ČSM: CZ » Valné shromáždění » Zasedání Valného shromáždění 09. 05. 2007

Zápis ze zasedání Valného shromáždění České společnosti pro mechaniku ze dne 9. 5. 2007

  1. Prof. Frýba zahájil zasedání a přivítal přítomné. Poté předal čestný diplom k životnímu jubileu Prof. Ing. M. Baldovi, DrSc. a poděkoval mu za jeho práci a přínos pro Společnost a popřál mu vše dobré, pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho dalších pracovních úspěchů.
  2. Přednášku na téma „Étos a pravda v dějinách mechaniky“ přednesl Prof. Ing. C. Höschl, DrSc.
  3. Prof. Frýba seznámil přítomné s přehledem činnosti České společnosti pro mechaniku za uplynulé období 2003 – 2006. Zdůraznil především hlavní aktivity Společnosti, spolupráci se zahraničními vědeckými společnostmi a vysokými školami, vydávání Bulletinu a též uvedl, že loni uplynulo 40 let od založení Společnosti.
  4. Zprávu o hospodaření přednesl Prof. Ing. M. Růžička, CSc. Předložil finanční analýzu za poslední 4 roky včetně grafického srovnání a informoval o možnostech získávání nových kolektivních členů. Poté proběhlo hlasování a zpráva o hospodaření byla jednohlasně přijata.
  5. Zprávu revizní komise přednesl Prof. Ing. V. Zeman, DrSc. Uvedl v ní, že v hospodaření Společnosti, pokud jde o rozpočet a čerpání jednotlivých položek rozpočtu, nebyly shledány žádné závady. Zpráva revizní komise byla též jednohlasně přijata.
  6. Prof. Balda seznámil valné shromáždění s volbami nového hlavního výboru, vzhledem k tomu, že letos končí čtyřleté období stávajícího hlavního výboru. Uvedl, že v souladu se stanovami a volebním řádem ČSM proběhnou volby korespondenčním způsobem.
    Předběžnou kandidátku obdržel každý člen s pozvánkou na Valné shromáždění. Poté vyzval členy k možnosti ještě doplnit kandidátku o další členy. Tuto možnost nikdo nevyužil. Hlasováním byla přijata volební komise ke sčítání hlasů ve složení: Ing. J. Dobiáš, CSc. a Ing. J. Havlínová.
  7. Na závěr Prof. Frýba poděkoval přítomným, popřál šťastnou volbu a popřál jim též mnoho zdaru v osobním i pracovním životě.

Prof. Ing. L.Frýba, DrSc., Dr.h.c.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 15. 5. 2007