Odkazy

Ing. Pavel Váchal, Ph.D. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 • +420 266 053 045
 • csm@csm.cz

Další kontakty »

ČSM: CZ » Hlavní výbor » Červen 2021


č.j. 62/21

Finální verze dopisu členům předsednictva a hlavního výboru České společnosti pro mechaniku
Praha 31. května 2021

Vážení členové předsednictva a hlavního výboru České společnosti pro mechaniku,

na měsíc květen obvykle svoláváme schůzi předsednictva a hlavního výboru České společnosti pro mechaniku, abychom projednali naši činnost za uplynulého půl roku, upozornili na význačné udá-losti, posoudili přijetí nových zájemců o členství v našem spolku, předali si informace a poradili se o řešení problémů, které se během této doby vyskytly. Bohužel epidemiologická situace vyvolaná vi-rem COVID-19 se od podzimu nezměnila natolik, abychom se mohli sejít, jak jsme byli po léta zvyklí. Naši členové však přes nepříznivé podmínky projevují velkou snahu udržet život České spo-lečnosti pro mechaniku v chodu, i když v mnoha aktivitách prozatím nemůžeme pokračovat. Abychom zůstali v kontaktu, pokouším se opět dopisem Vás alespoň velmi krátce informovat o ně-kterých aktivitách, které proběhly v období od rozeslání posledního hromadného dopisu dne 4.12.2020, kterým jsme nahrazovali podzimní zasedání našeho grémia. Tento dopis jsem sestavil na základě informací, které jsem získal ze svého okolí, z výroční zprávy pro Radu vědeckých společností a z Vašich sdělení, která jste mi zaslali v období 4.-31.5.2021. Velice Vás prosím, snažte se o obsahu tohoto dopisu informovat v co nejširším okolí.

Informace z období 30.11.2020 až 31.5.2021 s výhledem do podzimu 2021.

 1. Cena Profesora Babušky:
  Do soutěže byly v roce 2020 přihlášeny 2 disertační (kategorie A) a 10 diplomových (kate-gorie S) prací. Šestičlenná komise pracovala ve složení: Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., Doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (předseda), Ing. Jiří Plešek, CSc., Prof. RNDr. Karel Segeth, CSc., Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., pracovala vzhle-dem k opatřením v souvislosti s C-19 v distančním režimu v období 30.9.2020 až 6.12.2020. V kategorii A bylo stanoveno pořadí mezi dvěma přihlášenými pracemi a v kategorii S byly vybrány tři nejlepší práce k ocenění s následujícími výsledky. Kategorie A: 1. Ing. Miroslav Hrstka, Ph.D.; 2. Ing. Martin Doškář, Ph.D. Kategorie S: 1. Ing. Evžen Korec; 2. Mgr. Petr Vacek; 3. Ing. Alexej Moskovka Vyhlášení výsledků se uskutečnilo prezenční formou za omezeného počtu účastníků 9 osob dne 16.12.2020. Podrobná zpráva za rok 2020 je uvedena na https://www.csm.cz . Profesor Babuška byl jako každý rok o průběhu ročníku 2020 a jeho výsledcích následně informován. Cena je finančně zabezpečena jednak z fondu, jehož jediným sponzorem je Prof. Babuška (zvláštní oddělené konto), a dále z příspěvků ČSM a JČMF. S vyhlášením soutěže pro rok 2021 se počítá v první polovině července 2021.
 2. Cena Z.P. Bažanta:
  Za rok 2020 byla Cena Z.P. Bažanta udělena Prof.Ing. Miroši Pirnerovi, DrSc. Rozhodla o tom komi-se ve složení: Prof. Ing. Okrouhlík, CSc. (předseda), Prof. Ing. M. Jirásek, DrSc., Prof. Ing. M. Valášek, DrSc., Prof. Ing. J. Petruška, CSc., Prof. Ing. J. Příhoda, CSc., Ing. J. Plešek, CSc., Ing. J. Náprstek, DrSc. dne 7.1.2021 distanční formou zasedání. Cena byla laureátovi předána zástupci komise dne 19.1.2021 v jeho bydlišti. Podrobná dokumentace ke kandidatuře a posouzení komisí je uložena na sekretariátu ČSM. Zpráva o udělení Ceny Z.P. Bažanta je rovněž uveřejněna v Bulletinu ČSM a na webových stránkách ČSM https://www.csm.cz. Zde je také možné se informovat o podmínkách sou-těže, dosavadních laureátech a získat formuláře pro nominaci dalších kandidátů. Po ukončení roční-ku je Prof. Z.P. Bažant vždy informován o průběhu a výsledcích uplynulého ročníku. Finančně je cena zabezpečena ze zvláštního účtu ČSM, jehož jediným sponzorem je Prof. Z.P. Bažant a opráv-něným k manipulaci předseda ČSM.
 3. Cena akademika Bažanta:
  Soutěž o tuto cenu slouží rozvoji studentské tvůrčí činnosti v oboru stavební mechaniky. Jejím cí-lem je zlepšení práce s nadanými studenty a povzbuzení zájmu těchto studentů o aktivnější a samo-statnější práci v aktuálních oblastech stavební mechaniky. Vzhledem k situaci s C-19 soutěž proběh-la v on-line formátu dne 29.4.2021. Komise měla složení: Prof.Ing. Jiří Máca, CSc. (FSv ČVUT), Prof.Ing. Pavel Kuklík, CSc. (FSv ČVUT), Doc.Ing. Matěj Lepš, PhD. (FSv ČVUT), Ing. Tomáš Plachý, PhD. (FSv ČVUT), Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM AVČR) – předseda komise a zástupce ČSM. Organizátorem celé akce byla Doc.Ing. Anna Kučerová, PhD. (FSv ČVUT). Podrobná zpráva za letošní i za minulé ročníky od roku 1992 je uvedena na https://www.csm.cz , kde jsou rovněž uvedeny stanovy soutěže. Finančně je soutěž zabezpečena příspěvkem FSv ČVUT, České společnosti pro mechaniku a České stavební společnosti.
 4. Konference pod patronací ČSM:
  • Kompozity v sendvičových konstrukcích.
   Vzhledem k C-19 byla konference v podzimním termínu 2020 zrušena a přesunuta na rok 2021. Organizátoři (odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí) trvají na pre-zenční formě. Konference má tradičně formu obvykle pěti přednášek spojených s širokou disku-sí a on-line formát by nebyl schopen tomuto setkání zajistit potřebné prostředí. Organizátoři předpokládají konferenci uspořádat na podzim 2021, pokud bude prezenční forma možná.
  • DYMAMESI 2021.
   Konference se střídavě koná v Praze a v Krakově. V tomto roce se konala ve dnech 2.-3.3.2021. Vzhledem k C-19 měla formát on-line. Organizována a řízena byla z Krakova Prof. M.S. Kozie-nem. Zúčastnilo se 29 aktivních přednášejících (14 z Polska, 15 z ČR). Bližší informace a sbor-ník (27 referátů) jsou k dispozici na sekretariátu ČSM a u účastníků, např. Dr. L. Pešek nebo Dr. Zolotarev. Příští ročník DYMAMESI 2022 bude v Praze.
  • Inženýrská mechanika – Engineering Mechanics 2021.
   O konferenci v roce 2020 informovaly minulé zápisy a také Bulletin ČSM. Její 27. ročník v roce 2021 byl plánován v souladu s tradicí na květen 2021. V březnu však byla konference po dohodě všech čtyř organizujících institucí (ÚTAM, ÚT, FS VUT, ŽĎAS) odvolána. Důvodem bylo ko-nání 26. ročníku on-line formou ve dnech 23.-26.11.2020 a tudíž pouze pětiměsíční odstup od příští konference. Docházelo by tak k nedorozuměním a mísení informací mezi oběma ročníky. Prozatímní usnesení organizačního výboru předpokládá konat konferenci EM v květnu 2022 (věříme, že klasickou prezenční formou) a označit tuto akci za dvojitý ročník, to jest Enginee-ring Mechanics – 27./28. ročník konference. V minulých dnech bylo oznámeno, že sborník 25. ročníku konference EM, květen 2019, byl za-řazen do indexace WOS.
  • Experimentální analýza napětí.
   Konference proběhla ve dnech 19.-22.10.2020 v on-line formátu. V letošním roce organizátoři (odborná skupina Experimentální mechanika) předpokládají její konání opět v on-line formátu nezávisle na momentální situaci s C-19. Měla by se konat opět v říjnu či v listopadu. Přesné da-tum bude oznámeno.
  • Pravidelné semináře pořádané v ÚTAM (RNDr. C. Fischer) a v ÚT (Dr. R. Kolman) následkem restrikcí C-19 fungovaly v období od prosince 2020 do května 2021 ve formátu on-line. Honorá-ře přednášejícím byly vyplaceny.
 5. Bulletin České společnosti pro mechaniku:
  V měsíci únoru vyšlo dvojčíslo Bulletinu 2/3 (2020). Doc. Petriková žádá touto cestou všechny členy ČSM o podklady pro další číslo Bulletinu 1 (2021).
 6. Blahopřání členům ČSM k životnímu jubileu:
  Členům České společnosti pro mechaniku, kteří oslaví v prvním pololetí tohoto roku význačné ži-votní jubileum (50, 55, 60, 65, 70, atd.) bylo zasláno blahopřání a poděkování za jejich činnost ve prospěch ČSM. Diplomy s dopisem předsedy ČSM byly zaslány poštou na místo tradičního slavnost-ního předání na schůzi hlavního výboru společnosti. Důvodem je přetrvávající situace s C-19.
 7. Přijetí nových členů:
  Od minulé pravidelné uzávěrky příjmu přihlášek byla sekretariátu ČSM doručena jedna přihláška, kterou podal: Ing. Michal Schmirler, PhD. – Fakulta strojní ČVUT, viz příloha k předchozí verzi dopisu. Přihláška byla opatřena garancí dvou členů ČSM a mohl jsem Vás tedy požádat o laskavý souhlas s přijetím kandidáta mezi členy ČSM. Odpovědi na tuto výzvu doručené sekretariátu ČSM v období od 4.5. do 31.5. byly ze strany členů hlavního výboru a vedení ČSM všechny kladné. Mohu tedy s potěšením prohlásit, že Ing. Michal Schmirler, PhD. se stal řádným členem České společnosti pro mechaniku.
 8. Úmrtí význačného člena ČSM:
  Předseda ČSM informuje se zármutkem hlavní výbor, že 22.5.2021 nás opustil významný člen České společnosti pro mechaniku Prof.Ing. František Plánička, CSc. Vzpomínka na tohoto vzácného kolegu se připravuje do příštího čísla Bulletinu ČSM.
 9. Zprávy o činnosti:
  Žádost o vypracování zpráv o činnosti za rok 2020 jednotlivých odborných skupin a poboček jim byla zaslána 18.12.2020 s tím, že pravděpodobně činnost skupin a poboček byla omezena důsledkem C-19. Přišlo 13 zpráv z celkových 18. Zprávy byly vzhledem k omezením v roce 2020 velice stručné. Souhrnná zpráva o činnosti ČSM za rok 2020 byla vypracována vyplněním formuláře z RVS z těchto dílčích zpráv. Všechny zprávy jsou zveřejněny na našich webových stránkách: https://www.csm.cz, (https://www.csm.cz/struktura/, https://www.csm.cz/odborne-skupiny/, https://www.csm.cz/dokumenty/). Výroční zprávy za rok 2020 IUTAM a IFToMM jsou také zveřejněné na našich webových stránkách: https://www.csm.cz/narodni-komitet-iftomm/, https://www.csm.cz/partneri-domaci/iutam/. Součástí tohoto dokumentu je také Zpráva hospodáře České společnosti pro mechaniku (Prof. Růžič-ka) za rok 2020. Je přílohou k tomuto dopisu. Na schůzích hlavního výboru je vždy projednávána. Její údaje jsou po schválení následně vždy zařazena do dlouhodobě udržovaných tabulek o hospoda-ření ČSM.
 10. Schůze Rady vědeckých společností:
  Česká společnost pro mechaniku je součástí sdružení více než 80 vědeckých společností. Toto sdru-žení je řízeno Radou vědeckých společností (RVS), rvs@kav.cas.cz . Tento orgán je součástí AV ČR a má mimo jiných úkolů na starosti distribuci dotací jednotlivým vědeckým společnostem. Sou-časným předsedou rady je Doc.RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK. Dne 24.2.2021 se uskutečnila výroční schůze rady v on-line formátu. Zasedání se zúčastnil předseda ČSM Dr. Náprstek. Usnesení z tohoto zasedání je k dispozici na sekretariátu ČSM a na webu RVS.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, stejně jako minule také tentokrát Vám děkuji za spolupráci při přípravě tohoto dokumentu. Opět se omlouvám za improvizaci a nepříjemné omezení naší vzájemné komunikace. Uvidíme, jestli poměry na podzim 2021 se natolik zlepší, že se budeme moci již řádně sejít a alespoň dodatečně všechny dokumenty vzniklé během loňského a letošního roku podle stanov schválit a pokračovat v činnosti v rozsahu, na který jsme zvyklí.


Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
předseda České společnosti pro mechaniku
naprstek@itam.cas.cz, +420 603 559 765

Příloha: Zpráva hospodáře České společnosti pro mechaniku za rok 2020