Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Předsednictvo » 16. 03. 2010

Zápis ze zasedání předsednictva České společnosti pro mechaniku ze dne 16. března 2010

Přítomni: Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c., Prof. Ing. J. Petruška, CSc., Prof. Ing. M. Růžička, CSc., Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc., Ing. J. Dobiáš, CSc., Ing. J. Jágrová, CSc.

Host: Doc. Ing. M. Vlk, CSc.

Omluven: Ing. J. Náprstek, DrSc.

Program:

 1. 1. Předání čestného diplomu k životnímu jubileu Prof. Ing. M. Růžičkovi, CSc.
 2. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 3. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2009 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 4. Zpráva o hospodaření ČSM za rok 2009 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 5. Kontaktování nových kolektivních členů
 6. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 7. Možnost převedení titulu Inženýrská mechanika pod záštitu České společnosti pro mechaniku
 8. Spolupráce s Polskou republikou
 9. Příprava voleb do místních poboček a odborných skupin ČSM
 10. Přeložení webových stránek ČSM do anglického jazyka
 11. Konference
 12. Noví členové
 13. Různé
  • - Výstava v budově Akademie věd ČR při příležitosti 20. výročí vzniku Rady vědeckých společností – prezentace aktivity vědeckých společností v prostorách AV ČR
  • - EUROMECH
  • - Nový slovník terminologie pro teorii strojů a mechanismů
Ad 1)

Prof. Okrouhlík zahájil zasedání a předal čestný diplom k životnímu jubileu prof. Růžičkovi a popřál mu jménem České společnosti pro mechaniku i jménem svým. Prof. Růžička poděkoval přítomným za gratulaci.

Ad 2)

Ing. Havlínová stručně informovala o splnění jednotlivých bodů z minulého zasedání. Uvedla, že účelový projekt na rok 2010 s názvem Anglicko – český terminologický slovník mechaniky strojů ve výši 7.000,- Kč byl Radou vědeckých společností zamítnut, vzhledem k tomu, že žádosti vědeckých společností o finanční dotaci značně přesahovaly limit daný Akademií věd ČR. Ostatní projekty zůstávají ve stejné výši. Předsednictvo se dohodlo kontaktovat prof. Mácu ohledně spolupořádání Soutěže o cenu akademika Bažanta na letošní rok, vzhledem k vyjádření prof. Bittnara na minulém zasedání.

Ad 3)

Zprávu o činnosti ČSM za rok 2009 přečetl doc. Vlk. Zdůraznil především pořádání konferencí, seminářů, přednášek jak národních, tak mezinárodních. Zhodnotil organizování a vypisování kurzů, školení, akce pro školy, soutěže a oceňování studentů či vědeckých pracovníků. Dále uvedl, že mezinárodní aktivity se soustřeďují zejména na spolupráci se zahraničními univerzitami a řada členů působí jako odborní poradci rozličných zaměření a jsou členy významných zahraničních společností. A v neposlední řadě zdůraznil vydávání časopisu Bulletin a spoluúčast na vydávání i jiných publikací. Mnozí z řad Společnosti jsou členy redakčních rad renomovaných vědeckých časopisů. Prof. Okrouhlík poděkoval doc. Vlkovi za pečlivé zpracování výroční zprávy.

Ad 4)

Prof. Růžička seznámil předsednictvo s rozpočtem z roku 2009 a s návrhem rozpočtu na rok 2010. Předložil statistické údaje příjmů a výdajů od roku 2003. Uvedl, že do příjmů v roce 2009 se promítlo i zvýšení individuálních členských příspěvků. Zdůraznil, že do dvou let by chtěl zvýšenou aktivitou dosáhnout příjmů okolo 500.000,- Kč. Poté přečetl přehled kolektivních členů a jejich kolektivní příspěvek. Uvedl také, že Společnost se finančně podílela na účelovém projektu s názvem: „Podpora mladých vědeckých pracovníků, studentů a doktorandů oboru Aplikovaná mechanika na konferenci Výpočtová mechanika 2009“ ve výši 7.000,- Kč. Prof. Okrouhlík vysoce ocenil práci prof. Růžičky jak po formální tak i věcné stránce.

Ad 5)

Prof. Okrouhlík informoval předsednictvo, že vyjednal od roku 2009 navýšení kolektivního členského příspěvku u MESAS ESI s.r.o. o 4.000,- Kč ročně. Dále informoval, že dohodnul nového kolektivního člena SVS FEM s.r.o. v Brně a v jednání je firma Huisman Konstrukce s.r.o. Sviadnov. Od roku 2010 však RWE Transgas Net, s.r.o. své členství zrušil. Dále vyzval členy předsednictva a požádal je o získávání nových kolektivních členů. Ing. Dobiáš slíbil oslovit firmu VAMET s.r.o., Prof. Frýba projektanty, prof. Rosenberg menší projekční firmy, prof. Petruška zkusí oslovit firmu ve Velké Bíteši a Mendelovu univerzitu v Brně o navýšení kolektivního členského příspěvku ze 4.000,- Kč na 8.000,- Kč, prof. Růžička firmu Škoda Power a ing. Jágrová se zeptá v Technické univerzitě v Liberci o navýšení stávajícího příspěvku.

Ad 6)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu 3/2009 ve kterém zveřejnil zajímavé dopisy J. Jinocha ze Swansea. V Bulletinu 1/2010 bude organizační část, Babuškova cena a příspěvek od ing. Pleška. Ing. Dobiáš dále požádal členy předsednictva o pomoc při psaní článků do kroniky Bulletinu.

Ad 7)

Prof. Okrouhlík informoval o možnosti převedení časopisu Inženýrská mechanika pod záštitu České společnosti pro mechaniku. Uvedl, že členů pro Sdružení pro inženýrskou mechaniku je 14 a členský příspěvek pro rok 2010 činí 45.000,- Kč. V současné době se připravuje příkazní smlouva o zajišťování vydávání časopisu Inženýrská mechanika v zastoupení Sdružení pro inženýrskou mechaniku, kde Česká společnost pro mechaniku bude vystupovat jako Příkazník. Předsednictvo s rolí ČSM jako Příkazníka souhlasí.

Ad 8)

Prof. Okrouhlík informoval o možnosti širší spolupráce s Polskou republikou, doposud se spolupráce týkala pouze výměny časopisů. Vše je zatím v jednání.

Ad 9)

Prof. Okrouhlík připomněl, že je třeba do konce letošního roku provést volby nových funkcionářů do místních poboček a odborných skupin na další období. Předsedové budou písemně vyzváni a bude jim doporučeno, aby volby proběhly v elektronické podobě.

Ad 10)

Předsednictvo požádalo prof. Růžičku, aby si vzal na starost přeložení našich webových stránek do anglického jazyka. Prof. Okrouhlík uvedl, že webové stránky ČSM jsou pravidelně aktualizovány a svoje stránky na Internetu mají také čtyři odborné skupiny.

Ad 11)

Ing. Jágrová informovala, že v Liberci proběhne letos Doktorandská konference, která je putovní. Dále byla zmínka o 48. mezinárodní konferenci Experimentální analýza napětí 2010, která proběhne 31.5.-3.6.2010 ve Velkých Losinách, mezinárodní konference Inženýrská mechanika 2010, která proběhne 10.5.-13.5.2010 ve Svratce, konference Výpočtová mechanika 2010 v Nečtinech a seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2010 v Praze. Prof. Okrouhlík uvedl, že na některých konferencích bude Česká společnost pro mechaniku vypisovat soutěže o nejlepší příspěvek přednesený mladými pracovníky.

Ad 12)

Předsednictvo souhlasí s přijetím nových členů:
Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D., Ing. Marcela Faltýnová, Ing. Milan Hanuš, Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D., Ing. Blanka Skočilasová, Doc. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Martin Svoboda, Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc..

Ad 13)

Prof. Okrouhlík informoval o připravované výstavě k 20. výročí založení Rady vědeckých společností, která se uskuteční v termínu od 1.11. do 14.11.2010 ve výstavních prostorách budovy AV ČR na Národní třídě. Formy prezentace jsou: vlastní poster, pasivní exponát, interaktivní exponát nebo informační materiály se základní informací o Společnosti. Celé znění dopisu naleznete na našich webových stránkách http://www.csm.cz.

Dále prof. Okrouhlík informoval o placení mezinárodního členského příspěvku do EUROMECHu. Problémy, které se s placením vyskytly, by se měly v nejbližší době vyřešit.

Prof. Okrouhlík dále uvedl, že je hotový nový slovník terminologie pro teorii strojů a mechanismů. Prof. Novotný, který slovník vypracoval, ale bohužel minulý měsíc zemřel. Na slovníku pracoval ještě prof. Höschl, který text recenzoval a ing. Zima, který jej převedl do vhodného databázového programu. V nejbližší době bude zveřejněn na našich webových stránkách a na stránkách Ústavu termomechaniky, AV ČR, v.v.i..

Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda
České společnosti pro mechaniku

Zapsala: J. Havlínová
V Praze dne 25. 3. 2010