Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 14. 09. 2005

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku ze dne 14. září 2005

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Předání čestného diplomu k životnímu jubileu doc.Ing. A. Tondla, DrSc.
 2. Zápis z minulého zasedání
 3. Hospodaření ČSM (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Finanční prostředky z EU (Prof. Ing. M. Balda, DrSc.)
 5. Revizní zpráva (Prof. Ing. V. Zeman, DrSc.)
 6. Projednání činnosti pobočky a odborné skupiny
  • Liberecká pobočka (Prof. RNDr. J. Šklíba, CSc.)
  • Mechanika únavového porušování materiálu (Prof. RNDr. L. Kunz, CSc.)
 7. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 8. Soutěže Prof. Babušky a Prof. Bažanta
 9. Konference
 10. Různé
Ad 1 a 2)

Prof. Frýba zahájil zasedání a předal čestný diplom doc. Tondlovi k jeho životnímu jubileu a popřál mu do dalších let mnoho zdraví a tvůrčích úspěchů.

Ad 3)

Zprávu o hospodaření přečetl místo omluveného Prof. Růžičky Prof. Zeman. Poděkoval především Ing. O. Kropáčovi, DrSc., který Společnosti daroval finanční dar, jako poděkování za její činnost.

Ad 4)

Prof. Balda seznámil hlavní výbor o možnostech využití finančních prostředků z EU. Jednalo se o čtyři materiály:

 1. Nabídka Západočeské univerzity v Plzni na komplexní služby v oblasti Evropských projektů
 2. Výzva Rady vědeckých společností ČR k česko-americké spolupráci v rámci mezinárodní dohody o VTS mezi ČR a USA
 3. Nabídka firmy Welcomeurope z Francie na příručky 2005 Eurofunding Guides
 4. Nabídka firmy Verlag Dashöfer z ČR na knihu Aktuální praktický průvodce čerpáním finančních prostředků a podpůrné pomoci z programů státní podpory a Evropské unie

Po krátké diskusi, vzhledem k tomu, že nebyl kladný ohlas, hlavní výbor návrhy stornoval. Přehled návrhů na využití výše uvedených projektů je přílohou tohoto zápisu.

Ad 5)

O revizní zprávě informoval předseda revizní komise Prof. Zeman. Uvedl, že dne 14. 9. 2005 se sešla revizní komise ve složení doc. Ing. M. Vlk, CSc. a Ing. J. Jágrová, CSc. Revize hospodaření České společnosti pro mechaniku byla provedena za rok 2003 a 2004.

Ad 6a)

O činnosti pobočky v Liberci informoval její předseda Prof. Šklíba. Zdůraznil především účast členů na konferencích a seminářích v roce 2004 a 2005. Uvedl také, že v letošním roce byl uspořádán slavnostní seminář k 80. narozeninám Prof. Ing. Cyrila Höschla, DrSc. na Technické univerzitě v Liberci. Prof. Frýba za Českou společnost pro mechaniku mu tam předal slavnostní diplom a uvedl, že seminář byl na vysoké úrovni.

Ad 6b)

Tento bod odpadl, protože Prof. Kunz se z pracovních důvodů omluvil.

Ad 7)

Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu Společnosti. Uvedl, že druhé číslo, které je v současné době v tiskárně, dozná praktických změn týkajících se zvětšení písma, apod. Vzhledem k tomu, že třetí číslo se připravuje, požádal některé členy hlavního výboru o zajištění článků do kroniky. Požádal též Prof. Baldu o úvodník o možnosti získání finančních prostředků z Evropské unie. Doc. Tondl slíbil vzpomínkový článek do příštího čísla Bulletinu.

Ad 8)

Prof. Frýba informoval o pracích přihlášených do soutěže o Cenu Prof. Babušky. Jsou to:

 • Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D. – Analytické, numerické a experimentální vyšetřování nestacionární napjatosti tenké viskoelastické desky
 • Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.– Probabilistic analysis of time - variant structural reliability
 • Ing. Marek Slováček – Numerické simulace svařování výpočet a hodnocení distorzí a zbytkových napětí

Dále informoval o cestě Prof. Segetha do USA za Prof. Babuškou u příležitosti jeho životního jubilea. Za Českou společnost pro mechaniku mu předal blahopřejný diplom. Článek do Bulletinu o setkání zajistí Prof. Segeth.

Doc. Máca též informoval o Ceně akademika Bažanta, která proběhne opět letos na Stavební fakultě ČVUT.

Ad 9)

Hlavní výbor byl seznámen s těmito konferencemi:

 • Inženýrská mechanika 2005, Svratka, 9. - 12. 5. 2005. Cílem již v pořadí 11.konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v ČR.
 • Dynamika tekutin 2005, Praha, 19. - 21. 10. 2005. Cílem kolokvia je setkání domácích i zahraničních odborníků v oboru mechanika tekutin, spojené s výměnou aktuálních informací o řešených úlohách a s neformálními diskusemi.
 • Dynamika strojů 2005, Praha, 8. - 9. 2. 2005. Cílem kolokvia je usnadnit výměnu informací a vědomostí mezi specialisty v pevné mechanice.
 • Výpočtová mechanika 2005, Nečtiny, 7. - 9. 11. 2005. Cílem v pořadí již 21. vědecké konference s mezinárodní účastí je seznámit účastníky konference, a formou publikací ve sborníku i širší odbornou veřejnost, s výsledky vědecko-výzkumné práce doktorandů a pracovníků v oblastech inženýrské mechaniky za uplynulý rok.
 • 22nd Danubia-Adria Symposium Experimental Solid Mechanics, Parma, Itálie, 28. 10. - 1. 11. 2005.

Ad 10)

Hlavní výbor jednohlasně zvolil nového místopředsedu za zesnulého Prof. Slavíka, a tím se stal doc. Ing. Miloš Vlk, CSc.

Prof. Ing. L.Frýba, DrSc., Dr.h.c.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. J. Havlínová V Praze 27. 9. 2005