Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 8. 12. 2015

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM
ze dne 8. prosince 2015

Program:

 1. Předání čestných diplomů k životnímu jubileu
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Bulletin
 4. Cena prof. Babušky
 5. Česká sekce mezinárodní organizace GAMM
 6. ICAS (International Council of the Aeronautical Sciences)
 7. Cena prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku
 8. Stanovy České společnosti pro mechaniku podle NOZ
 9. Organizace odborně společenských aktivit českého národního komitétu IUTAM a EUROMECH
 10. Aktivity poboček a odborných skupin
 11. Konference
 12. Noví členové
 13. Různé

Ad 1) Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání.
Prof. Okrouhlík poblahopřál k významnému životnímu jubileu Ing. L. Pečínkovi a Prof. J. Šklíbovi. a předal jim čestné diplomy.
Prof. P. Janíček se z pracovních důvodů omluvil.

Ad 2) Zprávu o hospodaření přečetl hospodář Společnosti Prof. Růžička. Zhodnotil příjmy a výdaje k 1.10.2015. Finanční bilance za rok 2015 bude provedena po ukončení roku 2015.

Ad 3) Ing. Dobiáš informoval o posledním čísle Bulletinu letošního roku. Upozornil na zajímavý článek od K. Drozda.

Ad 4) Ing. Náprstek informoval o letošním ročníku soutěže o Cenu prof. Babušky. Celkem bylo 10 přihlášených prací (3 diplomové a 7 disertačních).

Ad 5) Ing. Pešek informoval o české sekci mezinárodní organizace GAMM. Uvedl, že webové stránky GAMMu při ČSM jsou pravidelně aktualizovány.

Ad 6) Hlavní výbor souhlasí, aby Doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. byl od září 2016 novým
zástupcem ČR v mezinárodní organizaci ICAS (International Council of the Aeronautical Scieces).

Ad 7) Prof. Okrouhlík upozornil, že do konce roku je možné navrhnout kandidáta do soutěže
o Cenu prof. Z.P. Bažanta za rok 2015. V současné době je jedna přihláška.

Ad 8) Vzhledem k platnosti nového Občanského zákoníku bylo nutné přepracovat stanovy Společnosti.
Návrh nových stanov Společnosti připravil hlavní výbor ČSM a po připomínkování v rámci
výboru a v rámci členské základny byly připraveny Stanovy České společnosti pro
mechaniku, z.s.. Novela Stanov České společnosti pro mechaniku, z.s. byla odsouhlasena
korespondenčně všemi členy České společnosti pro mechaniku dne 8.12.2015 a podléhá
zápisu Městského soudu v Praze do rejstříku spolků.

Ad 9) Prof. Okrouhlík informoval o letních školách a kolokviích IUTAMu a EUROMECHu.

Ad 10) Předsedové odborných skupin a místních poboček informovali o svých aktivitách.

Ad 11) Konference v roce 2015 a 2016 jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Ad 12) Hlavní výbor souhlasí s přijetím nového člena Ing. Petra Paříka, Ph.D..

Ad 13) Ing. Gabriel informoval o Intranetu Společnosti.
Hlavní výbor pověřil Prof. Růžičku, Ing. Pečínku případně Ing. Náprstka, aby vypracovali
podnětné návrhy k udílení nové ceny prof. Němce. Sdružení pro Inženýrskou mechaniku ukončí svoji činnost k 31.12.2015. Kolektivní člen TechSoft Engineering, spol. s.r.o. má od 1.1.2016 nového zástupce Ing. Jindřicha Kubáka.

Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 10. 12. 2015
Zapsala: Ing. J. Havlínová