Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Valné shromáždění » Zasedání Valného shromáždění 12. 06. 2012

Zápis z Valného shromáždění České společnosti pro mechaniku ze dne 12. června 2012

Program:
 1. Zahájení
 2. Předání blahopřejného diplomu k 65. narozeninám Prof. Ing. Jiřího Křena, CSc.
 3. Přehled činnosti České společnosti pro mechaniku – Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
 4. Přednáška Ing. Jiřího Pleška, CSc.: Nové trendy v mechanice poddajných těles
 5. Přestávka – zajištěno občerstvení
 6. Zpráva o hospodaření – Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
 7. Zpráva revizní komise – Ing. Jitka Jágrová, CSc.
 8. Diskuse
 9. Závěr
 • Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání.
  Poté předal čestný diplom k životnímu jubileu Prof. Křenovi ze Západočeské univerzity v Plzni za jeho významný přínos k rozvoji mechaniky, za jeho úsilí při výchově nové generace inženýrů, za podporu spolupráce mezi výzkumnými institucemi a univerzitami a v neposlední řadě za dlouholetou aktivní podporu činnosti Společnosti. Prof. Křen poděkoval za ocenění, kterého si velmi váží.
 • Prof. Okrouhlík stručně informoval o činnosti České společnosti pro mechaniku za uplynulé období. Promítl několik tabulek, grafů a obrázků. Zabýval se věkovou strukturou členů Společnosti od jejího vzniku v roce 1966 až po současnost, porovnával počet členů Společnosti v závislosti na roku narození, srovnával počet členů od roku 2001 s přírůstkem nových členů a z toho do 35 let. Konstatoval, že v posledních letech přibylo mladých členů, kteří mají zájem se aktivně podílet na činnosti Společnosti.
 • Ing. Jiří Plešek z ÚT AV ČR, v.v.i. přednesl přednášku na téma Nové trendy v mechanice poddajných těles. Přednáška měla velký ohlas.
 • Zprávu o hospodaření přednesl Prof. Růžička z Fakulty strojní ČVUT v Praze. Zejména vyzdvihl nárůst nových kolektivních členů za poslední 4 roky, čímž se zvýšily příjmy Společnosti. Využívají se na soutěže, pořádají se kurzy a odborné semináře. Seznámil členy s hlavními výdaji Společnosti a na závěr ukázal bilanci finančních zůstatků, která je rok od roku příznivější.
 • Zprávu revizní komise přečetla předsedkyně revizní komise Ing. Jágrová z Technické univerzity v Liberci. Uvedla, že revizní komise se sešla 8.6.2012 ve složení Ing. Jágrová, Prof. Křen a Prof. Laš. Komisi byly předloženy potřebné doklady a bankovní výpisy o provedených operacích za uvedené roky a namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že výdajové doklady jsou schváleny hospodářem. Revize dle stanov přezkoumala předložené doklady a konstatovala, že hospodaření České společnosti pro mechaniku, pokud jde o rozpočet a čerpání jednotlivých položek rozpočtu, bylo potřebám Společnosti přiměřené. Revize zjistila, že v hospodaření za období 2008 – 2011 nebyly shledány žádné závady.
 • Na závěr Prof. Okrouhlík poděkoval přítomným členům za účast a popřál jim vše dobré.