Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Předsednictvo » 28. 02. 2012

Zápis ze zasedání předsednictva České společnosti pro mechaniku ze dne 28. února 2012

Přítomni: Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. M. Růžička, CSc., Prof. Ing. J. Petruška, CSc., Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c., Ing. J. Dobiáš, CSc., Ing. J. Náprstek, DrSc., Ing. J. Jágrová, CSc.

Host: Prof. Ing. A. Tondl, DrSc., Ing. L. Půst, DrSc., Ing. R. Dvořák, DrSc.

Omluveni: Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc., Prof. Ing. M. Jirásek, DrSc., Doc. Ing. M. Vlk, CSc., Ing. J. Plešek, CSc.

Program:

 1. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2011 Prof. Ing. A. Tondlovi, DrSc.
 2. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu Ing. R. Dvořákovi, DrSc., Ing. L. Půstovi, DrSc. a Doc. Ing. M. Vlkovi, CSc.
 3. Zápis z minulého zasedání – projednání jednotlivých bodů
 4. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2011 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 5. Zpráva o hospodaření ČSM za rok 2011 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 6. Cena prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku na rok 2012
 7. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 8. Valné shromáždění v roce 2012
 9. Konference v roce 2012 a konference EUROMECH
 10. Návrh na pořádání intenzivních kurzů v oboru mechaniky
 11. Noví členové
 12. Různé
Ad 1)

Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a předal čestný diplom a finanční odměnu za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2011 Prof. Tondlovi za jeho dlouhodobý přínos k teorii dynamiky rotorů, nelineární mechaniky a zvláště pak za poslední výsledky v oboru autoparametrických systémů. Prof. Tondl krátce vzpomenul na svoji celoživotní tvorbu a na závěr poděkoval za ocenění, kterého si velmi váží.

Ad 2)

Prof. Okrouhlík předal česné diplomy k životnímu jubileu Ing. Dvořákovi a Ing. Půstovi. Oba vyslovili poděkování za projevený zájem. Doc. Vlk byl ze zdravotních důvodů omluven a k osobnímu předání diplomu byl pověřen Prof. Petruška. Poté se rozvinula neformální debata o mechanice.

Ad 3)

Ing. Havlínová stručně informovala o bodech z minulého zasedání.

Ad 4)

Zprávu o činnosti ČSM za rok 2011 přečetl za omluveného Doc. Vlka, který zprávu vypracoval, Ing. Dobiáš.

Zaměřil se především na publikační činnost, konference a semináře, pořádání akcí, mezinárodní aktivity a projekty. Uvedl, že Česká společnost pro mechaniku chápe svoje poslání především ve vytváření sjednocující základny pro pracovníky vysokých škol, ústavů Akademie věd a odborné praxe z různých oblastí mechaniky. Do svých aktivit zapojuje též studenty vysokých škol a doktorandy a tak jim umožňuje též mimoškolní neformální seznámení s pedagogy a vědci i s jejich prací. Rozvíjí však rovněž spolupráci s dalšími společnostmi a skupinami obdobného zaměření, a to jak zahraničními, tak i domácími. Řada členů Společnosti působí jako odborní poradci rozličných zaměření.

Ad 5)

Prof. Růžička seznámil předsednictvo s hospodařením Společnosti za rok 2011. Informoval o jednotlivých příjmech a výdajích, účelových projektech, soutěžích a výši příspěvků kolektivních členů. Uvedl, že na rok 2012 počítá s navýšením kolektivních členských příspěvků u několika firem. Také se zmínil o vytvoření profilu každého člena na našich webových stránkách, kde na základě přístupového kódu by měl každý člen možnost upravovat svoji stránku. Prof. Okrouhlík poděkoval prof. Růžičkovi za iniciativu.

Ad 6)

Prof. Okrouhlík informoval o změně stanov Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku. Změna se dotkla bodu 4 Stanov, namísto slova „žadatel“ je „kandidát“. Další věta pak zní: „Kandidát, doporučený učeným kolegou nebo tuzemskou či zahraniční institucí…“. Stanovy jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách

http://www.csm.cz/cena-prof-z-p-bazanta-pro-inzenyrskou-mechaniku/.

Předsednictvo se změnou souhlasilo.

Ad 7)

Ing. Dobiáš uvedl, že článek v Bulletinu 3/2011 s názvem Maturita po francouzsku, měl velký ohlas. V čísle 1/2012 bude výroční zpráva ČSM za rok 2011 a článek od Prof. Zemana a Doc. Hlaváče. Dále oslovil předsednictvo se žádostí o pomoc do kroniky Bulletinu.

Ad 8)

Předsednictvo se dohodlo, že Valné shromáždění ČSM se bude konat na Akademie věd ČR na jaře 2012 a přednášku tam prosloví Prof. Höschl. Prof. Okrouhlík slíbil připravit průřez činností ČSM včetně promítání fotografií a Prof. Růžička připraví grafickou podobu hospodaření.

Ad 9)

Kolokvium Dynamika strojů 2012, 7.-8.2.2012 Ústav termomechaniky AV ĆR, v.v.i., Inženýrská mechanika 2012, 14.-17.5.2012 Svratka, EAN 2012, 4.-7.6.2012 Tábor, Aplikovaná mechanika 2012, 16.-18.4.2012, Plzeň, Výpočty metodou konečných prvků listopad Brno, Výpočtová mechanika 2012, 5.11-7.11.2012, Železná Ruda.

Ad 10)

Prof. Okrouhlík informoval, že má 10 příspěvků na pořádání intenzivních kurzů v oboru mechaniky a svazek ručně psaných článků a postřehů od Prof. Brepty. Po uspořádání by se daly otisknout v Bulletinu Společnosti a uveřejnit na našich webových stránkách.

Ad 11)

Předsednictvo souhlasí s přijetím nových členů: Prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. a Ing. Norbert Dolejš.

Ad 12)

Společné zasedání Valné hromady Sdružení pro Inženýrskou mechaniku a Redakční rady časopisu Engineering Mechanics se konala v pondělí 27.2.2012. v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i.. Žádost o začlenění časopisu Engineering Mechanics do databáze SCOPUS byla zamítnuta s poukazem na to, že časopis má příliš lokální charakter.


Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda
České společnosti pro mechaniku

Zapsala: J. Havlínová
V Praze dne 20. 3. 2012