Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Předsednictvo » 12. 10. 2010

Zápis ze zasedání předsednictva České společnosti pro mechaniku ze dne 12. října 2010

Přítomni: Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. M. Růžička, CSc., Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc., Ing. J. Náprstek, DrSc., Ing. J. Dobiáš, CSc., Ing. J. Jágrová, CSc.

Host: Prof. Ing. S. Vejvoda, CSc., Ing. Jakub Gottvald

Omluveni: Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c., Prof. Ing. J. Petruška, CSc.

Program:

 1. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Prof. Ing. J. Rosenbergovi, Prof. Ing. S. Vejvodovi, CSc. a Prof. Ing. S. Holému, CSc.
 2. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 3. Zpráva o hospodaření ČSM (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Kontaktování nových kolektivních členů
 5. Dotace na rok 2011
 6. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 7. Soutěž o Cenu prof. Babušky v roce 2010
 8. Návrhy na kandidáty do nového Výkonného výboru Rady vědeckých společností ČR
 9. Prezentace ČSM na semináři Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2010
 10. Návrh na nového zástupce kolektivního člena Ústavu aplikované mechaniky Brno
 11. Volby do místních poboček a odborných skupin ČSM
 12. Konference
 13. Noví členové
 14. Různé
  • - platby do EUROMECHu
  • - webové stránky ČSM
  • - úmrtí Ing. O.Kropáče, DrSc.
Ad 1)

Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání. K významným životním jubileím předal čestné diplomy Prof. Rosenbergovi a Prof. Vejvodovi. Oba se vyjádřili, že si toho velmi váží a cení.

Prof. Holý se ze zasedání omluvil a tak mu čestný diplom k narozeninám bude zaslán poštou.

Ad 2)

Jednotlivé body zápisu z minulého zasedání stručně přečetla Ing. Havlínová. Prof. Okrouhlík se vyjádřil k práci předsednictva IUTAMu. Zdůraznil, že činnost je neuspokojivá a že je potřeba udělat vstupní krok ke změně.

Ad 3,4,9,12)

Prof. Růžička seznámil předsednictvo s hospodařením Společnosti za první pololetí letošního roku. Zdůraznil především pořádání soutěží o nejlepší příspěvek autora mladšího 35 let přednesený na konferencích Inženýrská mechanika 2010 a konference EAN 2010. Tento trend bude pokračovat i nadále, týká se to konference Výpočtová mechanika 2010, Kolokvium Dynamika tekutin 2010 a seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Také ještě informoval o soutěži Cena akademika Bažanta, která proběhla v červnu letošního roku a Společnost odměnila vítěze finanční částkou.

Uvedl také, že má rozjednané nové kolektivní členy se kterými by chtěl ještě letos uzavřít smlouvu o spolupráci.

Ad 5)

Žádost o finanční dotaci na rok 2011 bude opět formou čtyř účelových projektů: Přednášková a popularizační činnost společnosti, Vydavatelská a ediční činnost související s Bulletinem České společnosti pro mechaniku, Soutěž mladých pracovníků v oboru počítačových věd a oboru mechaniky a Vyhodnocení a ocenění příspěvků mladých pracovníků do 35 let v oboru Aplikovaná mechanika.

Ad 6)

O Bulletinu Společnosti informoval Ing. Dobiáš. Požádal členy předsednictva především o příspěvky do Bulletinu a též o pomoc s vypracováním článků do kroniky.

Ad 7)

Ing. Náprstek seznámil předsednictvo s velkým počtem přihlášených prací do letošního ročníku o Cenu prof. Babušky. Prof. Okrouhlík uvedl, že velká účast vyplývá ze široké prezentace a propagace ČSM na různých akcích, seminářích a konferencích. Celkem bylo přihlášeno 29 prací. V příštím roce počítá hlavní výbor rozšířit hodnotitelskou komisi o dva členy, vzhledem k zátěži pro komisi.

Při této příležitosti také informoval o tom, že předsedou JČMF už není Doc. Zajac, ale RNDr. Josef Kubát.

Ad 8)

Předsednictvo jednohlasně schválilo a navrhlo, aby reprezentantem na kandidáta do nového Výkonného výboru RVS ČR na další čtyřleté období byl Prof. Okrouhlík. Na RVS ČR to ohlásí písemně sekretariát Společnosti.

Ad 10)

Prof. Vejvoda, který byl dlouholetým zástupcem kolektivního člena Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o. a z tohoto ústavu odchází, navrhl oslovit ředitele ústavu a požádat ho o ustanovení nového zástupce. ČSM zašle písemnou žádost.

Ad 11)

Volby do místních poboček a odborných skupin stále probíhají. Výsledky voleb mají být hotové do konce roku.

Ad 12)

Prof. Okrouhlík informoval o sporu s firmou European City Guide. Dokumenty podepsané Prof. Frýbou dne 4.1.2007 nás zavazovaly k platbě 937 EUR ročně a nebyly nikdy oficiálně vypovězeny. Je po nás požadována platba 3 x 937 EUR dopisem ze dne 28.4.2010. Po konzultaci s Prof. Růžičkou a právníkem JUDr. V. Trojanem byl napsán ECG dopis vysvětlující, že platbu odmítáme zaplatit, neboť ze strany ECG nikdy nedošlo k plnění.

Ad 13)

Předsednictvo souhlasí s přijetím nových členů: Ing. Adam Civín, Ing. Milan Matějka, Ph.D., Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. a Doc. Ing. Štefan Segla, CSc..

Ad 14)

Společnost zaplatila na letošní rok poplatky v EUROMECHu, jak za institucionální, tak za individuální členství. Institucionální členství nám uhradí čtyři ústavy. Stále ještě nejsou vyřešeny výhody individuálního členství, které musí prof. Okrouhlík zaurgovat.

Webové stránky Společnosti jsou pravidelně aktualizovány a vedeny firmou NUX. Prof. Okrouhlík zdůraznil, že firma pracuje spolehlivě.

Prof. Růžička slíbil dodělat e-mailovou databázi členů s pomocí mladých pracovníků katedry na ČVUT v Praze. Každý člen dostane výzvu se žádostí o aktualizaci svých mailových adres.

Prof. Okrouhlík také připomenul úmrtí Ing. O. Kropáče, DrSc. Uvedl, že jeho články v Bulletinu Společnosti se staly velmi oblíbenými. Publikoval i pod pseudonymem C. A. Pork. Také zdůraznil, že v roce 2005 daroval České společnosti pro mechaniku nemalý finanční dar. Vzpomínku na Ing. Kropáče najdete v Bulletinu 2/2010.

[thumb-foto1.jpg] [thumb-foto2.jpg] [thumb-foto3.jpg]


Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda
České společnosti pro mechaniku

Zapsala: J. Havlínová
V Praze dne 19. 10. 2010