Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  • +420 266 053 045
  • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Předsednictvo » 12. 06. 2006

Zápis ze schůze předsednictva České společnosti pro mechaniku ze dne 12. června 2006

Přítomni: Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr. h. c., Prof. Ing. M. Balda, DrSc., Doc. Ing. M. Vlk, CSc., Prof. Ing. V. Zeman, DrSc., Prof. Ing. M. Růžička, CSc., Ing. J. Náprstek, DrSc.
Omluveni: Ing. J. Dobiáš, CSc.

Program:

  1. Zápis z minulého zasedání
  2. Zpráva o hospodaření ČSM (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
  3. Diskuse o další činnosti a výsledky voleb v loňském roce
  4. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
  5. Soutěže mladých pracovníků, statut ceny Prof. Babušky
  6. Konference
  7. Noví členové
  8. Různé
Ad 1)

Prof. Frýba přivítal přítomné a zahájil zasedání. K zápisu z minulého zasedání nebyly žádné připomínky.

Ad 2)

Zprávu o hospodaření České společnosti pro mechaniku k 1.6.2006 přečetl Prof. Růžička. Informoval předsednictvo, že má v jednání dva nové kolektivní členy, a to Transgas, a. s. a Fakultu strojní ČVUT v Praze.

Dále naznačil, že by bylo vhodné rozesílat pozvánky na přednášky a semináře v elektronické podobě. Při té příležitosti Doc. Vlk a Ing. Náprstek přislíbili, že sekretariátu Společnosti zašlou e-mailový adresář, který mají v současné době k dispozici.

Ad 3)

Na návrh Prof. Růžičky zvala ČSM od roku 2004 na své zasedání předsedy odborných skupin a poboček. Vzhledem k tomu, že se již vystřídali všichni předsedové, získali jsme v uplynulých dvou letech dostatečný přehled o jejich činnosti. Předsednictvo se dohodlo, že po roční pauze začne znovu zvát na svá zasedání opět předsedy odborných skupin a poboček. Předsednictvo projednalo též návrh na výjezdní zasedání do pobočky v Plzni nebo Liberci, vzhledem k tomu, že zasedání v Brně na podzim 2004 se velice líbilo. Předsednictvo se dohodlo, že výhledově by se mohlo uskutečnit v Liberci, po dohodě s Ing. J. Jágrovou, CSc.

Ad 4)

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti ing. Dobiáše informoval o Bulletinu Společnosti Prof. Frýba. Uvedl, že článek do Bulletinu k 80. narozeninám Prof. Ing. Dr. I. Babušky, DrSc. z University of Texas napíše Prof. RNDr. K. Segeth, CSc. z Matematického ústavu AV ČR. K životnímu jubileu Doc. Ing. L. Lamboje, CSc. ze Stavební fakulty ČVUT v Praze zajistí článek do kroniky Bulletinu Doc. Ing. J. Máca, CSc. z téže fakulty. Nekrolog na významného a světově uznávaného odborníka s více než stem publikací Prof. Ing. Hynka Šertlera, DrSc. zajistí Prof. Ing. J. Čáp, DrSc. z Dopravní fakulty J. Pernera Univerzity Pardubice.

Dále uvedl, že na našich webových stránkách je možné najít v elektronické podobě nejen očekávané akce, zápisy z jednání, výsledky soutěží či výroční zprávy, ale i Bulletin ČSM.

Ad 5)

Prof. Frýba informoval o letošním vyhlášení soutěží – Cena Prof. Babušky a Cena akademika Bažanta. Dr. Náprstek, jako člen hodnotitelské komise Babuškovy ceny, zdůraznil dobrou úroveň a zvyšující se počet přihlášených prací. Prof. Frýba dále uvedl, že na minulém zasedání hlavního výboru byla odsouhlasena změna statutu Ceny Prof. Babušky. Změna se týkala rozdělení prací na 1.doktorandské a doktorské a 2. studentské a absolventské. Návrh byl zaslán Jednotě českých matematiků a fyziků k posouzení. Předsednictvo JČMF se změnou souhlasilo. Nový statut platí od roku 2006 a je také uveden na našich webových stránkách.

Ad 6)

Dr. Náprstek informoval o proběhlé konferenci Inženýrská mechanika 2006 ve Svratce ve dnech 15. 5. - 18. 5. 2006. Uvedl, že průběh konference byl velmi zdařilý a cílem v pořadí již 12. konference bylo získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v ČR. Dále uvedl, že Česká společnost pro mechaniku se podílela formou účelového projektu na snížení vložného čtyřem mladým pracovníkům, kteří se konference účastnili písemným příspěvkem a přednáškou ve výši 5.000,- Kč.

Prof. Zeman informoval o konferenci Výpočtová mechanika 2006 v Nečtinách, která se bude konat ve dnech 6. 11. - 8. 11. 2006. Cílem vědecké konference s mezinárodní účastí je seznámit účastníky i širší veřejnost formou publikací ve sborníku s výsledky vědecko-výzkumné práce doktorandů a pracovníků v oblastech inženýrské mechaniky za uplynulý rok.

Předsednictvo bylo seznámeno s konferencí Experimentální analýza napětí 2006, která proběhla v Červeným Kláštore, Pieniny na Slovensku ve dnech 23. - 26. 5. 2006 pod záštitou Dr. h. c. Prof. Ing. Františka Trebuni, CSc. ze Strojní fakulty Technické univerzity v Košicích, při příležitosti stého výročí narození Prof. Ing. A. Doktora, který stál při založení Vysoké školy technické v Košicích.

Ad 7)

Předsednictvo souhlasí s přijetím nového člena Ing. Davida Cirkla, Ph.D.

Ad 8)

Prof. Frýba informoval o přípravě kongresu IUTAM (Český národní komitét pro teoretickou a aplikovanou mechaniku) v Americe. Dřív se tuto organizaci staral Ing. R. Dvořák, DrSc. a nyní na únorovém zasedání hlavního výboru ČSM byl navržen reprezentantem ČR a tedy předsedou Doc. Ing. M. Okrouhlík, CSc., který s navrženou funkcí souhlasil. Kongres žádá témata přednášek a přednášejících dopředu a tak předsednictvo navrhlo, že by možnost výběru témat nabídlo Ing. V. Kafkovi, DrSc. z ÚTAM AV ČR a Prof. Ing. J. Příhodovi, CSc. z ÚT AV ČR.

Prof. Frýba dále informoval, že dostal dopis od Ing. L.Hynčíka, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni za účelem podnícení vzájemného kontaktu mezi ČSM a Českou automobilovou společností jejíž je členem. Konkrétně o vzájemné informovanosti o zajímavých akcích. Prof. Frýba doporučil jako kontaktní osobu Prof. Ing. M. Steinera, DrSc. z Dopravní fakulty ČVUT v Praze.

Prof. Ing. L.Frýba, DrSc., Dr.h.c.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 27. 6. 2006