Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 17. 2. 2015

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM
ze dne 17. února 2015

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2014 Prof. Ing.Vladimíru Zemanovi, DrSc.
 2. Předání čestného diplomu k životnímu jubileu Prof. Ing. M. Růžičkovi, CSc.
 3. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2014 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 4. Zpráva o hospodaření ČSM za rok 2014 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 5. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc.)
 6. Cena prof. Babušky za rok 2014 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 7. Česká sekce mezinárodní organizace GAMM (Ing. L. Pešek, CSc.)
 8. Zřízení nové pobočky ČSM v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
 9. Organizace odborně společenských aktivit českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku IUTAM
 10. Výhled členství ČSM v mezinárodní organizaci ICAS (International Council of the Aeronautical Sciences), Prof. Ing. A. Píštěk, CSc.
 11. Aktivity poboček a odborných skupin
 12. Konference v roce 2015
 13. Noví členové
 14. Různé:
  - Spolupráce s mezinárodní organizací CEAS (Council of European Aerospace Societies), Prof. Ing. A. Píštěk, CSc.
Ad 1) Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání na společné schůzi ČSM a Českého národního komitétu IUTAM.
Prof. Okrouhlík předal čestný diplom a finanční odměnu Prof. Zemanovi za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2014.
Prof. Zeman založil v České republice školu metod modální syntézy a ladění parametrů mechanických soustav, které jsou vhodné pro vyšetřování dynamické odezvy rozsáhlých systémů s lineárními i nelineárními vazbami. Prof. Zeman je autorem nebo spoluautorem vysokoškolské učebnice dynamiky, tří vědeckých monografií a asi 200 článků v odborných periodikách. Je též autorem mnoha výzkumných zpráv vydaných průmyslovými podniky či akademickými pracovišti.
Prof. Zeman krátce pohovořil o své činnosti nejen v České společnosti pro mechaniku a především zdůraznil spolupráci s Prof. Šejvlem a Prof. Daňkem. Na závěr poděkoval za udělenou cenu a popřál hodně úspěchů hlavnímu výboru a celé České společnosti pro mechaniku.

Ad 2) Prof. Okrouhlík poblahopřál k významnému životnímu jubileu Prof. Růžičkovi a předal mu čestný diplom. Zmínil jeho velký přínos pro Českou společnost pro mechaniku i jeho zásluhy na zvyšování finanční úrovně Společnosti. Jeho aktivní přístup, zejména pořádání konferencí pod záštitou České společnosti pro mechaniku, přináší Společnosti i mezinárodní ohlasy.

Ad 3) Zprávu o činnosti ČSM za rok 2014 přečetl, místo omluveného Doc.Vlka, Prof. Petruška.
Zdůraznil především pořádání konferencí, seminářů a přednášek, které přispívají k šíření vědeckých poznatků, výměny informací a prohlubování vědeckých a technických znalostí mezi členy a i v širší veřejnosti. Konají se i neformální semináře, zejména pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, jako doplňkový zdroj informací.
Uvedl též, že ČSM vydala v roce 2014 tři čísla Bulletinu, který je místem pro publikování odborných článků a informátorem dění v ČSM.
Více informací je na: www.csm.cz/dokumenty.

Ad 4) Zprávu o hospodaření přečetl hospodář Společnosti Prof. Růžička.
Poděkoval zástupcům kolektivních členů za jejich spolupráci a podporu činnosti ČSM.
Zdůraznil především finanční odměny z fondu ČSM účastníkům o nejlepší příspěvek autora mladšího 35. let přednesených na konferencích, seminářích a workshopech.

Ad 5) Ing. Dobiáš informoval o Bulletinu ČSM. Uvedl, že v Bulletinu 1/2015 budou především organizační věci. Apeloval na členy hlavního výboru, aby mu zaslali odborné články, které by mohl zveřejnit v Bulletinu.

Ad 6) Prof. Okrouhlík informoval, místo omluveného Ing. Náprstka, o soutěži Cena prof. Babušky za rok 2014, kterou pořádáme společně s JČMF v oboru počítačových věd a oboru mechaniky.
Soutěže se zúčastnilo 14 mladých pracovníků. V roce 2014 se na třetím místě v kategorii S umístily dva vítězové. Hlavní vítěz soutěže práci obhájil na Fakultě stavební ČVUT a byl odměněn prof. Babuškou. Podrobná informace je na www.csm.cz.

Ad 7) O mezinárodní organizace GAMM referoval předseda české sekce Ing. Pešek.
Konání tradiční konference GAMM Jahrestagung, se koná v roce 2015 v Lecce, Italie.
Česká sekce pořádala pod hlavičkou GAMM kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi - DYMAMESI ({link url='http://dymamesi.it.cas.cz/'), které se konalo 25.-26. listopadu 2014 v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha.
Česká sekce GAMMu má v současné době 16 platících členů.

Ad 8) Na základě žádosti Doc. Soukupa z UJEP v Ústí nad Labem, bylo hlavním výborem jednohlasně schváleno zřízení nové pobočky v Ústí nad Labem.

Ad 9) Prof. Okrouhlík jako předseda komitétu IUTAM uvedl, že ČSM organizuje odborné společenské aktivity a společnou strategii s komitétem IUTAM. Český národní komitét IUTAM žije v úzké spolupráci s Českou společností pro mechaniku, především v pořádání symposií a letních škol. Členové komitétu IUTAM a členové předsednictva ČSM se scházejí dvakrát do roka.
Informoval též o Symposia & Summer Schools pořádaných organizací IUTAM a rozdal hlavnímu výboru související letáky.

Ad 10) Prof. Píštěk informoval o mezinárodní organizaci ICAS (International Council of the Aeronautical Science). Uvedl, že v organizační struktuře ICAS je Česká republika zastupována Czech Society for Mechanics ( ČSM) a z pověření ČSM zastává funkci člena „ICAS Programme Committe“ (PC) a je také členem „ICAS Council“, s volebním právem při rozhodování v důležitých bodech činnosti ICAS. Členství v PC vyžaduje mimo jiné i organizaci podávání příspěvků v ČR a jejich první evaluaci pro programový výbor. Připomněl, že náklady spojené s činností zástupců ČR ve výborech ICAS v současné době hradí Letecký ústav z vlastních zdrojů. ČSM hradí příspěvek, který je pro ČR stanoven v roce 2015 na 300.- EUR.
Ediční činnost, výhradně pod hlavičkou ČSM, je soustředěna v mezinárodním kongresu ICAS, který je nejvyšší úrovní mezinárodní prezentace výsledků ve vědě a výzkumu na světě. Česká republika patří k významným členům prostřednictvím České společnosti pro mechaniku. V roce 2014 se kongres ICAS 2014 uskutečnil ve dnech 7. -12. září 2014 v St. Peterburgu. Přijaty a prezentovány byly 4 příspěvky z VUT v Brně, ČVUT v Praze a VZLÚ. Po diskusi hlavní výbor doporučil Prof. Píštěkovi, aby napsal písemný, informativní návrh o problematice zastupování ČSM v ICAS a další otázky s tím spojené, včetně případného členství v organizaci CEAS, který hlavní výbor projedná na svém dalším zasedání.

Ad 11) V pořádání konferencí,seminářů a přednášek se aktivně zapojují pobočky v Brně, Plzni a Liberci a také jednotlivé odborné skupiny. Jednotlivé pobočky též iniciují užší spolupráci svých škol s významnými podniky svých regionů včetně odborných exkurzí pro svoje studenty a zaměstnance. K propagaci studia technických oborů spolupracují při organizaci Dnů otevřených dveří na svých vysokých školách. Pořádají rovněž cykly přednášek a exkurzí zaměřených na popularizaci technického vzdělávání mezi studenty středních škol a zvýšení zájmu talentované mládeže o studium technických oborů.
Odborná skupina Experimentální mechanika, jejímž předsedou je Prof. Plánička, jedná ve spolupráci s Prof. Ganevem o možné spolupráci s Polskou společností analýzy zbytkových napětí rtg. difrakcí.
Na našich webových stránkách (odkaz: {cms_selflink page='struktura-csm' text='http://www.csm.cz/struktura-csm/') má od letošního roku každá pobočka a odborná skupina zveřejněné svoje výroční zprávy o činnosti počínaje rokem 2013.

Ad 12) Konference 2014:
53. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí 2015, 1. - 4. června 2015, Český Krumlov
31. ročník konference Výpočtová mechanika 2015, 9. - 11. listopadu 2015, Špičák
Letní škola mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí 2015, 1. - 3. září 2015
9. mezinárodní konference Constitutive Models for Rubbers, 1. - 4. září 2015, hotel Diplomat Praha
20. ročník semináře Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015, 26.11.2015, Praha
ECCOMAS 2015, 29. června 2015, Barcelona

Ad 13) Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů: Ing. Petr Hejma, Ing. Libor Lobovský, Ph.D. a Ing. Lenka Rychlíková.

Ad 14) Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc. oslaví 6.4.2015 své devadesáté narozeniny. Hlavní výbor mu přeje hodně zdraví a osobní pohody.

Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 10. 3. 2015
Zapsala: Ing. J. Havlínová