Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Předsednictvo » 25. 06. 2009

Zápis ze zasedání předsednictva České společnosti pro mechaniku ze dne 25.6.2009

Přítomni: Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c., Prof. Ing. J. Petruška, CSc., Prof. Ing. M. Růžička, CSc., Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc., Ing. J. Dobiáš, CSc., Ing. J. Jágrová, CSc.
Omluveni: Ing. J. Náprstek, DrSc.

Program:

 1. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 2. Zpráva o hospodaření ČSM k 1.5.2009 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 3. Kontaktování nových kolektivních členů
 4. Volba nového člena revizní komise (místo odstupujícího prof. Holého)
 5. Úpravy webové stránky ČSM
 6. Organizace odborně společenských aktivit
 7. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 8. Prezentace České společnosti pro mechaniku na konferencích
 9. Ustanovení nových čestných členů ČSM
 10. Konference
 11. Noví členové
 12. Různé
Ad 1)

Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání.

Ad 2)

Se zprávou o hospodaření ČSM seznámil prof. Růžička. Uvedl konkrétní výdaje a příjmy Společnosti za první čtyři měsíce a porovnal skutečnost a plán. Informoval také, že letos po několika letech se opět budeme finančně podílet na Ceně o akademika Bažanta, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze. Též uvedl, že již tradičně se finančně účastníme formou účelového projektu na podpoře mladých pracovníků a studentů na konferenci Výpočtová mechanika 2009.

Ad 3)

Prof. Okrouhlík informoval o setkání s prof. Vintrem, děkanem Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, ohledně kolektivního členství a též s ing. Michálkem z Vítkovic, a.s. v Ostravě. Uvedl, že byli velice vstřícní, ale do současné doby nic konkrétního nevzešlo.

Prof. Rosenberg při té příležitosti slíbil zajistit zvýšení kolektivního členského příspěvku MECAS ESI, s.r.o. z 1.000,- Kč na vyšší částku.

Ad 4)

Předsednictvo zvolilo za odstupujícího prof. Holého, nového člena revizní komise Prof. Ing. Jiřího Křena, CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni.

Ad 5)

Prof. Okrouhlík informoval, že webové stránky České společnosti pro mechaniku www.csm.cz prošly rekonstrukcí a podávají základní i podrobné informace nejen o činnosti Společnosti. Jsou na nich zachyceny konference, semináře, pozvánky na akce či struktura i archív akcí a také zprostředkovávají vstup do Bulletinu Společnosti od jejího vzniku. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Předsednictvo požádalo prof. Růžičku, aby si vzal na starost pětiminutovou filmovou upoutávku na titulní stranu a překlad stránek do angličtiny.

Ad 6, 8,10)

Prof. Okrouhlík uvedl, že oslovil Japonskou a Polskou společnost pro mechaniku (Japan Society of Mechanical Engineers, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics) se kterými máme dlouholetou spolupráci v oblasti výměny časopisů a vyzval je k širší spolupráci. Odezvy se nedočkal.

Prof. Okrouhlík dále informoval, že reprezentoval Českou společnost pro mechaniku na několika konferencích formou přednášek a zmínil i cíle Společnosti. Např. Experimentální analýza napětí 2009 8.6.2009, Inženýrská mechanika 2009 11.5.2009 a při křtu knihy prof. Höschla Eseje o mechanice v dubnu 2009. Uvedl, že na podzim letošního roku připraví přednášku na konferenci Výpočtová mechanika 2009 v Nečtinech a na seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009 v Brně 26.11.2009.

Prof. Růžička informoval o Semináři o výpočetní únavové analýze 2009 & 3. setkání uživatelů PragTic v Mlýnhotelu Vílanec od 3.-5.11.2009 a o kurzu Letní školy mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí konaného od 31.8.-4.9.2009 v hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm. Obě konference jsou mimo jiné i pod záštitou České společnosti pro mechaniku a jen na ně odkaz z našich webových stránek.

Ad 7)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu Společnosti a požádal členy předsednictva o spolupráci při přípravě kroniky Bulletinu. Prof. Rosenberg slíbil zajistit autora článku věnovanému prof. Baldovi. Prof. Frýba najde autora článku o prof. Šejnohovi a ing. Náprstkovi.

Ad 9)

Prof. Okrouhlík připomenul, že na posledním zasedání hlavního výboru ze dne 3.3.2009 bylo zvoleno 11 nových čestných členů České společnosti pro mechaniku. 7 z ČR a 4 ze zahraničí. Uvedl, že prof. Bažantovi předal osobně blahopřejný dopis 30.3.2009 na ČVUT v Praze, kde měl přednášku a prof. Mangovi spolu s prof. Růžičkou a ing. Pleškem na společenském obědě.

Všechny nové čestné členy požádal o stručné curriculum vitae. Vzhledem k tomu, že každý člen zprávu o sobě pojal jinak, slíbil prof. Okrouhlík dát článkům jednotnou formu. Texty budou zveřejněny v Bulletinu Společnosti a na našich webových stránkách.

Předsednictvo se dohodlo ohledně předání blahopřejných dopisů ostatním čestným členům takto:

Prof. Pirner, doc. Tondl, prof. Frýba a dr. Půst budou pozváni na hlavní výbor ČSM , který se bude konat koncem září začátkem října, prof. Höschlovi a prof. Křupkovi předá dopis prof. Okrouhlík a prof. Petruška na semináři Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009 v Brně 26.11.2009 a prof. Baldovi na konferenci Výpočtová mechanika 2009 v Nečtinech 9.11.2009. Co se týká zahraničních čestných členů, prof. Okrouhlík vyzve prof. Dvořáka, aby se ke jmenování vyjádřil a předání dopisu prof. Babuškovi se spojí s vyhlášením jeho ceny.

Ad 11)

Předsednictvo souhlasí s přijetím nových členů: Ing. Dušan Vincour, Ph.D. a Doc. Ing. Libor Severa, Ph.D..

Ad 12)

Dále prof. Okrouhlík informoval o novém rozšířeném slovníku terminologie pro teorii strojů a mechanismů, který vypracoval prof. Novotný z Brna. Vzhledem k tomu, že práce nepokročily, je třeba spolupracovníky na slovníku pracující popohnat.

Prof. Růžička uvedl, že připravuje elektronickou databázi Společnosti.
Předsednictvo se také dohodlo zaurgovat předsedy odborných skupin ČSM, aby stručně charakterizovali základní informace, zaměření a poslání jejich skupiny k uveřejnění na naše webové stránky, čímž chceme činnost odborných skupin přiblížit širší veřejnosti.

Zapsala: Ing. J. Havlínová
V Praze dne 13.8.2009

Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku