Okrouhlík zaurguje Univerzitu J. Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Doc. M. Okrouhlík též projedná zvýšení kolektivního členského příspěvku VŠB – Technická univerzita Ostrava (ze současných 5.000,- Kč). Předsednictvo dále navrhlo, promluvit s doc. J. Zapomělem z VŠB – TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra mechaniky, jestli by se výše jmenovaná fakulta nechtěla stát kolektivním členem ČSM (28.2.2008 bude doc. J. Zapoměl v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i.).

 • Další cenu a mít k ní sponzora

  Ve spolupráci se školou přednostně podporovat mladé lidi. Pro podniky oslovit studenty ČVUT v Praze tzv. líheň pro talenty. Požádat ČVUT, aby na jejich webových stránkách byl odkaz na ČSM, kde bude zmínka o soutěžích.

 • Propagace

  Doc. M. Okrouhlík představil hrubý projekt na propagační článek o filosofickém smyslu Společnosti v dnešním světě jak do Bulletinu ČSM, tak možnosti do technického týdeníku.

 • Zvýšení individuálních členských příspěvků

  V současné době je individuální členský příspěvek 200,- Kč a pro nepracující důchodce 50,- Kč. Po diskusi se předsednictvo dohodlo, že návrh na zvýšení členských příspěvků otevře o rok později.

Ad 4)

Doc. M. Vlk přečetl zprávu o činnosti ČSM za rok 2007. Uvedl, že ČSM vytváří sjednocující základnu pro pracovníky vysokých škol, ústavu Akademie věd a odborné praxe z různých oblastí mechaniky. Pořádá přednášky, semináře, organizuje soutěže a vydává tři čísla Bulletinu ročně. Předsednictvo vzalo zprávu na vědomí a poděkovalo doc. M. Vlkovi za vypracování. Výroční zpráva bude též zveřejněna v Bulletinu ČSM 1/08 a na našich webových stránkách www.csm.cz. Předsednictvo též souhlasilo, aby doc. M. Vlk zůstal ve funkci zpracovatele Výroční zprávy o činnosti ČSM i nadále.

Ad 5)

Předsednictvo souhlasilo, aby od letošního roku byl předsedou hodnotitelské komise soutěže o Cenu prof. Babušky Ing. J. Náprstek, DrSc.. Ostatní členové zůstávají nezměněni: Prof. RNDr.Ivo Marek, DrSc., Ing. Jiří Plešek, CSc., Prof. RNDr. Karel Segeth, CSc..

Ad 6)

Doc. M. Okrouhlík doporučil změnu Statutu Ceny prof. Babušky, vzhledem k tomu že je v kategorie S uvedeno inženýrské studium, které už podle zákona o vysokých školách přestalo existovat. Předsednictvo souhlasilo a doporučilo návrh statutu poslat Jednotě českých matematiků a fyziků ke schválení.

Ad 7)

Tento bod se bude projednávat na příštím zasedání.

Ad 8)

Předsednictvo souhlasí, aby předsedou odborné skupiny Počítačová mechanika se stal ing. D. Gabriel z Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ad 9)

Ing. J. Dobiáš informoval o Bulletinu ČSM a požádal členy o spolupráci do kroniky. Doc. M. Vlk slíbil zajistit článek o prof. C. Kratochvílovi, prof. I. Marek článek o prof. M. Feistauerovi. Předsednictvo se dohodlo, že vítěz soutěže o Cenu prof. Babušky připraví do Bulletinu několika stránkový referát o své práci. Doc. M. Okrouhlík požádal ing. J. Havlínovou o převedení všech starých tištěných Bulletinů do formátu pdf tak, aby mohly být zveřejněny na našich webových stránkách.

Ad 10)

Prof. S. Holý informoval o konferenci 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics v květnu 2008 a 25. konferenci DANUBIA-ADRIA na podzim 24. - 27.9.2008 v Českých Budějovicích a Českém Krumlově.

Ad 11)

Předsednictvo souhlasí s přijetím nových členů: Ing. M. Byrtus, Ph.D., Ing. B. Culek, Ph.D., Ing. A. Jonášová, Ing. J. Kala, CSc., Doc. Ing. V. Salajka, CSc..

Ad 12)

Doc. M. Okrouhlík předložil návrh z minulého hlavního výboru ČSM na ustanovení nové pobočky v Ostravě včetně navržení jejího zástupce. Předsednictvo se dohodlo, že bude kontaktovat doc. J. Zapoměla z VŠB – TU Ostrava k jeho vyjádření. Tento návrh se projedná na příštím zasedání.

Doc. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 14. 2. 2008