Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 12. 6. 2018

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, z.s. konané dne 12. června 2018 od 13.00 hod. v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze 8.

Přítomni

Na schůzi bylo přítomno 13 členů z celkového počtu 21 členů, viz prezenční listina. Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná. Zahájení
Ing. Náprstek zahájil zasedání, uvítal členy a seznámil přítomné s programem hlavního výboru.

Program :

 1. Předání čestného diplomu k životnímu jubileu Prof. Ing. Jaroslavu Zapomělovi, DrSc.
 2. Předání čestného diplomu k životnímu jubileu Dr. Ing. Pavla Polacha
 3. Zpráva o hospodaření za první čtvrtletí 2018 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Bulletin ČSM (Doc. Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 5. Návrh na zvýšení členských příspěvků ČSM
 6. Česká sekce mezinárodní organizace GAMM v roce 2018 (Ing. L. Pešek, CSc.)
 7. Cena akademika Bažanta 2018 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 8. Včlenění národního komitétu IUTAM do činnosti ČSM od 1.1.2018 (Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., Prof. Ing. J. Petruška, CSc.)
 9. Včlenění národního komitétu IFToMM do činnosti ČSM od 1.1.2018 (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)
 10. Schválení nových Organizačních a jednacích řádů komitétů IUTAM a IFToMM
 11. Webové stránky ČSM - správa dokumentů
 12. Aktivity poboček a odborných skupin
 13. Přijetí nových členů ČSM
 14. Představení nových odborných skupin
 15. Konference a semináře v roce 2018
 16. Různé:
  - GDPR (ochrana osobních údajů) - Volba předsedy Rady vědeckých společností ČR na období 2018 - 2022
Hlavní výbor bere na vědomí program zasedání.

Ad 1) Dr. Náprstek předal čestný diplom k životnímu jubileu Prof. Zapomělovi, za jeho úsilí při výchově nové generace inženýrů, za podporu spolupráce mezi výzkumnými institucemi a univerzitami a v neposlední řadě za dlouholetou podporu činnosti Společnosti. Prof. Zapoměl poděkoval a pronesl pár slov o své práci. Ředitel ÚT AV ČR Ing. Plešek se přidal ke gratulaci a uvedl, že Prof. Zapoměl je též i pracovitým a spolehlivým zaměstnancem ÚT AV ČR.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 2) Vzhledem k tomu, že Dr. Ing. P. Polach se z pracovních důvodů omluvil, hlavní výbor se dohodl, že diplom k životnímu jubileu se mu předá při jiné příležitosti.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 3) Prof. Růžička přednesl zprávu o hospodaření za první čtvrtletí roku 2018.. Prof. Růžička poděkoval kolektivním členům za jejich podporu činnosti ČSM, z.s.. Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 4) Doc. Petríková informovala o Bulletinu ČSM,z.s.. Uvedla, že Bulletin 1/2018 je hodně rozsáhlý a půjde v nejbližší době do tisku.
Hlavnímu výboru dala Doc. Petríková k posouzení návrhy změn, které se týkají Bulletinu ČSM, z.s:
- kronika by se měla rozdělit na dvě části, první část nekrology a druhá část by byla významná jubilea členů Společnosti.
- změna lesklé žluté obálky na matnou
- změna vazby Bulletinu ze sešitého na vazbu lepenou
- změna zveřejnění souhrnné výroční zprávy Společnosti - vzhledem k obsáhlosti udělat výtah na 1 - 2 strany.

Prof. Růžička ve spolupráci s Doc. Petríkovou připraví tabulku pro souhrnnou výroční zprávu.
Tiskárna Bulletinu ČVUT v Praze, kde se Bulletin tiskne od roku 2008, končí svoji činnost k 1.8.2018. V současné době máme kontakty na jiné tiskárny, které musíme kontaktovat a podzimní Bulletin by již vyšel v nové tiskárně.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s navrhovanými změnami.

Ad 5) Dr. Náprstek předložil hlavnímu výboru návrh na zvýšení členských příspěvků.
Základní členský příspěvek by se zvýšil na 600,- Kč
Hlasování: 13 - 0 - 0
Doktorandům je možné na žádost snížit na 300,- Kč
Hlasování: 11 - 1 - 1
Nepracujícím důchodcům by členský příspěvek zůstal na 100,- Kč,
Hlasování: 13 - 0 - 0
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí, že od roku 2019 se zvýší základní členský příspěvek na 600,- Kč, doktorandům na žádost se může snížit na 300,- Kč a důchodci zůstávají na 100,- Kč ročně.

Ad 6) Ing. Pešek, předseda české sekce mezinárodní organizace GAMM, informoval, že valné shromáždění GAMM (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) se loňského roku rozhodlo sjednotit členské poplatky. Od roku 2019 bude členský příspěvek 100 EURO ročně. Návrh k posouzení hlavnímu výboru: českou sekci rozpustit a zůstalo by jen individuální členství.
Usnesení: hlavní výbor souhlasí, aby k 31.12.2018 byla Česká sekce mezinárodní organizace GAMM zrušena.

Ad 7) Dr. Náprstek, jako člen Komise pro udělování ceny, informoval o proběhlé soutěži o Cenu akademika Bažanta v roce 2018. Do soutěže byly přihlášeny 3 práce. Na prvním místě se umístil Evžen Korec a od ČSM obdržel finanční odměnu ve výši 3.000,- Kč.
Více na soutěž o cenu akademika Bažanta.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 8,9,10) Prof. Okrouhlík, Prof. Petruška a Prof. Zapoměl informovali o komitétu IUTAM a IFToMM.
Od 1. 1. 2018 přebírá všechna práva a povinnosti komitétu plynoucí z prosazování zájmů České republiky:
a) v oblasti teoretické a aplikované mechaniky Česká společnost pro mechaniku, z.s. a stává se zástupcem České republiky v Mezinárodní unii pro teoretickou a aplikovanou mechaniku (IUTAM)
b) v oblasti výzkumu strojů a mechanismů Česká společnost pro mechaniku, z.s. a stává se zástupcem České republiky v Mezinárodní unii pro teorii strojů a mechanismů (IFToMM).

Dne 7.2.2018 byla z rozhodnutí hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, z.s. činnost Českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku (IUTAM) a činnost Českého národního komitétu pro teorii strojů a mechanismů (IFToMM), obnovena jeho transformací na novou právní formu včleněním do zapsaného spolku České společnosti pro mechaniku, z.s. dle Stanov ze dne 8.12.2015, Článek 4, odst. 2., jako jedna z jeho organizačních složek a byla na něj delegována všechna práva a povinnosti plynoucí z prosazování zájmů České republiky v oblasti teoretické a aplikované mechaniky a především pak ve vztahu k mezinárodní organizaci IUTAM a v oblasti výzkumu strojů a mechanismů a především pak ve vztahu k mezinárodní organizaci IFToMM.
Změna Organizačního a jednacího řádu bude projednána a schválena na příštím zasedání hlavního výboru.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí se zařazením tohoto bodu na příští jednání hlavního výboru.

Ad 11) Dr. Náprstek poděkoval Ing. Gabrielovi za výpomoc při tvoření našich webových stránek.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 12) Ing. Křena, předseda odborné skupiny Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí ČSM, informoval o přípravě mezinárodní konference, kterou by chtěla pořadatelsky získat právě tato skupina. Jedná se o Evropskou konferenci kompozitních materiálů pro rok 2022. Jelikož je více kandidátů na pořádání konference, bude se na letošním kongresu v Aténách hlasovat. V případě úspěchu by nás čekalo v roce 2022 uspořádat kongres pro cca 1200 lidí v Kongresovém centru v Praze. Pořádající agentura GUARANT má zkušenosti s takovými akcemi.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí a souhlasí.

Dr. Náprstek informoval o novém vedení odborné skupiny Experimentální mechanika.
Předsednictvo odborných skupin je ustanoveno, podle volebního řádu, na základě interní volby v rámci jednotlivých OS. Na schůzi OS Experimentální mechanika konané dne 6.6.2018 na konferenci EAN v Harrachově byl zvolen všemi hlasy nový výbor:
 • předseda: Doc. Ing Tomáš Návrat, Ph.D. - ÚTM, FSI VUT v Brně
 • místopředseda: Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. -, Fakulta strojní, TU v Liberci, KMP
 • tajemník: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.- ÚTM, FSI VUT v Brně

Ing. Náprstek poděkoval Prof. Ing. Františku Pláničkovi, CSc., dlouholetému předsedovi OS Experimentální mechanika, za jeho aktivní podporu činnosti Společnosti a spolupráci.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí a souhlasí.

Ad 13) Přihlášky nových členů přečetl Dr. Náprstek. Jsou to: Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Ing. Jan Válek, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Mgr. Cristiana Nunes, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Mgr. Radek Ševčík, Ph.D., ÚTAM AV ČR, RNDr. Petr Kozlovcev, ÚTAM AV ČR, Ing. MSc. Konstantinos Sotiriadis, Ph.D., ÚTAM AV ČR. Ing. Michal Hlobil, Ph.D. ÚTAM AV ČR, Ing. Jiří Kunecký, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Ing. Hana Hasníková, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Prof. RNDr. Matěj Daniel, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Aleš Jíra, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Petr Zlámal, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Ing. Petr Koudelka, ÚTAM AV ČR, Ing. Tomáš Fíla, ÚTAM AV ČR, Ing. Daniel Kytýř, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Ing. Josef Šepitka, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Doc. Ing. Kazimier Peszynski, Univer. Bydgoszcz, Doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Michal Mračko, ÚT AV ČR, Ing. Dominik Mochar, ÚT AV ČR, Mgr. Arsenii Trush, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Prof. Ing. Sergii Kuznecov, DrSc., ÚTAM AV ČR, Ing. Shota Urushadze, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Mgr. Veronika Koudelková , ÚTAM AV ČR, Ing. Martin Šperl, Ph.D., ÚTAM AV ČR, Ing. Tomáš Hána, Ph.D., KÚ ČVUT v Praze, Prof. Ing. Jan Vítek, CSc., Metrostav a.s., Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D., Fakulta stavební VŠB Ostrava, Doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D., Fakulta stavební VŠB Ostrava, Doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D., Fakulta stavební VŠB Ostrava, Ing. Petr Kubík, Ph.D., VUT v Brně, Ing. Rudolf Martonka, Ph.D., TUL v Liberci, Ing. František Lopot, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Jan Kalivoda, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ing. Milan Kwaczek, Bonatrans Group, a.s., Ing. Josef Zawada, Bonatrans Group, a.s., Ing. Martin Dub, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT V Praze, Ing. František Šebek, Ph.D., VUT v Brně, Ing. Petr Vosynek, Ph.D., VUT v Brně.

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů.

Ad 14) Dr. Náprstek představil zástupce dvou nových odborných skupin:
 1. Historické stavební materiály a konstrukce, garantem je Ing. Jiří Kunecký, Ph.D. z ÚTAMu AV ČR.
  Ing. Kunecký seznámil hlavní výbor se zaměřením nové odborné skupiny. Ta se zabývá výzkumem tradičních stavebních materiálů z hlediska jejich chemicko-mineralogického složení, mechanicko-fyzikálních a technologicko-užitných vlastností.Mezi základní úkoly výzkumu historických stavebních materiálů patří posouzení mechanických vlastností historických materiálů pro jejich udržení či případnou renovaci. Odborná skupina se dále zabývá výzkumem mechanického chování historických konstrukcí, a to zejména zděných a dřevěných. Hlasování pro přijetí nové odborné skupiny Historické stavební materiály a konstrukce do ČSM, z.s.: 13 - 0 - 0
 2. Biomechanika, garantem je Prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., z ÚTAMu AV ČR. Prof. Jiroušek seznámil hlavní výbor se zaměřením nové odborné skupiny.
  Skupina se zabývá studiem struktury a funkce mechanických aspektů biologických systémů na různé úrovni od celých organismů po orgány, buňky a buněčné organely za použití experimentálních a numerických metod mechaniky. Hlasování pro přijetí nové odborné skupiny Biomechanika do ČSM. z.s.: 13 - 0 - 0 Usnesení: Hlavní výbor souhlasí, aby v rámci ČSM byly ustanoveny dvě nové odborné skupiny:
  a) Historické stavební materiály a konstrukce
  b) Biomechanika


Ad 15) Kurzy a konference pořádané pod záštitou ČSM
a) Ve dnech 4.-8. června 2018 proběhla letní škola s názvem An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics zaměřená na moderní numerické metody v dynamice konstrukcí, shortcourse2018.it.cas.cz. Letní škola byla organizována UT AV ČR (Ing. Radek Kolman, Ph.D.) a FSv ČVUT (prof. Jaroslav Kruis) pod patronací společností ECCOMAS, CAECM, ČSM, AV ČR. Této akce se zúčastnilo 14 účastníků ze zahraniční a 25 posluchačů z řad domácích vysokých škol, výzkumných center a Akademie věd. Lektoři letní školy byli přední odborníci ze zahraničí, Ústavu termomechaniky a ČVUT.
b) Mezinárodní kolokvium DYMAMESI 2018 - DYNAMIKA STROJŮ A MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ S INTERAKCÍMI je organizováno mimo jiné českou sekcí GAMM dne 6. - 7. 3. 2018 v Praze. Cílem kolokvia je usnadnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi specialisty v strukturální a multibody dynamice ve vzájemně souvisejících interakčních systémech jako je aero-elasticita, hydroelasticita, bio-mechanika, systémy se zpětnou vazbou a mechatronikou.
- konference Aplikovaná mechanika 2018, 9.-11.4.2018, Myslovice
- Mezinárodní konference Experimentální a výpočtové metody v inženýrství určena pro mladé vědecké pracovníky - květen 2018, Ústí nad Labem
- 24. mezinárodní konference Inženýrská mechanika 2018, 14. - 17. 5. 2018, Svratka. Záměrem konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky tuhých a deformovatelných těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, a to zejména ve vztahu k projektům, které se řeší v ČR a na spolupracujících univerzitách po celém světě.
- Konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles, říjen 2018, Ústí nad Labem
- 34. konference s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 2018, listopad 2018
- Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2018, listopad 2018 v Plzni.
Zprávu z konference Inženýrská mechanika 2018 vypracuje do Bulletinu Dr. Náprstek a zprávu z konference EAN 2018 vypracuje do Bulletinu Doc. Petríková.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 16) V souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen GDPR s účinností od 25. května 2018, připravil Dr. Náprstek dopis členům ČSM, aby vyjádřili svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Hlavní výbor požádal Ing. Gabriela, aby dopis rozeslal elektronicky.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ředitel ÚT AV ČR Ing. Plešek informoval, že mezinárodní vědecký časopis Acta technica, jehož vydavatelem je Ústav termomechaniky AV ČR a redaktorem Prof. Ivo Doležel, vzhledem k tomu, že není uveden v databázi Scopus, končí.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ing. Kolman přednesl možnost inicializace založení pravidelných tématických letních škol a kurzů pořádané pod hlavičkou ČSM jako forma podpory českého průmyslu a spolupráce s ním.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s pravidelnými kurzy pro podporu českého průmyslu.

Dr. Náprstek informoval hlavní výbor o plenárním zasedání Rady vědeckých společností ČR, kterého se zúčastnil 16.4.2018.
Na zasedání byl zvolen nový předseda RVS ČR na další období 2018 - 2022 Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Byla vyhlášena soutěž o Cenu prof. Babušky pro rok 2018. Více informací je na:
soutěž o cenu prof Babušky
Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. Jitka Havlínová
Dne 28.6.2018