Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Předsednictvo » 26. 03. 2013

Zápis ze zasedání předsednictva České společnosti pro mechaniku ze dne 26. března 2013

Přítomni: Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. M. Růžička, CSc., Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc., Prof. Ing. J. Petruška, CSc., Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c., Ing. J. Dobiáš, CSc., Ing. J. Náprstek, DrSc., Ing. J. Jágrová, CSc.

Host: Prof. Ing. M. Balda, DrSc., Prof. RNDr. M. Feistauer, DrSc., Dr.h.c., Doc. Ing. M. Vlk, CSc., Prof. RNDr. I. Marek, DrSc.

Omluveni: Doc. Ing. J. Rippl, DrSc.

Program:

 1. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2012 Prof. Ing. M. Baldovi, DrSc.
 2. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Ing. J. Dobiášovi, CSc., Prof. RNDr. M. Feistauerovi, DrSc., Dr.h.c., Prof. RNDr. I. Markovi, DrSc. a Doc. Ing. J. Ripplovi, DrSc.
 3. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 4. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2012 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 5. Zpráva o hospodaření ČSM za rok 2012 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 6. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 7. Volby hlavního výboru
 8. Intranet databáze členů na webových stránkách ČSM
 9. Cena prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku na rok 2013
 10. Konference v roce 2013
 11. Noví členové
 12. Různé
Ad 1)

Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a předal čestný diplom a finanční odměnu za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2012 Prof. Baldovi za jeho přínos k dynamice rotorů velkých turbosoustrojí, za teoretické odvození a experimentální potvrzení vlivu pružných podpor na kritické otáčky rotorů. Jím odvozené teoretické poznatky se staly základem metodiky pro diagnostiku a řešení krizových stavů turbosoustrojí velkých výkonů.
Prof. Balda poděkoval za ocenění, kterého si velmi váží a poté krátce nastínil své začátky a působení ve vědecké dráze.

Ad 2)

Prof. Okrouhlík předal česné diplomy k životnímu jubileu Ing. Dobiášovi, Prof. Feistauerovi, a Prof. Markovi. Ze zdravotních důvodů byl omluven Doc. Rippl, který čestný diplom dostane poštou s blahopřejným dopisem.

Ad 3)

Ing. Havlínová stručně informovala o bodech z minulého zasedání.

Ad 4)

Doc. Vlk přečetl zprávu o činnosti ČSM za rok 2012. Shrnul přínos pro vědu, přínos pro školství, publikační činnost, přednáškovou činnost, přehled akcí uspořádaných odbornými skupinami a pobočkami, pořádání konferencí, statistické a organizační údaje.

Ad 5)

Prof. Růžička seznámil předsednictvo s hospodařením Společnosti za rok 2012. Informoval o jednotlivých příjmech a výdajích Společnosti.
Prof. Okrouhlík poděkoval Prof. Růžičkovi za jeho aktivní práci pro Společnost.

Ad 6)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu Společnosti a požádal Prof. Baldu o článek do příštího čísla Bulletinu.

Ad 7)

Prof. Okrouhlík informoval o proběhlých volbách nového hlavního výboru ČSM. Uvedl, že volební komise se sejde 4.4.2013 ve složení Ing. R. Kolman, Ph.D., Ing. A. Kruisová a Ing. J. Havlínová. 23.4.2013 se sejde nový a stávající hlavní výbor a vybere ze svého středu předsedu, místopředsedy, vědeckého tajemníka, hospodáře, předsedu a členy revizní komise.

Ad 8)

Prof. Růžička upozornil, že na našich webových stránkách www.csm.cz je nová ikona INTRANET. Jedná se o zefektivnění informovanosti členů Společnosti prostřednictvím intranetu, kde si budou členové sami spravovat a udržovat svoje osobní údaje a provádět změny. Prof. Okrouhlík poděkoval Prof. Růžičkovi za jeho vynaložené úsilí při vytváření nové databáze členů.

Ad 9)

Redakcím vybraných odborných časopisů, jak národních tak mezinárodních, byla rozeslána žádost o uveřejnění udělení Ceny Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2012 a požadavek na opětovné zveřejnění vyhlášení ceny na rok 2013.

Ad 10)

Konference v roce 2013:
Kolokvium Dynamika strojů 2013, 5.-6.2.2013 Ústav termomechaniky AV ĆR, v.v.i. Praha, Inženýrská mechanika 2013, 13.-16.5.2013 Svratka, 51. konference EAN 2013, 11.-13.6.2013 Koliba hotel, Litoměřice, Aplikovaná mechanika 2013, 15.-18.4.2013 Hotel Lankterna ve velkých Karlovicích, Výpočty metodou konečných prvků listopad 2013, Výpočtová mechanika listopad 2013, 30th Danubia-Adria symposium Experimental mechanics 25.-28.9.2013 Chorvatsko, Seminář o výpočetní únavové analýze 2013 & 5. setkání uživatelů PragTicu, 21.-23.říjen 2013, Hotel Rytířsko, Rytířsko, Jamné 153, ČR, Polymerní kompozity 2013, 28.-29.května 2013, Plzeň, Letní škola mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí 2013, 10.-13.září 2013, Parkhotel Skalní město v Prachovských skalách.

Ad 11)

Předsednictvo souhlasí s přijetím nových členů: Ing. Josef Bradáč, Ph.D., Doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D., Ing. Pavel Pačes, Ph.D. a Ing. Alena Petrenko.

Ad 12)

Prof. Rosenberg požádal předsednictvo o pomoc, aby navrhlo za něho zástupce v organizaci GAMM. Předsednictvo navrhlo kontaktovat Prof. Ing. J. Příhodu, CSc. z ÚT AV ČR, v.v.i..


Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda
České společnosti pro mechaniku

Zapsala: J. Havlínová
V Praze dne 10. 4. 2013