Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 06. 03. 2007

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku ze dne 6. března 2007

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zápis z minulého zasedání
 2. Zpráva o hospodaření ČSM (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 3. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2006 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 4. Příprava valného shromáždění ČSM
 5. Návrhy na kandidátku hlavního výboru pro nové období
 6. Zprávy z RVS ČR
 7. Populární přednášky v České televizi
 8. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 9. Konference
 10. Noví členové
 11. Různé
Ad 1)

Prof. Frýba přivítal přítomné a zahájil zasedání. Poté předal čestný diplom k životnímu jubileu Doc. Vlkovi. Při této příležitosti mu poděkoval za jeho práci a přínos pro Společnost.

Ad 2)

Se zprávou o hospodaření za rok 2006 seznámil Prof. Růžička. Hlavnímu výboru předložil dlouhodobou analýzu financování Společnosti včetně grafů, a to z hlediska jejích příjmů a výdajů rozčleněných do jednotlivých položek. S touto analýzou seznámí i Valné shromáždění a bude též zveřejněna v Bulletinu ČSM. Dále Prof. Růžička informoval o možnosti získání nových kolektivních členů a též o organizacích, které byly osloveny a poskytnou sponzorský dar, a to:

 • Vítkovice STEEL
 • Siemens kolejová vozidla
 • RWE Transgas
 • IVECO
Ad 3)

Se zprávou o činnosti ČSM za rok 2006 seznámil Doc. Vlk. Uvedl, že Česká společnost pro mechaniku chápe svoje poslání především na vytváření sjednocující základny pro pracovníky vysokých škol, ústavů Akademie věd a odborné praxe z různých oblastí mechaniky. Do svých aktivit zapojuje též studenty vysokých škol a doktorandy, a tak jim umožňuje též mimoškolní, neformální seznámení s pedagogy a vědci i s jejich prací. Rozvíjí však rovněž spolupráci s dalšími společnostmi a skupinami obdobného zaměření, a to jak zahraničními, tak i domácími. Řada jejich členů působí jako odborní poradci rozličných zaměření. Zdůraznil také pravidelné vydávání tří čísel Bulletinu ČSM. Výroční zpráva bude též zveřejněna v Bulletinu ČSM a na našich webových stránkách .

Ad 4)

Valné shromáždění ČSM se bude konat ve středu 9.5.2007 ve 13.00 hod. v budově Akademie věd ČR, Praha 1, Národní tř. 3, místnost č. 206.

Program:

 • Prof. Ing. C. Höschl, DrSc. – přednáška o historii mechaniky
 • Prof. Ing. L. Frýba, DrSc., Dr.h.c. – činnost ČSM za uplynulé 4 roky (31.3.2006 bylo výročí 40 let od vzniku ČSM)
 • Prof. Ing. M. Růžička, CSc. - analýza hospodaření ČSM v letech 2004 – 2006
 • Prof. Ing. V. Zeman, DrSc. – zpráva statutární revizní komise hospodaření ČSM za roky 2005 a 2006
 • možnost vyzvat přítomné členy o doplnění kandidátů do nového hlavního výboru
Ad 5)

Hlavní výbor navrhl kandidáty do předběžné kandidátní listiny na volby nového hlavního výboru České společnosti pro mechaniku. Předběžnou kandidátku dostane v písemné formě každý člen spolu s pozvánkou na valné shromáždění. Tam bude mít každý možnost podat svůj návrh na další kandidáty. Podmínkou je: musí být členem Společnosti a musí s kandidaturou souhlasit. Zástupci kolektivních členů jsou automaticky členy hlavního výboru. Listina kandidátů je přílohou tohoto zápisu.

Ad 6)

Prof. Frýba uvedl, že předsedou Rady vědeckých společnosti ČR na nové období se stává opět prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. Dále upozornil, že v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce a zákona o účetnictví se znovu prodlužuje možnost vedení jednoduchého účetnictví občanským sdružením ještě po dobu roku 2007. Další je změna zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, kdy musí občanské sdružení nově obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o. s.“. S odkazem na zákonnou úpravu je třeba příslušně upravit název sdružení.

Ad 7)

Prof. Frýba informoval hlavní výbor o odezvě ohledně vzniklé možnosti publikovat vybrané úspěchy (případně i otázky nebo problémy) našeho vědeckého oboru v rámci popularizace vědy formou přednášky nebo přednáškami v České televizi. Tato možnost byla úspěšně projednána předsedou Akademie věd ČR Prof. Pačesem s ředitelem České televize. Byli jsme proto vyzváni, abychom projednali možná témata a jejich autory. Na základě výzvy přišlo na sekretariát 10 témat, které jsme odeslali na RVS ČR. V lednu byli na tiskové konferenci novináři seznámeni s tématy formou písemných materiálů a koncem února odbor mediální komunikace je uvedl na svůj web. V současné době se projednávají dvě témata do Českého rozhlasu – Leonardo.

Ad 8)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu Společnosti. Uvedl, že Bulletinu 3/06 je rozeslaný, v 1/07 bude jako úvodník Zpráva o činnosti ČSM za rok 2006 a článek od Prof. Höschla. Dr. Polach zmínil 100. výročí vzniku ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Toto významné výročí se bude slavit 24. 5. 2007 v Parkhotelu v Plzni. Prof. Frýba předá této společnosti za ČSM u této příležitosti čestný diplom. Ing. Dobiáš požádal Dr. Polacha, aby o tomto výročí napsal článek do Bulletinu a požádal též hlavní výbor o spolupráci do výroční kroniky členů Společnosti.

Ad 9)

Prof. Plánička informoval o 45. mezinárodní konferenci Experimentální analýza napětí ve dnech 4. – 7. 6. 2007 v hotelu Výhledy v Klenčí pod Čerchovem. Prof. Zeman informoval o konferenci Výpočtová mechanika 2007 začátkem listopadu v Nečtinech.

Ad 10)

Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů:

Ing. Michal Hajžman, Ph.D., Ing. Jan Krmela, Ph.D., Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ing. Attila Nagy, Ing. Roland Varga.

Prof. Ing. L.Frýba, DrSc., Dr.h.c.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 3. 4. 2007