Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » 8. 3. 2017

Zápis ze zasedání hlavního výboru České společnosti pro mechaniku a Českého národního komitétu IUTAM
ze dne 8. března 2017

Program:
 

 1. Předání čestného diplomu a finanční odměny za udělení Ceny prof. Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku za rok 2016 Ing. Jiřímu Náprstkovi, DrSc.                            
 2. Předání čestného diplomu k životnímu jubileu Prof. Ing. J. Petruškovi, CSc.
 3. Předání blahopřejného dopisu k životnímu jubileu Doc. Ing. M. Vlkovi, CSc. a Ing. R. Dvořákovi, DrSc.
 4. Zpráva o činnosti ČSM za rok 2016 (Doc. Ing. M. Vlk, CSc.)
 5. Zpráva o hospodaření ČSM za rok 2016 (Prof. Ing. M. Růžička, CSc.)
 6. Bulletin ČSM (Ing. J. Dobiáš, CSc., Doc. Ing. I. Petríková, Ph.D.)
 7. Cena prof. Babušky za rok 2016 (Ing. J. Náprstek, DrSc.)
 8. Česká sekce mezinárodní organizace GAMM (Ing. L. Pešek, CSc.)
 9. Organizace odborně společenských aktivit českého národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku IUTAM
 10. Aktivity poboček a odborných skupin
 11. Příprava kandidátní listiny na nové volby
 12. Konference a semináře v roce 2017
 13. Noví členové
 14. Různé:
              - Databáze ČSM  (Ing. D. Gabriel, Ph.D.)
              - V roce 2016 - 50 let výročí ČSM - zhodnocení a přednášky na VS
Ad 1) Prof. Okrouhlík přivítal přítomné a zahájil zasedání.
Cenu prof. Z.P. Bažanta za rok 2016 získal Ing. Jiří Náprstek, DrSc.. Prof. Okrouhlík uvedl, že Ing. Jiří Náprstek je vůdčí osobností v oboru racionální mechaniky, zvláště pak v oblastech nelineární, stochastické a počítačové mechaniky. Svými pracemi obohatil postupy pro analýzu a kritické posuzování spolehlivosti a stability konstrukcí. Ing. Jiří Náprstek je členem redakčních rad mnoha zahraničních a domácích časopisů, recenzentem mnoha domácích a zahraničních časopisů, členem hodnotitelských a grantových komisí, členem výborů a komisí mezinárodních organizací a domácích a zahraničních univerzit. Je autorem či spoluautorem stovek příspěvků v časopisech a na konferencích. Jen za posledních deset let publikoval 21 příspěvků v impaktovaných časopisech a 10 v časopisech ostatních. Byl řešitelem desítek grantových projektů. Jeho teoretické závěry přispěly k vypracování metod, vedoucích k zvyšování spolehlivosti, životnosti a provozuschopnosti konstrukcí podrobených význačným dynamickým účinkům původu přírodního i technologického, a vedly k praktickým doporučením pro navrhování pasivních a aktivních antivibračních zařízení, ochraně proti účinkům vibrací a k využití vibrací pro bio-medicínské stimulace.
 
Ad 2, 3)  Prof. Okrouhlík předal čestný diplom k životnímu jubileu Prof. Petruškovi a blahopřejný dopis k životnímu jubileu Ing. Dvořákovi. Doc. Vlk se ze zdravotních důvodů omluvil, proto mu bude blahopřejný dopis zaslán poštou. Jubilanti poděkovali za přání a krátce pohovořili o své práci. Prof. Okrouhlík jim poděkoval za práci pro Společnost a popřál jim do dalších let všechno nejlepší.
 
Ad 4) Zprávu o činnosti ČSM za rok 2016 přečetl, za omluveného Doc. Vlka, Prof. Petruška.
Tento rok se poprvé výroční zpráva odevzdávala RVS ČR v elektronické podobě; v jiném formátu formou vyplněné tabulky. Prof. Petruška uvedl stručně výtah ze zprávy: těžiště Společnosti, poslání Společnosti, přínos pro školství, publikační činnost a na závěr uvedl statistické údaje.
Více na: https://c.csm.cz/files/zpravy_o_cinnosti/vyrocni_zprava_o_cinnosti_cms_za_rok_2016.pdf.
Hlavní výbor vzal na vědomí Zprávu o činnosti.
 
Ad 5) O hospodaření ČSM za rok 2016 informoval Prof. Růžička. Rozebral jednotlivé příjmy a výdaje za uplynulé období. Jmenovitě přečetl všechny kolektivní členy a jejich zástupcům poděkoval za podporu činnosti Společnosti. Uvedl, že Společnost se snaží získané prostředky efektivně vynakládat především na podporu mladých pracovníků a doktorandů formou ocenění na konferencích, případně nižším vložném.
Hlavní výbor vzal na vědomí Zprávu o hospodaření.
 
Ad 6) Ing. Dobiáš informoval, že od letošního roku je novým redaktorem Bulletinu ČSM
Doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. z Technické univerzity v Liberci. Prof. Okrouhlík poděkoval Ing. Dobiášovi za jeho dlouholetou skvělou práci pro Bulletin Společnosti. Doc. Petríková poděkovala za vloženou důvěru a ujala se přípravy prvního čísla Bulletinu 2017. Hlavní výbor vzal tuto informaci na vědomí.
 
Ad 7) Ing. Náprstek informoval o soutěži Cena prof. Babušky za rok 2016. Hodnotitelská komise pracovala ve složení:
Předseda: Ing. Jiří Náprstek, DrSc., ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Členové komise: (v abecedním pořadí)
Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., MMF UK v Praze
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Jiří Plešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Prof. RNDr. Karel Segeth, CSc., Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze
Celkem bylo 7 přihlášených prací (2 diplomových 5 disertační). Cenu prof. Babušky spojenou s finanční odměnou si odnesl RNDr. Adam Kosík, Ph.D. z MFF UK v Praze s názvem práce Fluid-structure interaction.
Více informací na: http://csm.cz/soutez-o-cenu-prof-babusky/
Hlavní výbor vzal tuto informaci na vědomí.
 
Ad 8) Ing. Pešek informoval o aktivitách GAMMu v roce 2016. Česká sekce GAMM pořádala dvě kolokvia a probíhal cyklus přednášek Neholonomní mechanika Prof. Šklíby.
Informace o složení  sekce a zprávu o činnosti za rok 2016 najdete na:
http://csm.cz/partneri/ceska-sekce-mezinarodni-organizace-gamm/.
Hlavní výbor vzal tuto informaci na vědomí.
 
Ad 9) Prof. Okrouhlík informoval o aktivitách českého národního komitétu IUTAM.
 
Ad 10, 12) Prof. Plánička písemně informoval o činnosti odborné skupiny Experimentální mechanika. Výbor v současné době věnuje ve spolupráci s pořadateli konference EAN 2017 hlavní pozornost přípravě této konference. Tu, na základě dlouhodobé spolupráce, pořádá Fakulta strojní Technické univerzity v Košicích. Konference se koná  ve dnech 30. 5. -  1. 6. 2017 v hotelu Atrium v Novém Smokovci. Prof. Okrouhlík slíbil účast na konferenci a při této příležitosti by předal blahopřejný dopis Prof. F. Trebuňovi, CSc. k jeho životnímu jubileu.
Prof. Růžička uvedl konferenci Workshop on Computational Fatigue Analysis 2016, která se konala v listopadu 2016 s mezinárodní účastí.
Ing. Křena informoval o semináři, který pořádá OS ČSM Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí ve spolupráci s ÚTAM AV ČR, v.v.i. na podzim 2017.
Prof. Uruba informoval o 36. ročníku konference s mezinárodní účastí Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky ve dnech 13.-15.6.2017 v Plzni.
Ve dnech 15.-18.5..2017 proběhne konference Inženýrská mechanika 2017 ve Svratce.
ČSM se také finančně podílela na konferenci Topical Problems of Fluid Mechanics 2017, která se uskutečnila ve dnech 15.-17.2.2017 v Ústavu termomechaniky ČR, v.v.i..
Hlavní výbor vzal na vědomí.
 
Ad 11) Hlavní výbor dostal k posouzení předběžnou kandidátní listinu pro volby hlavního výboru.
Usnesení: ČSM rozešle hlavnímu výboru volební řád k posouzení.
 
Ad 13) Noví členové:
Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D. - VŠB - TU Ostrava, Ing. Šimon Kovář, Ph.D. - TU v Liberci, Ing. Miroslav Švrček, Ph.D. - ÚJV Řež, a.s., Ing. Petr Žabka, Ph.D. - TU v Liberci, Ing. Jan Valtera, Ph.D. - TU v Liberci, Ing. Martin Konečný, Ph.D. -  TU v Liberci, Ing. Zdeněk Padovec, Ph.D. - ČVUT v Praze, Ing. Martin Fusek, Ph.D. - VŠB - TU Ostrava, Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. - VŠB - TU Ostrava, Doc. Ing. Radim Halama, Ph.D. - VŠB - TU Ostrava, Ing. Petra Dančová, Ph.D. - TU v Liberci a Ing. Kateřina Demjančuková, Ph.D. - ÚJV Řež, a.s..
Usnesení: Hlavní výbor souhlasí s přijetím nových členů.
 
Ad 14) Ing. Gabriel informoval o INTRANETU databázi členů.  Koncem roku 2016 proběhla aktualizace seznamu a adres členů.
Hlavní výbor vzal tuto informaci na vědomí.

Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc.
předseda České společnosti pro mechaniku

V Praze dne 16. 3. 2017
Zapsala: Ing. J. Havlínová