Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Předsednictvo » 28. 06. 2017

Zápis ze zasedání předsednictva České společnosti pro mechaniku, z.s., které se konalo dne 28. června 2017 od 13.00 hod. v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze 8.

Přítomni: Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Ing. J. Dobiáš, CSc., Ing. J. Jágrová, CSc. Ing. J. Náprstek, DrSc., Prof. Ing. J. Petruška, CSc., Prof. Ing. M. Růžička, CSc.

Hosté: Prof. RNDr. D. Lukáš, CSc., Doc. Ing. I. Petríková, Ph.D., Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.

Omluven: Prof. Ing. J. Rosenberg, DrSc.,

Program:

 1. Schválení nového volebního řádu a návrh termínu voleb
 2. Bulletin ČSM (Doc. Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 3. Zřízení nové odborné skupiny Mechanika nano-materiálů (Prof. RNDr. D. Lukáš, CSc.)
 4. Cena akademika Bažanta za rok 2017 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 5. Včlenění národního komitétu IUTAM do činnosti ČSM (Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.)
 6. Včlenění národního komitétu IFToMM do činnosti ČSM (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)
 7. Změna anglického názvu ČSM
 8. Konference 2017
 9. Vyhlášení Ceny prof. Babušky na rok 2017
 10. Různé
Ad 1)

Prof. Okrouhlík přivítal přítomné, zahájil zasedání a seznámil s programem schůzky.
Členům předsednictva byl předložen návrh nového volebního řádu České společnosti pro mechaniku, z.s. (zpracovaný v souladu se stanovami). Ten byl členům distribuován prostřednictvím elektronické pošty k vyjádření. Do návrhu byly graficky vyznačeny připomínky, které v termínu došly.
Prof. Okrouhlík poděkoval především Prof. Křenovi a Prof. Vaníčkovi za jejich konstruktivní připomínky.
Prof. Okrouhlík zdůraznil, že v roce 2016 úspěšně proběhl zápis do veřejného rejstříku a je tudíž nutné aktualizovat dle platných stanov i ostatní dokumenty.
Vyzval předsednictvo k připomínkám a diskusi k předloženému návrhu. Poté dal hlasovat o volebním řádu ČSM, z.s.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení: Volební řád byl schválen.
Aktuální znění je k dispozici na www.csm.cz.

Průběh voleb:
Prof. Okrouhlík vypracuje úvodník k volbám do Bulletinu 2/2017.
Prof. Růžička a Ing. Gabriel připraví návod k volbám do Bulletinu a na naše webové stránky.
Volit se bude prostřednictvím dotazníku.
Do 10.10.2017 bude možnost návrh kandidátky doplnit.
Termín voleb bude polovina listopadu.
Předsednictvo bere tuto informaci na vědomí.

Ad 2)

Doc. Petríková, nová redaktorka Bulletinu ČSM, poděkovala za projevenou důvěru a informovala předsednictvo o nových úpravách v Bulletinu. Především - nová tiráž, názvy rubrik a korektura anglických textů.
Prof. Okrouhlík ocenil hezkou a přehlednou strukturu textů.

Byly podány 3 návrhy k nové úpravě:

 1. Odstavce v textu - zda podle anglické nebo české verze.
 2. V textu sjednotit gramaticky "z" nebo "s".
 3. Upravit titulní obálku.

Předsednictvo se dohodlo a bere na vědomí:
viz 1. Odstavce budou podle české verze (i první věta v textu bude odstavená)
viz 2. V textu se bude všude používat písmenko "z".
viz 3. Titulní obálka zůstává stejná.

Doc. Petríková též informovala o možnosti tisku Bulletinu v jiné tiskárně, doposud Bulletin tisklo Nakladatelství ČVUT v Praze.
Předsednictvo doporučilo sjednat schůzku se zástupcem nové tiskárny a Prof. Okrouhlíkem ke zjištění podrobnějších informací.

Prof. Okrouhlík informoval předsednictvo o článku do Bulletinu 2/2017, který vypracoval společně s Ing. Náprstkem. Vzhledem k tomu, že v článku je spousta barevných obrázků, bude vytištěn v barvě.
Předsednictvo souhlasí.

Ad 3)

Prof. RNDr. D. Lukáš, CSc. podal návrh na zřízení nové odborné skupiny "Mechanika nano-materiálů". Prof. Lukáš působí na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci jako akademický pracovník.
Nanotechnologie se zabývá studiem a využitím struktur o velikostech od 1 nanometru do 100 nanometrů.
Jedná se o moderní technologie, které jsou celosvětově rozšířeny a nachází uplatnění téměř ve všech oborech lidské činnosti.

Usnesení: Předsednictvo souhlasí se začleněním nové odborné skupiny Mechanika nano-materiálů do struktury České společnosti pro mechaniku, z.s..
Předsednictvo souhlasí, aby zástupcem a předsedou této odborné skupiny byl Prof. RNDr. D. Lukáš, CSc..

Ad 4)

Ing. Náprstek informoval o proběhlé soutěži o Cenu akademika Bažanta na rok 2017, která proběhla dne 26.4.2017 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Společnost odměnila vítěze pana F. Šmejkala 3.000,- Kč.
Více na: http://www.csm.cz/soutez-o-cenu-akademika-bazanta/
Předsednictvo vzalo tuto informaci na vědomí.

Ad 5,6)

Prof. Okrouhlík a Prof. Zapoměl informovali o problému s financováním činnosti českých národních komitétů IUTAM (Intermational Union of Theoretical and Applied Mechanics) a IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science), neboť podle AV ČR statut komitétů odporuje občanskému zákoníku.
AV ČR doporučuje komitéty přičlenit k odborným spolkům, tedy k České společnosti pro mechaniku.
Předsednictvo souhlasí se začleněním komitétů do ČSM, ale jen s podmínkou, že placení mezinárodních příspěvků bude zajištěno Akademií věd ČR, resp. Radou vědeckých společností i na další období.
Prof. Okrouhlík napíše dopis na AV ČR ve kterém uvede, že po formální stránce souhlasíme se začleněním komitétů do ČSM, ale máme podmínku s placením mezinárodních příspěvků.
Usnesení: Předsednictvo bere na vědomí.

Ad 7)

Po diskusi o změně anglického názvu České společnosti pro mechaniku (Czech Society for mechanics) se předsednictvo dohodlo o odložení tohoto bodu na příští schůzku. Prof. Okrouhlík vyzval členy předsednictva, aby do příštího zasedání zvážili návrhy na změnu.
Usnesení: Žádosti se vyhovělo.

Ad 8)

- Konference EAN 2017, 30. 5. -  1. 6. 2017 v hotelu Atrium v Novém Smokovci.
- Konference Workshop on Computational Fatigue Analysis 2017 - Design and Fatigue of Weldments, 13.-16.11.2017, ČVUT v Praze.

- 5. ročník odborného semináře Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, 13.-15.9.2017, ERMI Hotel, Jince

- 36. ročník konference s mezinárodní účastí Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky ve dnech 13.-15.6.2017 v Plzni.

- Konference Inženýrská mechanika 2017 ve Svratce, 15.-18.5..2017
- Konference Topical Problems of Fluid Mechanics 2017, 15.-17.2.2017 v Ústavu termomechaniky ČR, v.v.i..
- 33. konference Výpočetní mechanika 2017, 6.-8.11.2017, Špičák

Ad 9)

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků organizuje letos již 24. ročník soutěže o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.
Termín přihlášek je do 30. září 2017. Cena se uděluje ve dvou kategoriích: doktorandská a studentská.
Více: http://www.csm.cz/soutez-o-cenu-prof-babusky/.

Předsednictvo vzalo na vědomí všechny připomínky, dotazy, návrhy a žádosti.


Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda
České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová
V Praze dne 7. 8. 2017