Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 19. 10. 2021

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, z.s. konané dne 19. října 2021 od 13.00 hod. v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze 8.

Přítomni

Na schůzi bylo přítomno 13 členů z celkového počtu 21 členů voleného hlavního výboru, viz prezenční listina.

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Zahájení

Dr. Náprstek zahájil zasedání, uvítal členy a seznámil přítomné s programem hlavního výboru.

Usnesení: Hlavní výbor schvaluje program jednání.

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Předání blahopřejných diplomů k životnímu jubileu Ing. J. Horáčkovi, DrSc. a Prof. Ing. P. Vlasákovi, DrSc.
 3. Život Společnosti v době Covid-19
 4. Zpráva o hospodaření (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 5. Bulletin ČSM (Doc.Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 6. Cena prof. Babušky 2021 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 7. Zpráva o činnosti národního komitétu IUTAM (Prof. Ing. J. Petruška, CSc.)
 8. Zpráva o činnosti národního komitétu IFToMM (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)
 9. Úmrtí význačných členů ČSM:
  Ing. Ladislav Půst, DrSc.
  Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng.
  Prof. Ing. František Plánička, CSc.
 10. Konference a semináře 2021, 2022
 11. Příprava voleb
 12. Různé:
  mezinárodní členské příspěvky
  účelový projekt na vzpomínkovou knihu o doc. Breptovi (Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.)

Usnesení: Hlavní výbor bere na vědomí program zasedání.

Ad 1- 2) Dr. Náprstek předal blahopřejné diplomy k životním jubileím dlouholetým členům ČSM Ing. J. Horáčkovi, DrSc. a Prof. Ing. P. Vlasákovi za jejich úsilí při výchově nové generace inženýrů, za podporu spolupráce mezi výzkumnými institucemi a univerzitami a v neposlední řadě za dlouholetou aktivní podporu činnosti Společnosti.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 3) Dr. Náprstek informoval hlavní výbor o životě České společnosti pro mechaniku v době Covid-19. V této době došlo k výraznému útlumu běžné činnosti Společnosti tj. pořádání konferencí, seminářů, přednášek a pořádání soutěží. Pokud nějaká činnost byla, proběhla formou on line. Přesto se členové snažily zapojit do menších, zajímavých aktivit, pokud jim to situace dovolovala. Komunikace probíhala především přes počítač.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 4) Zprávu o hospodaření za první pololetí 2021 přečetl a nechal kolovat za omluveného Prof. Růžičku, Ing. Gabriel.
Hlasování: 13 - 0 - 0.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí se zprávou o hospodaření.

Ad 5) Doc. Petríková informovala o Bulletinu ČSM. Zmínila, že i epidemiologická situace C-19 se promítla do vydávání Bulletinu, číslo 2 a 3 ročníku 2020 vyšlo sloučené. Informovala též o změně rozesílání Bulletinu. Česká pošta zrušila k 1.8.2021 poskytování služby Tisková zásilka, z důvodu zrušení této služby. Nově nám rozesílá Bulletin firma RECOM s.r.o.. Dále požádala hlavní výbor o poskytnutí populárně - naučných článků do Bulletinu, které jsou velmi žádané. Doc. Petríková též podala návrh na vkládání údajů pro zaplacení členského příspěvku přímo do Bulletinu. Více: https://www.csm.cz/bulletin-csm/
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s projednáním tohoto bodu na příštím jednání hlavního výboru, kde by měl být předložen konkrétní postup.

Ad 6) Dr. Náprstek informoval o 28. ročníku soutěže o Cenu prof. Babušky za rok 2021. Celkem se přihlásilo 14 soutěžících z toho 10 diplomových prací a 4 disertační práce. Zasedání hodnotitelské komise bude 30.11.2021 v ÚTAM AV ČR a slavnostní vyhlášení výsledků spolu s předáním cen proběhne 15.12.2021 v ÚT AV ČR v 10.00 hodin. Více: https://www.csm.cz/soutez-o-cenu-prof-babusky/.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 7) Prof. Petruška informoval o mezinárodním komitétu IUTAM. Virtuální zasedání Valného shromáždění IUTAM v roce 2021: Valná hromada IUTAM se sešla na dálku elektronickými prostředky ve dnech 22. a 25. srpna 2021. Na programu virtuálního setkání bylo: krátké zprávy prezidenta a generálního tajemníka, rozhodování o záležitostech týkajících se přistupujících organizací, volba nového pokladníka IUTAM, diskuse o právních otázkách, zpráva IUTAM Diversity Working Group. Nový pokladník nastoupí do úřadu 1. listopadu 2021. Příští zasedání GA se bude konat v Cambridge ve Spojeném království ve dnech 21.–24. srpna 2022. Na konci roku bude zpráva o činnosti IUTAM za rok 2021, která bude zveřejněna i na našich webových stránkách: https://www.csm.cz/partneri-domaci/iutam/.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 8) Prof. Zapoměl informoval o mezinárodním komitétu IFToMM. Na mezinárodní úrovni práci IFToMMu převzalo nové vedení v čele s prezidentem prof. Andrésem Kecskeméthym z univerzity v Duisburgu v Německu, které bylo zvoleno na Světovém kongresu IFToMMu v Krakově v roce 2019. Pod patronací IFToMMu proběhly v letošním roce konference např. ve Švýcarsku, Srbsku, Francii, 7th International Symposium on Multibody Systems and Mechatronics v Cordóbě v Argentině, mezinárodní konference IFToMMu o robotice a mechatronice v Turecku a mezinárodní a národní konference o strojích a mechanismech v Indii. V letošním roce se konala schůze technického komitétu Dynamika rotorů a největší akcí IFToMMu letošního roku, která se konala v České republice, bylo pořádání 13. mezinárodní konference o teorii strojů a mechanismů Katedrou textilních strojů Technické univerzity v Liberci 2021. Další tradiční konference konaná pod záštitou IFToMMu, DYMAMESI 2021, se konala v březnu 2021 v Krakově, v Polsku. Další konference dlouhodobě konaná pod záštitou Národního komitétu IFToMMu, Inženýrská mechanika, se konala naposledy v listopadu 2020, a to formou on line.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 9) Minutou ticha uctily členové hlavního výboru úmrtí několika významných členů České společnosti pro mechaniku v roce 2021. Ing. Ladislav Půst, DrSc., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Dr.h.c., FEng., Prof. Ing. František plánička, CSc., Ing. Jiří Minster, CSc. a Prof. Ing. Petr Paščenko, Ph.D.. Zemřeli též významní vědci: Doc. Ing. Zdeněk Bayer, CSc. a Ing. Alexandros Makropoulos, Ph.D..
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 10) Dr. Náprstek informoval o proběhlých konferencích a výhledově i na rok 2022.
Aplikovaná mechanika 2021, 22. -23.4.2021, Liberec
Letní škola mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí, 15. -17.9.2021, Hotel Klášter
DYMAMESI 2021, 2. - 3.3.2021, Krakov, Polsko
EAN 2021, 29.9. - 1.10.2021, Litomyšl
Energetické stroje a zařízení 2021, 7. - 9.9.2021, Plzeň
Výpočtová mechanika 2021, 8. - 10.11.2021, Srní
Kompozity v sendvičových konstrukcích, 23.11.2021, ÚTAM
VKMKP 2021, 25.11.2021, Brno
Přednáškový cyklus ÚT AV ČR (Ing. Radek Kolman, Ph.D., Doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.).
Výhled na rok 2022: Inženýrská mechanika 2022 by měla být dvojročník (2021 + 2022).
Ostatní konference uvedené výše by se měly konat i příští rok, pokud vývoj situace dovolí.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 11) Příprava voleb. Dr. Náprstek uvedl, že příští rok v únoru vyprší mandát hlavního výboru ČSM. Během jara 2022 proběhnou elektronicky volby a před prázdninami 2022 se ustanoví nový hlavní výbor.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí.

Ad 12) Dr. Náprstek informoval hlavní výbor o placení mezinárodních členských příspěvků.
ČSM podala žádost o zaplacení:
ICAS (International Council of the Aeronautical Scinces)
IAWE (International Association for Wind Engineering)
EAEE (European Association for Earthquake Engineering)
IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics)
IFToMM (International for the Promotion of Mechanism and Machine Science)
https://www.csm.cz/partneri-zahranicni/.

Vzhledem k epidemiologické situaci v letošním roce, nebyl zařazen do programu bod Aktivity poboček a odborných skupin ČSM.

Prof. Okrouhlík informoval hlavní výbor s návrhem, aby Česká společnost pro mechaniku vydala publikaci k stému výročí narození doc. Rudolfa Brepty. Cílem publikace je vzdát hold R. Breptovi, zakladateli oboru šíření vln v elastickém kontinuu.
Hlasování: 13 - 0 - 0.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s vydáním publikace.

Dr. Náprstek poděkoval všem členům za účast a spolupráci a hlavní výbor ukončil.


Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. Jitka Havlínová Dne 2.11.2021