Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Valné shromáždění » Zasedání Valného shromáždění 26. 10. 2016

Zápis z Valného shromáždění České společnosti pro mechaniku ze dne 26. října 2016

Program:
 1. Zahájení
 2. Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.: "Historie spolkové činnosti v Českých zemích"
 3. Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.: „ Zpráva o stavu hospodaření Společnosti“
 4. Přestávka – raut
 5. Přednáška: Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.: "Jak se za posledních 50 let změnila výuka mechaniky"
 6. Ing. Jitka Jágrová, CSc.: Zpráva revizní komise
 7. Diskuse
 8. Závěr
 • Ad 1) Valné shromáždění, konané u příležitosti 50. výročí založení Společnosti pro
  mechaniku, zahájil místopředseda České společnosti pro mechaniku Ing. Jiří Náprstek, DrSc..
  Přivítal přítomné a omluvil předsedu Společnosti Prof. Ing. M. Okrouhlíka, CSc., který se
  nemohl zasedání zúčastnit ze zdravotních důvodů.
  Usnesení: Valné shromáždění bere na vědomí.
 • Ad 2) Přednášku na téma "Historie spolkové činnosti v Českých zemích" připravil Prof. Ing.
  M. Okrouhlík, CSc., doplnil a přednesl Ing. J. Náprstek, DrSc.. Zaměřil se na prvopočátky
  Společnosti, uvedl organizační i informační schémata od dob jejího založení, vyzdvihl
  aktivity Společnosti, které zahrnují činnost badatelskou, konzultační, popularizační a to na
  všech úrovních. Zmínil také význam Společnosti při konání konferencí, seminářů kam jsou
  zváni i zahraniční odborníci.
  Nastínil také historii spolkové činnosti v českých zemích i ve světě.
  Přednáška je zveřejněna na našich webových stránkách www.csm.cz.
  Usnesení: Valné shromáždění bere na vědomí.
 • Ad 3) Zprávu o hospodaření Společnosti přednesl Prof. Ing. M. Růžička, CSc.. Uvedl, že
  příjmy a výdaje jsou vyrovnané. Předložil strukturu příjmů a výdajů a uvedl hlavní příjmy a
  výdaje Společnosti.
  Usnesení: Valné shromáždění schvaluje zprávu o hospodaření.
 • Ad 4) Prof. Ing. Jindřich Petruška přednesl přednášku na téma "Jak se za posledních 50 let
  změnila výuka mechaniky". Předložil padesátiletou historii mechaniky těles v oblasti výuky v
  Brně, Liberci, Plzni i v Ostravě. Nastínil historii skript, počítačů a studijních programů.
  Přednáška je zveřejněna na našich webových stránkách www.csm.cz.
  Usnesení: Valné shromáždění bere na vědomí.
 • Ad 5) Předsedkyně revizní komise Ing. Jitka Jágrová přednesla zprávu revizní komise.
  Kontrolní komise provedla dne 14.10.2016 kontrolu hospodaření Společnosti.
  Usnesení: Valné shromáždění schvaluje zprávu revizní komise.
 • Ad 6) Ing. J. Náprstek, DrSc. na závěr zhodnotil činnost Společnosti:
  Společnost dnes
  - omlazené předsednictvo
  - stoupá počet mladých členů Společnosti
  - odměňujeme více mladých studentů a doktorandů
  - máme více kolektivních členů
  - úspěšně pokračují velké soutěže
  - rozpočet Společnosti je vyrovnaný.
  Společenský význam Společnosti
  - více informací
  - pořádá kurzy pro průmyslové podniky
  - pořádá soutěže
  - přispívá k sounáležitosti svých členů (vzájemné setkávání má účel nejen přenosu informací,
  ale i radost ze setkání)
  - stavovská čest
  Usnesení: Valné shromáždění bere na vědomí.
 • Ad 7) Ing. J. Náprstek, DrSc. poděkoval přítomným členům valného shromáždění za účast a
  popřál jim hodně zdraví a mnoho úspěchů v každodenní práci. Rovněž poděkoval ostatním
  členům předsednictva za jejich aktivní přístup ve Společnosti.V přiložených souborech naleznete prezentaci na téma:

Jak sa za posledních 50 let změnila výuka mechaniky

a prezentaci:

Valné shromáždění k padesátému výročí založení