Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 5. 12. 2022

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, z.s. a Českého národního komitétu IUTAM, konané dne 5. prosince 2022 od 13.00 hod. v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze 8.

Přítomni

Na schůzi bylo přítomno 11 členů z celkového počtu 21 členů voleného hlavního výboru, viz prezenční listina.

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Zahájení

Dr. Náprstek zahájil zasedání, uvítal členy a seznámil přítomné s navrženým programem zasedání hlavního výboru.

Usnesení: Hlavní výbor schvaluje program jednání.

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Předání blahopřejného diplomu k životnímu jubileu Prof. Ing. Václavu Urubovi, CSc.
 3. Zpráva o hospodaření za první pololetí ČSM (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 4. Bulletin ČSM (Doc.Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 5. Cena prof. Babušky 2022 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 6. Kniha o doc. Breptovi (Prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.)
 7. Návrh na Cenu Z.P. Bažanta pro IM za rok 2022
 8. Zpráva o činnosti národního komitétu IUTAM (Prof. Ing. J. Petruška, CSc.)
 9. Zpráva o činnosti národního komitétu IFToMM (Prof. Ing. J. Zapoměl, DrSc.)
 10. Konference a semináře 2022
 11. Přijetí nových členů ČSM
 12. Volby HV ČSM
 13. Různé:
  nový zástupce odborné skupiny Letectví: Doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. - VUT v Brně

Usnesení: Hlavní výbor schvaluje program jednání.

Ad 1- 2) Vzhledem k nepřítomnosti prof. V. Uruby, předá Dr. Náprstek blahopřejný diplom k jeho životnímu jubileu v náhradním termínu v ÚT AV ČR, v.v.i..

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí.

Ad 3) Prof. M. Růžička informoval o hospodaření ČSM za první pololetí 2022. Uvedl příjmy, výdaje a průběžný výsledek hospodaření. Uvedl, že z kolektivních členů nezaplatil členský příspěvek na rok 2022 COMTES FHT, a.s. Dobřany a LATECOERE CZ Praha.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 4) O vydávání Bulletinu ČSM informovala doc. I. Petríková. Opět požádala členy hlavního výboru o pomoc při získávání odborných příspěvků do Bulletinu. V roce 2022 vyjde dvojčíslí 1-2-/2022 se čtyřiceti stranami. Žádost o vypracování zpráv o činnosti za rok 2022 odborných skupin bude pouze dopisem. Tabulka, která se zasílala v minulých letech se neosvědčila.

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí.

Ad 5) Dr. J. Náprstek informoval o přihlášených diplomových a disertačních prací do Ceny prof. Babušky na rok 2022. Celkem se přihlásilo 13 prací, z toho 7 disertačních a 6 diplomových prací. Ke konci roku 2022 bude vyhlášení výsledků spolu s předáním cen.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 6) Dr. J. Náprstek informoval o knize o doc. R. Breptovi. Editor byl prof. M. Okrouhlík. Publikace vyjde ke konci roku 2022 v nákladu 500 + 100 výtisků. Bude se jmenovat Rudolf Brepta - Život a dílo. Bude vázaná s fotografiemi. Sponzoři dostanou počet publikací podle výši svého daru.
Konkrétní rozdělení publikace se odložilo na příští zasedání.

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí.

Ad 7) Dr. J. Náprstek informoval o Ceně Z.P. Bažanta pro IM za rok 2022. Uvedl, že do současné doby byl navržen jeden kandidát.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 8) Vzhledem k omluvenému prof. J: Petrušky tento bod odpadl.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 9) Prof. Zapoměl informoval o mezinárodním komitétu IFToMM za rok 2022.
8. listopadu 2022 se uskutečnilo zasedání Českého národního komitétu IFToMMu při příležitosti konání konference Výpočtová mechanika 2022. V únoru 2022 prof. Ceccarelli vyhlásil nominace pro vrcholné funkce vedení IFToMMu, především prezidenta IFToMMu a členy Výkonné rady. Návrhy mohou být podávány do 30. dubna 2023. V roce 2022 se konala dvě zasedání Výkonné rady IFToMMu, obě formou on-line, 17. března 2022 a 22. června 2022.

Konané konference pod záštitou Národního komitétu IFToMMu
Konference DYMAMESI se konala v březnu roku 2022 v Praze hybridní formou.
Konference Inženýrská mechanika se v roce 2022 konala v obvyklém termínu, to je v květnu. Byly spojeny dva ročníky 2021 a 2022 a zároveň bylo místo konání této konference přesunuto ze Svratky do Milov.
Konference Výpočtová mechanika se v roce 2022 konala v obvyklém termínu, to je začátkem listopadu.

Konference plánované na rok 2023 konané pod záštitou IFToMMu
Národní úroveň:
- DYMAMESI, březen 2023, Krakov
- Inženýrská mechanika 2023, Milovy, květen 2023
- Výpočtová mechanika 2023, Srní, říjen 2023.


Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 10)
Aplikovaná mechanika 2022, 4. - 5.4.2022, zámek Liblice
EAN 2022, 7.-9.6.2022, hotel Olšanka, Praha
Energetické stroje - termodynamika a mechanika tekutin 2022, 7.6. - 9.6.2022, hotel Primavera, Plzeň
Výpočtová mechanika 2022, 7.-9.11.2022, Srní
VKMKP 2022, VŠB-TU Ostrava, listopad 2022
Polymerní kompozity 2022, 22.-23.11.2022
WCFA - VFA, 14.-16.11.2022
Přednáškový cyklus ÚT AV ČR (Ing. Radek Kolman, Ph.D., Doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.).
Přednáškový cyklus ÚTAM AV ČR (RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.).
Inženýrská mechanika 2022, 9.-12.5.2022

Členové hlavního výboru doporučili, aby se před konáním konferencí, seminářů nebo workshopů, tyto informace zveřejňovaly na webových stránkách ČSM (www.csm.cz).

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 11) Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů: Ing. Jan Škoda, Ph.D., Ing. Radek Zbončák, Ing. Josef Žák, Ph.D..
Hlasování: 11 - 0 - 0.

Usnesení: Hlavní výbor bere tuto informaci na vědomí.

Ad 12)V roce 2022 proběhly volby hlavního výboru České společnosti pro mechaniku. Volby proběhly podle Volebního řádu ČSM. Výsledky voleb a volba předsedy a předsednictva se uskuteční na dalším zasedání hlavního výboru ČSM.

Usnesení: Hlavní výbor souhlasí.

Ad 13)Dr. J. Náprstek poblahopřál doc. Ing. Jaroslavu Juračkovi, Ph.D., (VUT v Brně) ke zvolení předsedou odborné skupiny ČSM Letectví.

Usnesení: Hlavní výbor bere tyto informace na vědomí.

Dr. J. Náprstek poděkoval všem členům za účast a spolupráci a zasedání hlavního výboru ukončil.


Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

Zapsala: Ing. Jitka Havlínová
Dne 6.2.2023