Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Předsednictvo » 23. 05. 2005

Zápis ze schůze předsednictva České společnosti pro mechaniku ze dne 23. května 2005

Přítomni: Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c., Prof. Ing. M. Balda, DrSc., Prof. Ing. V. Zeman, DrSc., Doc. Ing. M. Růžička, CSc., Ing. J. Dobiáš, CSc.
Omluveni: Prof. Ing. J. Slavík, CSc., Ing. J. Náprstek, DrSc.
Hosté: Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc., Doc. Dr. Ing. A. Tondl, DrSc., Prof. RNDr. L. Kunz, CSc.

Program:

 1. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Prof. Ing. J. Rosenberga, DrSc. a doc. Dr. Ing. A. Tondla, DrSc.
 2. Zápis z minulého zasedání
 3. Hospodaření ČSM (doc. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Finanční prostředky z EU
 5. Projednání činnosti pobočky a odborné skupiny:
  • Plzeňská pobočka (Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc.)
  • Mechanika únavového porušování materiálu (Prof. RNDr. L. Kunz, CSc.)
 6. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 7. Soutěže Prof. Babušky a Prof. Bažanta
 8. Konference
 9. Noví členové
 10. Různé
Ad 1)

Prof. Frýba přivítal přítomné a zahájil zasedání. Poté předal čestný diplom k životnímu jubileu Prof. Rosenbergovi a zdůraznil přitom jeho vědeckou práci i práci pro Společnost. Vzhledem k nepřítomnosti doc. Tondla se předsednictvo dohodlo, že čestný diplom mu předá na příští schůzce, kam doc. Tondla opět pozve.

Ad 2)

K zápisu z minulého zasedání nebyly žádné připomínky.

Ad 3)

Zprávu o hospodaření České společnosti pro mechaniku k 1. 4. 2005 přečetl doc. Růžička. Informoval předsednictvo, že dohodl nového kolektivního člena – CompoTech PLUS, s.r.o. Sušice a kolektivní členský příspěvek na rok 2005 je 10.000,- Kč. Dále uvedl, že má rozjednané další dva podniky.

Ad 4)

Prof. Frýba informoval o možnostech získávat finanční prostředky z Evropské unie. Nabídky se týkaly především spolupráce v evropských projektech. Předsednictvo pověřilo Prof. Baldu, aby pro příští schůzku vypracoval návrh, co by šlo v našich podmínkách udělat.

Ad 5)

Předsednictvo projednalo činnost vybrané pobočky a odborné skupiny.

a)

Prof. Rosenberg seznámil předsednictvo s činností plzeňské pobočky. Zdůraznil především bohatou přednáškovou činnost, řada z nich byla mezinárodních, spolupráci na konferencích, seminářích a Workshopu. Na rok 2005 je plánovaná 21. konference s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 2005, která proběhne začátkem listopadu, dále uvedl spolupráci s Evropským výborem na zajištění šesté evropské konference Turbomachinery – Fluid Dynamics and Thermodynamics ve Francii, spolupráci sZČU na zajištění konference s mezinárodní účastí Energetické stroje – termomechanika – mechanika tekutin 2005 v Plzni, uspořádání semináře na počest stého výročí od narození Prof. Dr. Ing. Jana Jůzy a spolupráci na zajištění mezinárodního semináře 19th Workshop on Turbomachinary 2005 ve Stuttgartě.

b)

Tento bod vzhledem k nepřítomnosti Prof. Kunze odpadl. Předsednictvo se dohodlo, že Prof. Kunze pozve na jednu zpříštích schůzek.

Ad 6)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu ČSM. První číslo letošního roku je hotové. Ing. Dobiáš dále informoval, že právě Bulletin 1/05 je prvním číslem, které je vloženo na naše internetové stránky www.csm.cz a každé další tam bude také. Dále uvedl, že na naše webové stránky bude uvádět i očekávané události a akce. V Bulletinu 2/05 bude úvodník o nové elektronické podobě Bulletinu. Ing. Dobiáš také požádal předsednictvo o spolupráci při zadávání významných jubileí na rok 2005 do kroniky v Bulletinu.

Ad 7)

Prof. Frýba informoval o soutěžích na letošní rok, především o Cenu Prof. Babušky, právě se rozesílá letošní ročník. Co se týká nadace Prof. Babušky, tak Prof. Segeth jede k Prof. Babuškovi v červenci, dohodnout s ním nadaci. Dále Cena akademika Bažanta, hlavním organizátorem je Stavební fakulta ČVUT v Praze.

Ad 8)

Prof. Frýba připomenul některé konference, které se uskuteční letos. Především Inženýrská mechanika 2005, národní konference ve Svratce 9. - 12. 5. 2005 vpořadí již 11. konference a konference Výpočtová mechanika 2005 v Nečtinech.

Ad 9)

Předsednictvo souhlasí s přijetím nových členů: Ing. Václav Dvořák, Ph.D. a Doc. Ing. Bohdana Marvalová, CSc.

Ad 10)

Prof. Frýba informoval o slavnostním semináři pořádaného k 80. narozeninám Prof. Höschla v Liberci. Za Českou společnost pro mechaniku předal Prof. Frýba Prof. Höschlovi čestný diplom. Dále Prof. Frýba připomněl, že v letošním roce proběhnou volby nového výboru poboček a odborných skupin.

Prof. Ing. L.Frýba, DrSc., Dr.h.c.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 31. 5. 2005