Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 29. 6. 2022

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, z.s. konané dne 29. června 2022 od 13.00 hod. v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze 8.

Přítomni

Na schůzi bylo přítomno 13 členů z celkového počtu 21 členů voleného hlavního výboru, viz prezenční listina.

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Zahájení

Dr. Náprstek zahájil zasedání, uvítal členy a seznámil přítomné s navrženým programem zasedání hlavního výboru.

Usnesení: Hlavní výbor schvaluje program jednání.

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2021 Prof. Ing. J. Rosenbergovi, DrSc..
 3. Předání blahopřejných diplomů k životnímu jubileu: Prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., Ing. Rudolf Dvořák, DrSc., Prof. Ing. Jiří Máca, CSc., Prof. Ing. Jiří Křena, CSc., Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., Dr.h.c. a Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
 4. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2021 (Doc. Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2021 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 6. Bulletin ČSM (Doc.Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 7. Cena prof. Babušky 2021 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 8. Zpráva o činnosti národního komitétu IUTAM za rok 2021 (Prof. Ing. J. Petruška, CSc.)
 9. Zpráva o činnosti národního komitétu IFToMM za rok 2021 (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)
 10. Příprava a průběh voleb nového hlavního výboru ČSM
 11. Konference a semináře 2022
 12. Různé:
  vzpomínková kniha o doc. Breptovi (Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.)
  nový zástupce kolektivního člena ČSM Univerzity Pardubice DFJP
  nový předseda a místopředseda OS Teorie stavebních inženýrských konstrukcí ČSM
  personální změny na RVS ČR a volba předsedy a výkonného výboru RVS ČR

Usnesení: Hlavní výbor bere na vědomí program zasedání.

Ad 1- 3) Dr. Náprstek předal blahopřejné diplomy k životním jubileím dlouholetým členům ČSM Prof. Ing. J. Křenovi, CSc. a Prof. Ing. J. Petruškovi, CSc. za jejich úsilí při výchově nové generace inženýrů, za podporu spolupráce mezi výzkumnými institucemi a univerzitami a v neposlední řadě za dlouholetou aktivní podporu činnosti Společnosti.
Blahopřejné diplomy k životním jubileím ostatním jubilantům, vzhledem k omluvené nepřítomnosti, budou odeslány poštou. Za Prof. RNDr. L. Kunze, DrSc. převzal diplom k předání kolega ze Západočeské univerzity v Plzni.

Cenu prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2021 obdržel Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.. Patří k nejvýznamnějším osobnostem Západočeské univerzity v Plzni a díky svým odborným a lidským kvalitám se bezpochyby zasadil o dobré jméno plzeňského vysokého školství. Je stále intenzivně vědecky činný, což dokládají i jeho aktuální velice kvalitní publikace v prestižních mezinárodních časopisech s IF.
Vzhledem k tomu, že se pan Prof. J. Rosenberg ze zasedání omluvil, hlavní výbor se dohodl, že blahopřejný diplom předá na podzimní konferenci v Plzni.
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí.

Ad 4) Doc. Petríková informovala o zprávě o činnosti za rok 2021. Uvedla, že těžiště ČSM spočívá v oblasti šíření vědeckých poznatků, výměny informací a prohlubování vědeckých a technických znalostí mezi jejími členy i v širší veřejnosti. S tím souvisejí následující činnosti: vydávání Bulletinu ČSM, pořádání konferencí, uspořádání seminářů, workshopů, tematických setkání a přednášek a též přínos pro vzdělávací činnost.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 5) Prof. Růžička přednesl zprávu o hospodaření ČSM za rok 2021. Seznámil hlavní výbor s jednotlivými položkami příjmů a výdajů a uvedl, že jejich bilance je vyrovnaná. Poté poděkoval zástupcům kolektivních členů za spolupráci. Ing. L Pešek navrhl, aby se zvýšily odměny za přednášky. Hlasování: 13 - 0 - 0.
Usnesení:
Hlavní výbor souhlasí se zvýšením odměn za přednášky.
Hlavní výbor souhlasí se zprávou o hospodaření.

Ad 6) Doc. Petríková informovala o Bulletinu ČSM. Uvedla, že má stále málo příspěvků do Bulletinu ČSM a požádala hlavní výbor ČSM o spolupráci. Upozornila také, že došlo ke zvýšení ceny papíru a tisku Bulletinu.
Více: https://www.csm.cz/bulletin-csm/.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 7) Dr. Náprstek informoval o 28. ročníku soutěže o Cenu prof. Babušky za rok 2021. Celkem se přihlásilo 14 soutěžících z toho 10 diplomových prací a 4 disertační práce. Zasedání hodnotitelské komise bylo 30.11.2021 v ÚTAM AV ČR a slavnostní vyhlášení výsledků spolu s předáním cen bylo 15.12.2021 v ÚT AV ČR v 10.00 hodin. 1. místo a tedy hlavní cenu obdržela RNDr. Monika Balázsová z MFF UK v Praze.
Více: https://www.csm.cz/soutez-o-cenu-prof-babusky/.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 8) Prof. Petruška informoval o mezinárodním komitétu IUTAM. Uvedl, že v roce 2021 byl omezený počet příležitostí setkávat se na konferencích a sympoziích pořádaných nejen IUTAM. Valná hromada se konala ve dnech 22. - 25.8.2021. Na webových stránkách ČSM je zveřejněn Newsletter IUTAM N-2021-1 a N-2021-2 a výroční zpráva za rok 2021. K nahlédnutí: https://www.csm.cz/partneri-domaci/iutam/.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 9) Prof. Zapoměl informoval o mezinárodním komitétu IFToMM. Členové Českého národního komitétu IFToMMu se v roce 2021 podíleli na přípravě konferencí pořádaných pod záštitou Komitétu a na práci v technických komisích IFToMMu. Nejdůležitější událostí IFToMMu v České republice v roce 2021 bylo pořádání 13. mezinárodní konference o teorii strojů a mechanismů, která se konala hybridní formou v Liberci 7. - 9. září 2021. V březnu 2021 se konala v Krakově formou on-line česko-polská konference DYMAMESI 2021. V listopadu 2021 se konala tradiční konference Computational mechanics 2021 v Srní na Šumavě. Více: https://www.csm.cz/narodni-komitet-iftomm/.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 10) Prof. M. Růžička a Dr. J. Náprstek informovali o průběhu voleb. Definitivní kandidátní listina je připravena k rozeslání. Během letních měsíců se bude upravovat databáze členů ČSM k volbám. Hlavní část úprav provede slečna Z. Gabrielová. Poté se kandidátní listina rozešle na pobočky ČSM k poslední kontrole. V září/říjnu pak proběhne elektronicky definitivní volba nového hlavního výboru České společnosti pro mechaniku.
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 11) Dr. J. Náprstek informoval o konferencích v roce 2022.
Aplikovaná mechanika 2022, 4. - 5.4.2022, zámek Liblice
EAN 2022, 7.-9.6.2022, hotel Olšanka, Praha
Energetické stroje - termodynamika a mechanika tekutin 2022, 7.6. - 9.6.2022, hotel Primavera, Plzeň
Výpočtová mechanika 2022, 7.-9.11.2022, Srní
VKMKP 2022, VŠB-TU Ostrava, listopad 2022
Polymerní kompozity 2022, 22.-23.11.2022
WCFA - VFA, 14.-16.11.2022
Přednáškový cyklus ÚT AV ČR (Ing. Radek Kolman, Ph.D., Doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.).
Přednáškový cyklus ÚTAM AV ČR (RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.).
Inženýrská mechanika 2022, 9.-12.5.2022
Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 12)
- Prof. Okrouhlík seznámil hlavní výbor ČSM s dokončovacími pracemi na vydání publikace ke stému výročí narození doc. R. Brepty. Text publikace se skládá z pěti částí, které obsahují rovnice a obrázky. Publikace má celkem 147 stran. Sponzorské dary celkem dosáhnou 133.000,- Kč.

- Novým zástupcem a kontaktní osobou kolektivního člena Univerzity Pardubice DFJP se od roku 2022 stává Doc. Ing. Petr Tomek, Ph.D. vedoucí Katedry mechaniky, materiálů a částí strojů Univerzity Pardubice.

- Novým předsedou odborné skupiny Teorie stavebních inženýrských konstrukcí ČSM se od roku 2022 stává Prof. Ing. Jiří Máca, CSc. z ČVUT v Praze, Fakulta stavební.

- Dne 27.4.2022 proběhla volba nového předsedy Rady vědeckých společností ČR. Předsedou RVS ČR pro volební období 2022 - 2026 se stal doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc..

- V roce 2022 došlo k personálním změnám v Radě vědeckých společností ČR. Noví pracovníci: Mgr. Vladimír Nedvídek a Mgr. Ludmila Němcová.

Usnesení: Hlavní výbor bere tyto informace na vědomí.

Dr. Náprstek poděkoval všem členům za účast a spolupráci a zasedání hlavního výboru ukončil.


Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. Jitka Havlínová Dne Dne 1.9.2022